Bakgunn og hensikt

Relevante overvåkinger utfordrer ­ledelsen til handling, og ledelsen får ­beslutningsstøtte når overvåkingsdataene ­aggregeres til ­riktig nivå. I 2009 ble Vestre Viken ­etablert. Da startet harmonisering i smittevern­avdelingen, og arbeidet har omfattet blant annet overvåkingene innen følgende høyrisikoområder:

  1. Insidens av postoperative sårinfeksjoner (NOIS)
  2. Antibiotikabruk (forbruk: mengde og profil)
  3. Håndsmykkefrihet («bare below the elbow»)
  4. Pasientsikkerhetsprogrammet (insidens av SVK-sepsis)

Smittevernavdelingens ønske var at organisasjonenes målrettede innsats ­innenfor overvåkingsområdene(1–4), skulle føre til reduksjon i prevalens­tallet for sykehusinfeksjoner (Folkehelse­instituttets kriterier).

Smittevernavdelingen har også etablert system for kommunikasjon av resultatene. I tillegg gjøres de fleste data tillgjengelige på intranett.

Materiale og metode

I Vestre Viken gjøres kvartalsvise prevalensundersøkelser for sykehus­infeksjoner.

Smittevernavdelingen er ansvarlig for kvalitetssikring av nevner og teller (som initialt innsamles av klinikerne). Smitte­vernavdelingen bruker journalgjennomgang for å sikre telleren. Dataene aggregeres slik at de gir styrings­mulighet på ulike ledernivåer.

Resultater 

Figur 1 viser at målrettet innsats med NOIS, antibiotikabruk, håndsmykke­frihet og SVK-sepsis, har ført til reduksjon i årlig prevalenstall for sykehusinfeksjoner fra 6,7 (2011) til 5,2 (2012) og 4,7 (2013) og 4,6 (2014) og endelig 4,1 (2015). 

Om Vestre Viken vil nå målet fra Helse ­Sør-Øst (3 %), gjenstår å se.

Figur 1. Målrettet innsats innenfor risikoområder gir reduksjon i prevalens av sykehusinfeksjoner.

Konklusjon 

Smittevernavdelingen erfarer at ledelsen på ulike nivåer forbedrer etterlevelse når de har støtte i solide overvåkingsdata som de har tillit til, og som er aggregert til riktig nivå. Smittevernavdelingen bistår i utforming av nødvendige løsninger, mens ledelsen implementerer nødvendige ­tiltak. Smittevernavdelingen opplever at når overvåkingsdata viser utilfreds­stillende resultater, tar ledelsen selv ansvar for ­forbedringer. Som følge av disse ­erfaringene har smittevern­avdelingen i Vestre Viken forskjøvet stadig mer tyngde fra forebygging mot overvåking.

(Publisert i NFT nr. 12/2015 side 23.)