Tekst: Terje Wistner, direktør teknologi og e-helse og Per Kristian Faksvåg, fagdirektør, Apotekforeningen

Kjernejournal er et viktig ­hjelpe­middel som gir en nesten komplett ­legemiddeloversikt med historikk opp til tre år, med utleveringsmeldingen fra ­apotekene som den viktigste kilden til den enkeltes ­legemiddelbruk. Dette gir grunnlaget for en samlet oversikt som bidrar til å trygge ­pasientens helse og øke pasientsikkerheten.

Verdifull informasjon

Apotekfarmasøytene er pålagt ved ­forskrift å vurdere og godkjenne alle resepter for sikker ekspedering og ­korrekt bruk av ­legemiddelet. Uten tilgang til utvalgt ­informasjon fra ­kjernejournalen, har ­farma­søyten kun ­informasjon om ­pasientens legemidler fra Reseptformidleren eller fra det lokale ­apoteksystemet, gitt at ­pasienten har vært på apoteket før. Det betyr at ­farmasøyten kun har en begrenset oversikt over ­gjeldende ­resepter som kan føre til at viktig råd til ­pasienten ikke blir gitt, eller at resepten ikke blir ­vurdert på korrekt måte. Legemiddel­oversikten i ­kjernejournalen inneholder dermed den eneste, og mest verdifulle, informasjonen som gir ­tilfredsstillende støtte til reseptekspederingen i apotek. 

Bedre veiledning

Apotekforeningen mener at apotekene må få ­tilgang til utvalgt informasjon fra ­kjernejournalen for bedre å kvalitetssikre reseptekspedisjon og apotektjenester ­generelt. Dette vil gi bedre grunnlag for å vurdere ­interaksjoner og for å gi bedre ­veiledning og råd fra ­apotekfarmasøyten, sammenstilt med oversikt over kritisk ­informasjon som ­overfølsomhetsreaksjoner, allergier, ­implantater, pågående behandling og ­medisinsk tilstand. 

Understøtter samfunnsviktige tjenester

Informasjon fra kjernejournalen vil i tillegg kunne understøtte nye og samfunns­viktige tjenester i apotek som Medisinstart, som skal undersøke om utvidet oppfølging kan bidra til å øke etterlevelsen og sikre riktig bruk av legemidler. Foranledningen for at en pasient kan tilbys Medisinstart, er at han eller hun har fått forskrevet et nytt ­virkestoff hos legen. Apoteket har i dag ingen sikker informasjon om når en ­­pasient settes på et nytt virkestoff, med mindre legen gir beskjed om dette, og er derfor avhengig av at pasienten selv har denne ­oversikten. I kjernejournalen vil man finne denne ­informasjonen, og vi mener at det bør kunne settes opp et varsel om nytt ­virkestoff som grunnlag for dialog i apotek. Dette vil også gi en bedre mulighet til å ­vurdere ­overfølsomhetsreaksjoner og allergier ved manglende etterlevelse. 

Apotekenes informasjonskampanje i ­forbindelse med innføringen av de nye ­blodfortynnende legemidlene (NB 2013) ­avdekket mange feil og misforståelser. Blant annet ble det oppdaget at to ­pasienter hadde nedsatt nyrefunksjon og dermed ikke kunne bruke det legemiddelet som legen hadde ­forskrevet. ­Tilgang til data om ­pasientens ­nyrefunksjon, er et godt ­eksempel på ­informasjon apoteket bør ha tilgang til i en kjernejournal. 

Hever pasientsikkerheten

Apotekforeningen mener at apotekene bør få tilgang til et utvalg av informasjon fra ­kjernejournalen direkte i apotek­systemet. Dette vil støtte arbeidsoppgavene og ­prosessene i apotek på en god måte uten at apotek­farmasøyten må bytte system for å få tilgang til viktig informasjon. Det krever en utvikling av apoteksystemet med innføring av ­personlige sertifikater for apotekfarmasøyter. I tillegg må det gis samtykke fra pasient ved ­tjenester som Medisinstart, legemiddelsamtaler og legemiddelgjennomganger. 

Kjernejournalen er for tiden til utprøving med gradvis innføring i flere fylker. Planen er at alle innbyggere skal være på plass i løpet av 2019. Helsedirektoratet har ikke stadfestet når apotekene får tilgang, men vi ønsker dette så snart det er praktisk mulig som et bidrag til å heve pasientsikkerheten. 

(Publisert i NFT nr. 12/2014 side 23.)