Serviceproduksjonsordningen

Med norsk apotekproduksjon menes her serviceproduksjonsordningen. Det er en bransjeløsning som sørger for lagerproduksjon av pre­parater som ikke er tilgjengelig på annen måte og ­dermed gjør det enklere for apotekene å overholde leveringsplikten. Dette er ofte viktige lege­midler, men hvor omsetningen gjerne er så liten at det ikke er ­økonomisk interessant å ha dem som markedsførte, industrifremstilte lege­midler i Norge. ­Serviceproduksjon AS, heleid ­datterselskap av Apotekforeningen, administrerer serviceproduksjons­ordningen og har produktansvaret for de rundt 150 preparatene. Produksjonen foregår seks steder avhengig av ­legemiddelform; Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet, Sjukehus­apoteket i ­Bergen, Kragerø Tablettproduksjon AS, Ås Produksjonslab AS, AS Den norske Eterfabrikk og Frogner Apotek ­Produksjon AS. 

Preparatene har ikke markeds­føringstillatelse og må avvikles hvis det kommer tilsvarende industrifremstilte legemidler med markedsføringstillatelse. 

Tekst: Reidun Ree, seniorrådgiver, Serviceproduksjon AS

Morfinproduksjon: Reidun Ree, Serviceproduksjon og Ban Dang, avdelingsleder tilvirkning Sykehusapoteket Oslo, Rikshospitalet. Foto: Apotekforeningen

Som oftest vil svaret være nei på grunn av ­utfordringer blant annet med å skaffe råvare, ­komplisert produksjonsprosess, manglende ­analyse­-

metoder eller at leveringssvikten er for ­kortvarig til at det er tid til å etablere et ­alternativ. Det er imidlertid situasjoner hvor norsk apotekproduksjon kan være løsningen. 

Fleksibilitet

Januar 2014 sendte Legemiddelverket ut informasjon om langvarig forsynings­svikt for industrifremstilte morfin­løsninger i ­hetteglass. Åtte uker senere var et ­alternativt preparat tilgjengelig fra ­grossist; Morfin NAF 20 mg /ml med Service­produksjon som ­produkteier og Sykehusapoteket Oslo, ­Rikshospitalet, som produsent. Den korte tiden fra beslutning om utvikling av nytt ­preparat ble tatt til det var ­tilgjengelig på markedet, viser fleksibiliteten og ­mulig­hetene som ligger i apotekproduksjon. God galenisk kompetanse hos produksjonsenheten – i dette tilfelle sykehusapoteket – er helt avgjørende i slike situasjoner.

Ny forsyningssvikt i høst

Nyeste alternativ: Morfin NAF 10 mg/ml. Foto: Ban Dang

I september 2014 dukket det opp en ny situasjon. Serviceproduksjon ble ­varslet om at det ville bli midlertidig stopp i ­forsyning av industrifremstilte ­konserverte ­morfin­løsninger i hetteglass i store deler av 2015. Gjennom et tett og godt ­samarbeid med Sykehusapoteket Oslo, ­Rikshospitalet er det utviklet enda et alternativt ­preparat; ­Morfin NAF 10 mg/ml. De første ­batchene er allerede produsert og godkjent. De står på lager og venter til ­grossistene blir tomme for ­industrifremstilt vare. ­Sykehus­apoteket Oslo har produksjonskapasitet til å dekke ­etterspørselen etter konserverte ­morfinløsninger i hetteglass så lenge det er nødvendig. Det er første gang at service­produksjonsordningen ­produserer ­preparater midlertidig for å dekke forsyningssvikt.

Nødvendig utviklingsarbeid

Morfin NAF 20 mg/ml. Foto: Ban Dang

Serviceproduksjon, som produkteier, står ansvarlig for dokumentasjon ­knyttet til ­utvikling av preparatene. Morfin er en råvare som benyttes også i andre ­preparater i ­produksjonsordningen, både sterile og ikke sterile legemidler. ­Derfor fantes det enkelte validerte analyse­metoder og ­holdbarhetsdokumentasjon som kunne benyttes, noe som var en ­viktig årsak til at morfin­preparatene kunne komme så raskt på markedet. Men en del ­utviklingsarbeid har likevel vært nødvendig å utføre, blant annet noen metodevalider­inger, ­stabilitetsstudie og test på egnethet til ­konserveringsmiddelet. Arbeidet har vært fordelt på flere ­oppdragslaboratorier, som alle var fleksible og hadde kort responstid, noe som er viktig i slike situasjoner. Utviklingsarbeidet koster i overkant av
200 000 kroner og dekkes av Serviceproduksjon. 

I forkant

Morfin NAF 20 mg/ml ble utviklet for å dekke en mangelsituasjon som ­allerede hadde oppstått. I tilfellet ved ­Morfin NAF 10 mg/ml er man i forkant og har ­apotekfremstilt vare ­tilgjengelig før ­mangelsituasjonen ­oppstår. Det er god beredskap! Det viser at det er viktig at egnede produksjons­lokaler og kompetanse opprettholdes, slik at norsk apotekproduksjon kan ­fortsette å levere ­nødvendige legemidler av god ­kvalitet. Det bør avklares når og på hvilken måte den nasjonale ­produksjonskapasiteten kan utnyttes for å bedre legemiddelberedskapen.

Jeg legger vekt på at Norge skal ha god legemiddelberedskap. Dette inkluderer gode rutiner for å håndtere mangelsituasjoner slik at det sikres et godt samarbeid mellom statlige myndigheter, sykehusene og aktørene i forsynings-kjeden. Den norske apotek-produksjonen gir muligheter for å avhjelpe langvarig leveringssvikt fra legemiddelindustrien for enkelte legemidler.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie, 25. februar 2014

(Publisert i NFT nr. 1/2015 side 18–19.)