Tekst: Kjersti Wilhelmsen Garstad, fagsjef, Boots Norge AS

Foto: Boots Norge AS
Foto: Boots Norge AS

I Boots apotek er helsetjenester et satsingsområde. Med et økende antall eldre kan man forvente at behovet for helse­tjenester vil øke i fremtiden. Det er spesielt to ­helsetjenester som tilbys i Boots ­apotek som har bidratt til å sette ovennevnte tema på agendaen; føflekkskanning og ­kolesterolmåling. Helsetjenestene ­tilbys etter ­standardiserte prosedyrer og ­spesifisert opplæring på sykdomsområder som rammer mange i Norge.

Folkehelseopplysning i fokus

Sentralt i helsetjenestene kolesterol­­­mål­ing og føflekkskanning står folke­­helse­­opplysning.  

Ved kolesterolmåling får kunden ­informasjon om viktigheten av hjertesunne levevaner og at kolesterol er en risiko­faktor for hjerte-karsykdom. Kunden får målt ­totalkolesterol og får tips til enkle tiltak for å leve mer hjertesunt. Tjenesten er utviklet i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen. 

Ved føflekkskanning får kunden ­infor­masjon om viktigheten av å sjekke føflekkene sine og undersøke de som er mistenkelige. Kunden får ved hjelp av ­avansert bildeteknologi (som ser under huden) tatt bilde av føflekken de synes er mistenkelig. Bildet sendes til analyse hos hudlege. Om føflekken er ok, får kunden svar i posten. Ved avvikende funn ­kontaktes kunden for råd og veiledning om videre ­oppfølging. Tjenesten er utviklet og leveres i samarbeid med ScreenCancer. 

Svar til de kritiske røstene  

Noe av kritikken knyttet til helsetjenester i apotek, er at det er galt av apotek å stille diagnose, at vi skremmer folk og ­skaper merarbeid for legene. I tillegg er det ­kommersielle aspektet blitt kommentert; at apotek gjør dette kun for å tjene penger. Det kritiseres at apotek bidrar til å stille diagnose som man på sikt vil tjene penger på når kundene trenger legemidler knyttet til sine diagnoser. 

Apotek stiller ikke diagnose

En viktig forutsetning for å debattere ­helsetjenester i apotek er å ha kunnskap om hva det er som faktisk skjer i apoteket.  

Ved kolesterolmåling måles total­kolesterol. Det gir en pekepinn om hvordan det ligger an med kolesterolet. Kunden må til legen for å få tatt en fullstendig lipidprofil og få stilt diagnose. 

Ved føflekkskanning tar den ansatte i ­apoteket bilde av kundens føflekk og ­sender det til analyse hos hudlegen i Screen­Cancer. De ansatte i apoteket er på ingen måte involvert i vurderingen av hvilke ­føflekker som skal undersøkes. Det er ­kunden sitt ansvar å plukke ut føflekken som hun/han ønsker å få tatt bilde av. Apotek er heller ikke involvert i å stille diagnose. For å få stilt diagnose må kunden til videre utredning hos lege.

Få kunder får beskjed om å ­kontakte lege

Et fåtall av kundene som benytter seg av helsetjenestene får beskjed om å kontakte lege. Ved kolesterolmåling er det de som måler et totalkolesterol som er moderat til klart forhøyet (over 6,4 mmol/l) som får beskjed om å ta dette opp med legen. Ved føflekkskanning viser det seg at omkring én av ti føflekker som skannes, krever videre oppfølging av lege. Helsetjenestene bidrar derfor til at de som trenger det aller mest, får beskjed om å kontakte lege.   

Kundene ønsker enkle helse­tjenester i apotek velkommen

Kundenes tilbakemeldinger på helse­tjenestene er gode. 

Kolesterolmåling er blitt tilbudt gratis to år på rad i en ukes lang kampanje, initiert av Nasjonalforeningen for folkehelsen, Grete Roede, Elixia, Mills og Boots apotek. 

Kommentarene fra kundene har vært at det er supert å ha tid med kompetent helsepersonell i apotek og samtale om hjertesunne levevaner, og å sjekke ­kolesterolnivået sitt. Helsetjenesten var så populær under kampanjene at Boots apotek fra høsten 2013 har tilbudt dette som en fast tjeneste. 

Blant kundene som har benyttet ­føflekkskanning, kommenteres det at det er flott å kunne gå på apoteket og undersøke en føflekk man har vært bekymret for og bli satt i direkte kontakt med lege dersom dette har vært nødvendig.

Bidrar til viktig forskning og oppdagelse av kreft 

Det som ikke har kommet så godt frem av mediedebatten om helsetjenester i apotek, er resultatene vi har oppnådd.

Over 50 000 kunder har fått folke­helseopplysning om risikofaktorer for hjerte-karsykdom og betydningen av å kjenne sitt kolesterol. Alle kundene har fått kjennskap til kolesterolnivået sitt og over 18 000 av disse har samtykket til å være med på en studie som har bidratt til ­verdifull forskning på hjerte-karområdet i Norge. 

Mange tusen kunder har fått ­folkehelse­- opplysning om viktigheten av å beskytte huden i solen. Over 10 000 ­føflekker (høst 2013) er blitt undersøkt via føflekkskanning og det er oppdaget mer enn 150 tilfeller av hudkreft og mer enn 50 ­tilfeller av malignt melanom. Å oppdage kreft på et tidlig stadium kan bety liv eller død og utgjør ­virkelig en forskjell for kunden. 

Dette tror vi på!

Det er mye som tyder på at apotek er en god arena for folkehelseopplysning. Helse­personell i apotek har høy ­kompetanse og kan tilby lavterskel helsetjeneste, ikke i ­konkurranse med legene, men som supplement til eksisterende helsetjeneste. Kundene setter pris på tjenestene fordi det gjør dem i stand til å ta enda større ansvar for egen helse. Det er bra for ­kunden og for folkehelsen. På denne måten er helsetjenester i apotek samfunnsnyttig og ikke profesjonskamp. Det er mer en nok jobb til alle. Helsetjenester er med på å forme fremtidens apotek. 

(Publisert i NFT nr. 2/2014 side 32–33.)