Tekst: Vivian Fjeldstad

— Hvorfor ønsket NFF-A en slik undersøkelse?

— Vi ønsket å kartlegge hvordan farmasøyter opplever arbeidshverdagen, på tvers av kjedetilhørighet. Vi visste at kjedene selv har medarbeiderundersøkelser cirka hvert annet år, men vi var bekymret for hvor ærlige de ansatte tør å være, sier Hilde Fosnæs, hovedtillitsvalgt i Vitusapotek.

— Små apotek gjør det nesten alltid veldig bra på kjedenes egne undersøkelser, noe vi mistenker skyldes at det er vanskelig å være ærlig under små forhold av frykt for å bli gjenkjent av arbeidsgiver. Målet har vært å kunne få avklart en del problemstillinger som vi vet er vanskelige for de ansatte å ta tak i selv, sier hun.

— Vi regnet med at en undersøkelse gjennomført av en fagforening som NFF ville gjøre det lettere å føle seg anonym og trygg, og at vi dermed ville få ærligere svar.

Fosnæs forteller at de har fått en del konkrete innspill om at en slik undersøkelse var ønskelig.

— Deltakelsen var stor og alt tyder på at den ble godt mottatt. Det synes vi er veldig bra. Arbeidsmiljø er tydeligvis viktig for mange av medlemmene, sier Fosnæs.

Kjedene må stille opp
— Hva skal undersøkelsen brukes til?

Randi B. Tveit, hovedtillitsvalgt i Apokjeden, mener det vesentlige nå er å få til et samarbeid med kjedene.

— Vi skal ta dette opp med kjedene veldig snart, slik at vi kan sette i gang og utbedre tiltak som kan forbedre arbeidssituasjonen der det trykker mest.

— Noen av de mest skremmende tallene viser at nesten femti prosent har opplevd plager på grunn av jobben det siste året. Noe som nok henger sammen med stort arbeidspress. Mange opplever at de står i resepturen hele dagen, jobben blir ensformig og lite variert. Dette gir tøffe dager for en del farmasøyter.

— Til tross for dette viser tallene at de fleste gleder seg til å gå på jobb og at de føler de har gode kollegaer å støtte seg til. Det synes vi er veldig positivt og fint å se, sier Tveit.

— Tallene viser også at seksti prosent mener at det ikke legges godt nok til rette for farmasøytfaglig oppdatering. Vi hadde forventning om at utfallet kom til å bli slik fordi vi vet at mange ansatte opplever stor arbeidsbelastning, som igjen fører til liten tid til farmasøytfaglig oppdatering. Mange bruker derfor fritiden til å holde seg à jour faglig. Dette er noe vi må ta tak i og jobbe videre med sammen med kjedene, understreker Tveit.

Verdifullt materiale
De tillitsvalgte synes hele prosessen med arbeidet av undersøkelsen har vært en positiv opplevelse.

— Vi har hatt god kontakt med sekretariatet og de har tatt tilbakemeldinger og innspill med seg i arbeidet videre på en god måte. Før vi startet arbeidet satt vi med noen antakelser og nå har vi fått bekreftet magefølelsen vi har hatt. Nå har vi konkrete svar på hvor skoen trykker, sier Else Berit Vist, hovedtillitsvalgt i Alliance apotek.

— Materialet vi har samlet inn er unikt og verdifullt fordi dette gir oss et ærlig bilde av arbeidsdagen til de ansatte. Det sier noe om tilstanden på apotek i dag. Jeg vil kalle det et verktøy som vi kan bruke til å gjennomføre tiltak. Men det avhenger av om kjedene ønsker å bruke noe av dette. Vi skal ha møter for å presentere resultatene, så får vi håpe at vi klarer åsamarbeide og få kjedene med på laget, kommenterer Vist.

— Jeg vil presisere at arbeidet med undersøkelsen ikke har vært for å sammenlikne eller «ta noen» av kjedene. Vi har overhodet ikke hatt noen intensjon om å henge ut arbeidsgiver, men ville skaffe oss et bilde av hvordan medlemmene har det.

— Kommer resultatene av undersøkelsen til å brukes under forhandlinger om overenskomsten?

— Vi kommer sikkert til å bruke resultatene i en forhandlingssituasjon, men hvordan dette skal gjøres har vi ikke bestemt ennå. Det er noe vi må diskutere oss frem til.

— Når det gjelder farmasøytfaglig oppdatering er dette noe kjedene må ta på alvor. Forsømmes dette behovet kan det på sikt føre til svekket tillit og troverdighet ute blant den vanlige mann i gata. Her har vi en utfordring! sier Vist.

(Publisert i NFT nr. 1/2010 side 14.)