Tekst: Therese Håkedal Eide, Sykehusapoteket ved Rikshospitalet og Hilde Margrete Sporsem, Farmasøytiske tjenester, Stor-Oslo, Sykehusapotekene Sør-Øst

Elektronisk kurveprosjekt innebærer å opparbeide et dataprogram som kan brukes til å føre pasientens medisinkurver elektronisk. Elektronisk kurve er tatt i bruk ved flere sykehus i Norge. Helse Sør-Øst har inngått avtale med produsenten iMDsoft om å levere dataprogrammet MetaVision til bruk som elektronisk kurve på alle sykehus i regionen. På Ullevål og Rikshospitalet brukes foreløpig MetaVision på anestesi og intensivavdelinger.

Forordningsmodul
MetaVision består blant annet av en forordningsmodul hvor lege kan forordne legemidler og hvor sykepleier kan dokumentere legemidler som er gitt. Der er det mulig å se grafer og tabeller basert på data hentet fra blant annet sprøytepumper. Det er også mulig å kombinere grafer som viser laboratorieverdier med de legemidlene som pasienten står på og som er aktuelle for de forskjellige laboratorieverdiene. For eksempel er det laget en egen visning hvor man ser infeksjondata i samme bilde som hvilke antiinfektiva pasienten får. Utover dette beregnes nøyaktige tall for væskebalansen basert på forordninger og verdier hentet fra sprøytepumper og liknende.

Beslutningsstøtte
Elektronisk kurve bidrar til økt pasientsikkerhet ved å gi beslutningstøtte i flere ledd av bruk av legemidler. MetaVision bidrar blant annet til beslutningstøtte ved forordning og utblanding og innehar automatisk høsting av data fra medisinsk-teknisk utstyr. Ved forordning er det mulig å velge legemiddel fra en på forhånd oppsatt liste over de mest brukte legemidlene på hver avdeling. Det er i tillegg mulig å søke opp et legemiddel og her blir man veiledet ved at legemidler med avtale (LIS) er markert, så man vet hvilke legemiddel man skal velge. For de fleste legemidler er det satt opp et forslag til forordning, for eksempel er styrken satt opp for injeksjonsvæsker. Dette kan selvfølgelig endres på hvis legen ønsker å forordne noe annet enn det som er satt opp.

Ved administrering får sykepleier opp et bilde hvor hele forordningen vises og man ser hvilket legemiddel, i hvilken dose og til hvilken tid legemidlet skal gis. Ved administrering av for eksempel infusjonsvæsker ses også hastighet og utblandingsveiledning.

Farmasøytens rolle
I påvente av at Statens legemiddelverk skal levere et legemiddelregister (FEST) må all konfigurering, det vil si innleggelse av legemiddeldata i MetaVision, gjøres manuelt. Alle legemidler må legges inn som parametere og det er en rekke faktorer som må konfigureres per legemiddel. Det er viktig at dette gjøres eller kvalitetssikres av en farmasøyt.

Veien videre
Det blir videre utrulling av MetaVision ved Oslo universitetssykehus, både på Ullevål og Rikshospitalet i 2010. I første omgang skal alle intensivavdelinger inkluderes, og så jobbes det videre med å få klar en layout som passer til bruk på sengepost.

Erfaring viser at bruk av elektronisk kurve reduserer antall medisineringsfeil i forhold til bruk av papirkurve. Men samtidig ses det at det oppstår andre feil som ikke vil oppstå ved bruk av kurveføring på papir. Studier har vist at nøyaktig og riktig konfigureringsarbeid er viktig for å unngå disse nye feilene, og her er farmasøyten en viktig deltaker.

(Publisert i NFT nr. 2/2010 side 21.)