Tekst: Elisabeth Bryn, avdelingsdirektør, Statens legemiddelverk


Se figurer (pdf)

Et nytt system for vurdering av nye og kostnadskrevende metoder skal inn­føres i spesialisthelsetjenesten.

Metodevurderinger
Ulike metodevurderinger som mini-metodevurdering, hurtig metodevurdering (STA, Single Technology Assessment) og fullstendig metodevurdering (HTA, Health Technology Assessment) skal brukes for å sikre kvaliteten på vurderingene.

Det nye systemet skal bidra til:
•    å sikre likeverdighet i tilgang til etablert behandling
•    å sikre rasjonell bruk av helseressursene, herunder en vurdering av om metodene oppfyller prioriterings­kriteriene alvorlighet, nytte og kostnads­effektivitet
•    kunnskapsbasert og systematisk ­introduksjon av nye metoder

Legemiddelverket skal:
•    vurdere om de nye legemidlene er ­kostnadseffektive (på samfunnsnivå)
•    vurdere om prioriteringskriteriene er ­oppfylt
•    beregne kostnadene (for helsefore­takene) ved å ta legemidlene i bruk

Dokumentasjon og vurdering
I den nye ordningen for vurdering av sykehuslegemidler, vil Lege­middelverket gå gjennom dokumentasjon fra legemiddelfirmaene. Dokumen­ta­sjonen som ønskes belyst vil være alvorlighet, klinisk effektdokumentasjon, en legemiddeløkonomisk analyse og en budsjettanalyse. Det er legemiddelfirmaene som fremskaffer og utarbeider dokumentasjonen slik de gjør i dag ved søknad om opptak på forhåndsgodkjent refusjon. Legemiddelverket vil gjøre en grundig gjennomgang for å vurdere om nytten står i et rimelig forhold til kostnadene ved ny behandling sammenliknet med dagens behandling. I dette arbeidet vil Legemiddelverket ha en tett dialog med helseforetakenes kliniske eksperter og andre ressurspersoner.

Beslutningsprosess
Det er de regionale helseforetakene som til slutt avgjør om et nytt legemiddel skal tas i bruk eller ikke. Beslutnings­prosessene i de regionale helseforetakene samordnes med en oppdatering av nasjonale faglige retningslinjer. Dette gir en nasjonal beslutning som sikrer like­verdig tilgang uavhengig av bosted.

Implementering
Vi er i en oppstartsfase og 2013 blir en ­testfase hvor rutiner og samarbeid må finne sin plass.  I år vil kapasiteten for å vurdere nye sykehuslegemidler være begrenset, og det vil være en prosess for å identifisere de viktigste legemidlene for vurdering.

(Publisert i NFT nr. 1/2013, side 31.)