Hovedbudskap

  • Samstemming av legemidler sikrer at pasienter får den rette medikamentelle behandlingen i henhold til legens ordinasjon. 
  • Dette er en forutsetning for at legen kan vurdere om ordinasjonen har fungert som forutsatt, og videre som grunnlag for endring av den medisinske oppfølgingen til pasienten. 
  • Fravær av samstemming av legemidler er ansett som et betydelig nasjonalt og internasjonalt pasient­sikkerhetsproblem. 
  • Feil legemiddelbruk har både ført til pasientskader som kunne vært ­unngått, og i enkelte tilfeller dødsfall.

Lars Pleym Ludvigsen (f. 1967) er utdannet sykepleier, cand.mag. IKT og master i bedriftsledelse (MBA). Han jobber som ­kommunalsjef i Vestvågøy kommune.

 

Et av innsatsområdene til Helsedirektoratets Pasientsikkerhetsprogram, «I trygge hender 24-7», er samstemming av legemiddellister. Her er det utarbeidet tiltakspakke med verktøy og sjekklister for å sikre samstemming av legemiddellister overfor pasientene.

Utfordring

Vestvågøy kommune i Nordland er Lofotens største kommune, og er med sine knapt
12 000 innbyggere en «stor liten-kommune», eller en «liten stor-kommune», med de fleste utfordringer både store og små kommuner opplever innenfor dette viktige innsatsområdet. Samstemming av legemidler var opplevd å være en utfordring også hos oss, spesielt i hjemmetjenesten.

Utfordringen vi opplevde med manglende samstemming av legemidler, og ulike ­legemiddellister til samme pasienter, gjorde at vi søkte Helsedirektoratet om ­prosjektmidler til pilotering av samstemming av legemidler i en av sektorene i hjemme­tjenesten i 2011. Erfaringene vi gjorde dannet grunnlag for gjennomgang i hele kommunen, også mot sykehjemmene der institusjonsoverlege og geriater hadde en sentral rolle for legemiddelgjennomgangene.

Ludvigsen figur 1
Figur 1. Totalkostnaden for legemiddelgjennomgang er på kr 2 755,-. Av dette dekkes kr 1950,- av kommunen, kr 568,- av Helfo og kr 237,- av pasient.

Gjennom tett tverrfaglig samarbeid over mange år, samt bruken av tiltakspakkene fra Pasientsikkerhetsprogrammet, lyktes vi å få etablert et system for samstemming av legemidler. Det tverrfaglige teamet har bestått av kommunens sykepleietjeneste, fastlegene og farmasøyt Håvard Horn ved et av kommunens apotek. Horn ble som en følge av sin aktive innsats mot kommune­helsetjenesten, utnevnt til Årets farmasøyt i 2015.

Sukssess med farmasøyt

Et av de mest kritiske punktene for å ­lykkes var bruk av farmasøyt i prosjektet. Kostnaden med innleie av farmasøyt ble i prosjektperioden dekket gjennom prosjektmidler fra Utviklingssenter for hjemme­tjenester (UHT) Nordland, hvor Vestvågøy er ­vertskommune. Dette gjorde det mulig å se effekten over tid med bruk av farmasøyt i legemiddelgjennomgangene.

Vestvågøy kommune var frem til 2015 Robek-kommune som mange andre ­kommuner, og var tvunget til å vurdere alle merkostnadene ut fra kost-nytte-prinsipp. Etter prosjektslutt ble de finansielle diskusjonene avklart ved at Vestvågøy kommune inngikk avtale med det lokale apotek, der kommunen påtok seg kostnaden for farmasøyt. Avtalen innebar blant annet at fastlegene selv kunne «rekvirere» legemiddelgjennomgang der farmasøyt var med, uten å avklare økonomiske forhold før «rekvireringen». Dette viste seg å være et av de viktigste suksesskriterier for å lykkes. 

Høsten 2015 ble Vestvågøy kommune invitert både til Helsedirektoratet og Helse- og omsorgsdepartementet for å presentere arbeidet med samstemming av legemidler som er gjort i kommunen. Arbeidet ble også presentert på Legemiddeldagen i 2015, og på Farmasidagene i 2016.

Tverrfaglig legemiddelgjennomgang er i dag implementert i ordinær drift i Vestvågøy kommune, både i institusjon og i hjemmetjenesten.

Behov for forskning

Siden det er gjort lite forskning både ­nasjonalt og internasjonalt på uheldige effekter samt økonomiske effekter av manglende legemiddelsamstemming, er det behov for videre systematisk forskning av effekten av legemiddelgjennomgang og samstemming av legemidler.

Referanser

Meld. St. 28 (2014–2015). Legemiddel­meldingen. Riktig bruk – bedre helse.

Veileder om legemiddelgjennomganger Helse­direk­toratet IS-1998.­

Oppsummering av systematiske oversikter om effekt av samstemming av lege­middellister Oslo: Kunnskapssenteret, rapport 7-2015.

Lovdata: Forskrift om stønad til dekning av ­utgifter til undersøkelse og behandling hos lege FOR-2016-06-27-819.

Nettsider

Pasientsikkerhetsprogrammet I trygge ­hender 24-7. www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/ (søkedato 15.04.16).

Pasientsikkerhetsprogrammet Samstemming av legemidler. www.pasientsikkerhetsprogrammet.no/no/I+trygge+hender/Innsatsområder/samstemming-av-legemiddellister (søkedato 15.04.16).

(Publisert i NFT nr. 12/2016 side 18)