Tekst: Jon Hilmar Iversen, prosjektdirektør koordinering
samhandlingsreformen, Helsedirektoratet

Må prioritere: Jon Hilmar Iversen påpekte at myndighetene må gjøre tydelige prioriter-inger.
Foto: Kai Hovden

Viktige budskap i disse politiske ­føringene er ønsket om en mer aktiv pasient- og brukerrolle, satsing på folkehelse, et styrket kvalitetsarbeid for å sikre virksomme, trygge, samordnede og tilgjengelige ­tjenester, samt styrket forskning, innovasjon og utviklings­arbeid. Vi må også gjøre tydelige ­prioriteringer – vi har ikke råd til alt.

Kjernejournalpilot

Helsedirektoratet er involvert i flere ­viktige initiativ som omhandler lege­midler, deriblant kjernejournal, e-resept, helsenorge.no og pasientsikkerhetskampanjen. Kjernejournal er en elektronisk løsning som samler viktige helseopplysninger i én kilde. Dette skal bidra til å gi helsepersonell rask og sikker tilgang til opplysninger, slik at de kan gi tryggere helsehjelp. Løsningen utprøves i Trondheim, Klæbu, Malvik og Melhus høsten 2013 og i Stavanger-­området våren 2014. En ­trinnvis videreutvikling, med gradvis utvidelse av innhold og omfang er planlagt.

Multidose i e-resept

E-resept innføres hos nye aktører. Etter ­planen skal alle helseforetak ha tatt i bruk e-resept innen utgangen av 2015. Det pågår også viktig videreutvikling av ­løsningen, ­spesielt om innføring av ­elektronisk ­multidose. Det er planlagt at multidose i e-resept skal være innført nasjonalt i løpet av 2014.

Helsenorge.no mot nye mål

Helsenorge.no er innbyggerens nasjonale inngangsport til helse- og omsorgstjenesten på nett. På portalen finnes informasjon om sykdom og behandling, og mulighet for å logge seg inn på tjenestene i «Min helse». Det er der innbyggeren får oversikt over sine e-resepter, egenandeler, kjernejournal, vaksiner, fastlegebytte med mer. I 2014 vil elektronisk sikker dialog mellom fastlege og pasient bli utprøvd.

Fortsatt fokus på legemiddelbruk

Pasientsikkerhetskampanjen I trygge ­hender ble lansert i 2011. Kampanjen valgte «riktig legemiddelbruk i sykehjem» og «samstemming av legemiddellister og ­legemiddelgjennomganger i hjemme­tjenesten» som to av innsatsområdene. ­Stortinget har vedtatt at ­kampanjen fra januar 2014 skal fases over til å være et ­femårig nasjonalt program for pasientsikkerhet.

En stor andel av uønskede hendelser både i spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten er fortsatt knyttet til legemidler. Dette er ­derfor fremdeles svært viktige innsatsområder i det videre programmet; og imple­mentering av samstemming av legemiddellister og ­legemiddelgjennomganger i sykehjem og hjemmesykepleien vil ­fremdeles være prioritert.

Kvalitetsindikatorer

Helsedirektoratet har fått i oppdrag å utvikle nasjonale kvalitetsin­dikatorer for ­helse­tjenesten. Innenfor de ­kommunale helse- og omsorgstjenestene arbeider man med å etablere kvalitetsindi­katorer med ­bakgrunn i veileder om legemiddelgjennomgang (5).

Én journal

Et annet av Helsedirektoratets oppdrag er å følge opp Stortingsmelding 9 (2012–2013) Én innbygger – én journal: Digitale ­tjenester i helse- og omsorgssektoren og utrede løsninger for én journal. Dette ­arbeidet vil organiseres med sterk forankring i ­sektoren. Berørte interessenter skal involveres i arbeidet og sektorens ulike virksomhetsområder må ha eierskap til det aktuelle løsningsforslaget.

Velferdsteknologi er et område i rask utvikling. Helsedirektoratets oppgave er å identifisere hvordan man kan skape ­nasjonale retnings- og styringslinjer som bygger opp under effektive og robuste ­prosesser på tvers av forvaltningsnivåer.

Alle gode krefter trengs

Skal vi kunne møte fremtidens ­utfordringer innen helse- og omsorgstjenestene, må hele samfunnets omsorgsressurser ­mobiliseres. Det må tilrettelegges for å ta i bruk ­muligheter innen fagutvikling, ­teknologi og samspill mellom tjenestene, familie, ­nærmiljø, frivillighet, ideelle organisasjoner og næringsliv. Slik kan fremtidens ­helse- og omsorgstjenester skapes for å møte ­fremtidens utfordringer.

Referanser

 1. Meld. St. 9 (2012–2013)
  Én innbygger – én journal
 2. Meld. St. 10 (2012–2013)
  God kvalitet – trygge tjenester
 3. Meld. St. 29 (2012–2013)
  Morgendagens omsorg
 4. Meld. St. 34 (2012–2013)
  Folkehelsemeldingen
 5. IS – 1998 Veileder om legemiddel­gjennomgang. Helsedirektoratet 2012

(Publisert i NFT nr. 12/2013 side 22.)