Tekst: Zana Ali, M.Sc.Pharm., fagrådgiver, Apotek 1

Forebygging og tidligere diagnostisering og behandling av sykdom er viktige grep i samhandlingsreformen. En rekke sykdommer, blant annet hjerte-­karsykdom, kan hindres eller utsettes hvis tegn til sykdom blir oppdaget tidligere. Når helsepersonell i apotek gir ­publikum ­anledning til å bli kjent med risiko for ­utvikling av visse sykdommer, får folk mulighet til å ta helsegrep tidligere. Dette var bakgrunnen for å utvikle et lavterskel­tilbud i Apotek 1. 

Metode

Følgende inklusjonskriterier ble brukt: 

 • Målgruppen for risikotesten var ­personer over 18 år som ikke hadde hatt hjerte-karsykdom (f.eks. angina pectoris, ­hjerteinfarkt, hjertesvikt)
 • Personer som fikk medikamentell behandling mot enkelte risikofaktorer som høyt blodtrykk, høyt kolesterol, høyt blodsukker ble ikke ekskludert. 

Utarbeidelse av risikotesten

Risikotesten ble utarbeidet i tett sam­arbeid med helsepersonell ved rehabiliteringsavdelingen på Feiringklinikken (en del av LHL Helse). Bakgrunnen for ­risikotesten er Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og ­karsykdommer (1). Testen ble utviklet i form av et skjema, også kalt «risikoskjema». I skjemaet skulle det registreres verdier for blodtrykk, blodglukose, totalkolesterol, KMI (kroppsmasseindeks) / livvidde, i ­tillegg til status for sigarettrøyking, arvelig ­belastning for å få hjerte-karsykdom og fysisk aktivitet. Ut fra summen av de ulike risikofaktorene (total risikoscore) fikk man en indikasjon på hvor lav/høy en persons risiko var for å utvikle hjerte-karsykdom. Det ble gitt veiledning tilpasset hvor høy/lav den ­enkeltes totale risikoscore var. 

Veiledning av personer med forhøyet risiko

Personer med forhøyet risiko fikk enkle livsstilsråd for selv å gjøre tiltak for å ­redusere sin risiko, og ble anbefalt å ta med risikoskjemaet for å diskutere resultatene med fastlegen ved neste legetime. Personer i aldersgruppen 35–67 år fikk i tillegg råd om å snakke med sin fastlege om ­muligheten for deltakelse i forebyggingsprosjektet «Hjerteløftet» i regi av Feiringklinikken, som er finansiert av Helsedirektoratet (2). ­Prosjektet retter seg mot personer med ­risikofaktorer for hjerte-karsykdom med mål om å redusere forekomst og dødelighet. 

Opplæring av apotekpersonell og krav til gjennomføring

Apotek 1 og Feiringklinikken planla og gjennomførte opplæring av helsepersonell i Apotek 1. Hovedelementer i opplæringen var praktisk bruk av risikoskjemaet, tolkning av resultatene, samt kundekommunikasjon og praktisk bruk av nødvendige måleutstyr. 

Informasjon til fastlegene

Fastlegene ble informert ved at apotekene lokalt sendte et informasjonsbrev der den praktiske gjennomføringen og formålet med kampanjen var beskrevet. 

Resultater

Ved hjelp av et registreringsskjema noterte apotekmedarbeiderne anonyme data under hver risikotest. Disse ble senere samlet inn via en QuestBack: 

 • Antall risikotester gjennomført: 14 500 (cirka 50 / apotek i gjennomsnitt)
 • Tidsbruk: 15–20 min./kunde
 • Gjennomsnittsalder: 58 år, 72 prosent kvinner og 28 prosent menn
 • Andel med forhøyet total risiko for ­utvikling av hjerte-karsykdom: 30 prosent
 • Status på noen av de enkelte risikofaktorene1:
  • Andel med total kolesterol på 5 mmol/L eller høyere: 58 prosent. (13 prosent av disse brukte allerede kolesterolsenkende legemidler)
  • Andel med blodtrykksverdi på 130/90 mmHg eller høyere: 43 prosent. (36 prosent av disse brukte allerede legemidler mot høyt blodtrykk)
 • Over 90 prosent av de som fikk tilbud om ­risikotesten var svært fornøyde med å få gjennomført dette på apoteket
 • Kampanjen har resultert i rekruttering av om lag 30 personer til forsknings­prosjektet «Hjerteløftet» i regi av ­Feiringklinikken og Helsedirektoratet.

Konklusjon

 • Kampanjen viser at helsemålinger og ­risikotester har en plass i apoteket. Slike lavterskeltilbud imøtekommer et viktig behov hos befolkningen, og er et godt supplement til det fore­byggende arbeidet som foregår i resten av primærhelsetjenesten.
 • Publikum er fornøyd med å få slike ­tilbud fra sitt lokale apotek og ønsker slike ­tjenester velkommen.
 • Helsepersonell i apotek har en viktig grunnkompetanse, og med en målrettet opplæring er de kompetente til å påta seg slike oppgaver.

Referanser

 1. Helsedirektoratet. Nasjonale retningslinjer for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer Oslo, 2009: 135.
 2. Forskningsprosjektet «Hjerteløftet». www.lhl.no/hjerteloftet/ 

 

Fotnote
1. For enkelthets skyld ble ikke blodglukoseverdien notert på registreringsskjemaet, siden Apotek 1 ved tidligere anledninger (diabetesrisikotester) allerede har dokumentert publikums blodglukoseverdi. 

(Publisert i NFT nr. 12/2013 side 23.)