Tekst: Vivian Fjeldstad

— Det er veldig positivt at vi har gjennomført en slik undersøkelse. Den gir oss informasjon om hvordan medlemmene våre har det og vi har en dokumentasjon på virkeligheten, på det som er bra og det som er mindre bra, sier Tove Ytterbø, leder av NFF.

— Vi vet at kjedene har egne undersøkelser, men med denne undersøkelsen har vi kunnet få svar på det vi lurer på. Vi er svært fornøyde med svarraten på 67 prosent. Det er representative data som gjør undersøkelsen vitenskapelig holdbar og desto viktigere å ta hensyn til i vårt videre arbeid for medlemmenes arbeidsmiljø, påpeker hun.

Sammenliknbar undersøkelse
Forhandlingssjef i NFF, Wencke Sartori Eide, har jobbet sammen med de tillitsvalgte og Comte Analysebyrå for å utarbeide spørsmålene i undersøkelsen.

— Det har vært en lang prosess å komme frem til hvilke spørsmål vi skulle stille, og vi har tatt for oss fem tema vi ønsket å vite mer om, sier Eide.

— Vi har spurt om arbeidsbelastning, faglige fordypningsmuligheter, organisatoriske forhold, psykososialt og fysisk arbeidsmiljø. Det har vært et poeng at spørsmålene skal kunne sammenliknes med spørsmål fra andre undersøkelser, for å kunne måle resultatene, kommenterer forhandlingssjefen.

— For å kunne sammenlikne har vi brukt formuleringer som er vanlige i arbeidsmiljøundersøkelser, og vi har også hentet noen formuleringer fra Econ-undersøkelsen fra 2004. I tillegg har vi spurt om en del ting som er spesielt for fagmiljøet, for eksempel farmasøytfaglig oppdatering.

— Vi vet at kjedene bruker mye ressurser på opplæring og kursvirksomhet. Men vi mener at tilbudet ikke tar godt nok hensyn til farmasøyters faglige behov for oppdatering, presiserer Eide.

Grunnlag for samarbeid
— Noen apotekere har gitt oss tilbakemelding om at de synes det er vanskelig å besvare alle spørsmålene. Det kommer nå et nytt styre i NFF-D og vi vil i samarbeid med dem etter hvert vurdere om det er nødvendig med en egen undersøkelse kun for apotekerne, sier foreningslederen.

NFFs hovedmålsetting med slike landsdekkende undersøkelser er å gjøre arbeidsforholdene bedre for medlemmene.

— Nå har vi tall og dokumentasjon for å underbygge argumentasjon i forhold til kjedene, i forbindelse med forhandlinger om overenskomsten og ellers i året. De tillitsvalgte vil også kunne bruke denne informasjonen og i samråd med sin kjede ta tak i ting som bør forbedres og finne gode løsninger internt i kjeden.

— Når det gjelder behov for faglig oppdatering er det viktig å huske at farmasøyter er autorisert helsepersonell og pliktige til å holde seg faglig oppdatert. Ifølge apotekloven er det arbeidsgivers ansvar å tilrettelegge for dette, sier Ytterbø.

Rapporten fra undersøkelsen publiseres på foreningens nettside i slutten av januar, og sendes samtidig ut til medlemmer av NFF-A.

(Publisert i NFT nr. 1/2010 side 15.)