Tekst: Ane Horvei Andersen, fungerende fagsjef, Sykehusapotekene i Midt-Norge og Silje Engdal Ørnes, fungerende nestleder farmasøytiske tjenester, Sykehusapoteket Oslo

I NFT nr. 1/2012 skrev forsknings- og utviklingssjef (FoU-sjef) ved Sykehusapotekene i Midt-Norge, Anne-Lise Sagen Major, om Integrated Medicines Management (IMM) modellen i Norge. Her ble det nevnt at det var etablert et nasjonalt prosjekt med representanter fra alle sykehus­apotekforetakene, Diakonhjemmet og Lovisen­berg som koordi­nerer samarbeid for utvikling og ­innføring av modellen i Norge. Denne artikkelen vil utdype det nasjonale samarbeidet.

Standardisering
Standardisering innenfor helsetjenestene er blitt mer utbredt de siste årene med standard­iserte pasientforløp, nasjonale fagprosedyrer og nasjonale tiltakspakker fra Pasientsikker­hets­kampanjen. I tillegg øker fokuset på tverrfaglige behandlingsteam og helseprofesjoner som utfyl­ler og støtter hverandre i kompliserte pasient­forløp på tvers av helsetjenestene. Et eksempel er Helsedirektoratets veileder om legemiddelgjennomganger som kommer med en nasjonal, omforent tolkning av hva en legemiddelgjennomgang er og hvordan denne kan gjennomføres, og da gjerne i tverrfaglige team med farmasøyt.

De fire sykehusapotekforetakene jobber ut fra føringer og krav gitt fra Helse- og omsorgsdepartementet via eierne (de regionale helseforetakene). Målene går i hovedtrekk ut på å sikre riktig legemiddelbruk i sykehusene både med hensyn til system­rettede tjenester (eksempelvis legemiddel­distribusjonskjeden) og pasientrettede tjenester (eksempelvis klinisk farmasi). Behovet for å standardisere arbeidsmetoder vokser i takt med økt ­interesse for farmasøytiske tjenester. I tråd med dette øker også behovet for å profesjonalisere og kvalitetssikre de tjenestene vi ­tilbyr og sikre mer robuste enheter og ensartet, ­helhetlig opplæring av de som utfører tjenestene. Å samarbeide nasjonalt bidrar til at sykehusapotekene kan oppnå sine mål samt at vi vil ressursmessig stå sterkere sammen.

IMM og nasjonalt samarbeid
IMM-modellen beskriver pasientforløpet for legemidler hvor målet er å forbedre pasientsikkerheten og øke kvaliteten på legemiddelbehandlingen. IMM-begrepet innebærer en «sømløs» prosess for å oppnå maksimal helseeffekt gjennom alle aspekter av legemiddelbruk. «Integrated» antyder å integrere omsorgsnivåene i hverandre og samt å inte­grere farmasøyter i de tverrfaglige behandlingsteam. Modellen består av flere moduler: legemiddelsamstemning ved innleggelse og utskrivning, strukturert legemiddelgjennomgang og legemiddelveiledning/pasientopplæring. Tre likevektige faktorer er essensielt for utøving av IMM: gjennomført opplæring i ­prosedyrer og verktøy, etterlevelse av prosedyrene samt kompetanse og terapistøtte.

Det første møtet i den nasjonale gruppen med representanter fra de fire sykehusapotekforetakene, Diakonhjemmet og Lovisen­berg (tabell 1) ble holdt i mars 2012. Gruppens hovedoppgave er å koordinere samarbeidet på tvers av sykehusapotek­organisasjonene. Prosjektet eies og styres av de administrerende direktørene for sykehus­apotekforetakene og har fagsjefene og FoU-sjefene i sykehus­apotekforetakene som referansegrupper. Det er viktig med gjennomgående god kontakt inn i organisasjonene på flere nivå for å holde ­oversikt over utvikling av tjenestene og ­prosjekter som utføres. Den nasjonale gruppen har blant annet ansvar for å samordne ­revi­­de­ring og ­videreutvikling av metodebok, ­prose­dyrer og moduler. I tillegg jobber gruppen medopplæringstiltak for å støtte hverandre med opplæring av kliniske farmasøyter på tvers av sykehusapotekene. Alle sykehusapotek­organ­isa­sjon­ene har innført eller er i gang med å ­innføre IMM som standard for tjenester innen klinisk farmasi.

Redaksjoner og samhandlingsløsning
Til å jobbe med revidering og oppdatering av faglige hjelpemidler relatert til utøving av IMM-modellen (metodebok/terapistøtte), har det blitt opprettet redaksjoner med en tilhørende redaktør. Hver redaktør har sitt fagområde de er ansvarlige for å holde oppdatert med ­hensyn til prosedyrer, behandlingsretnings­linjer, nytt om legemidler osv. Foreløpig er det oppnevnt seks redaktører som er i gang med innsamling og revidering av faglige hjelpemidler innen sitt terapiområde (se tabell 2). Det vil i løpet av våren 2013 utvides med flere redaktører innen andre terapiområder. Samarbeidet er avhengig av en elektronisk samhandlingsløsning for å kunne fungere på tvers av sykehusapotekorganisasjonene med ­hensyn til deling og arbeid med dokumenter, diskusjonsforum og nyhetsoppdateringer med mer.
Prosjektet planlegges å evalueres i løpet av høsten 2013.  


Tabell 1. Nasjonal gruppe for IMM.

Innstans

Navn

Midt

Sør-Øst

Vest

Nord

Lovisenberg

Diakonhjemmet    

Ane Horvei Andersen (leder)

Silje Engdal Ørnes

 Nina Carstens

Renate Elenjord

Anne Katrine Eek

Barbro Kristin Grøv Majed / Kirsten Viktil

Tabell 2. Redaktører per desember 2012.

Terapiområde Sykehusapotek Redaktør
Nyre Diakonhjemmet Lisbeth Damlien
Lever   Midt Marit Buajordet
Hjerte  Lovisenberg Anne Katrine Eek
Intensiv (inkludert væsketerapi og ernæring) Sør-Øst Niklas Nilsson
Eldre/geriatri   Nord Ann Storm Mowinckel
Muskler og skjelett Vest Espen Uppheim (og Frank Jørgensen)

 

(Publisert i NFT nr. 1/2013, side 30.)