Norsk Helsenett SF skal drifte og utvikle helsenettet, den elektroniske samhandlingsarenaen for helse- og omsorgssektoren i Norge. Alle sykehusapotekene er tilkoblet, men uten å kunne kommuniserer via systemet. Primærapotekene er ikke tilkoblet en gang.

— Men vi har en pågående prosess mot apotekene nå, sier kundeansvarlig Martin Dahl i Norske Helsenett SF.

— I første omgang ønsker vi å kartlegge apotekenes behov for elektronisk samhandling. Dette skal gi oss kunnskap om hvilke elektroniske meldinger apotekene trenger å sende og motta, og hvilke samhandlingspartnere denne kommunikasjonen skal gå til og fra.

— Norsk Helsenett ønsker at alle apotek knyttes direkte inn i helsenettet i påvente av at viktige tjenester som e-resept og e-frikort blir fullt tilgjengelige. Dette fordi vi vet at prosessen med å få inn en ny gruppe kan være tidkrevende når både umiddelbare og langsiktige behov skal tifredsstilles – herunder tilknytning av tjenesteleverandører for apotekene, forteller Dahl.

— Hva skal til for å bli helsenettbruker?

— Av maskinvare trengs minimum én datamaskin med nettverkskort. Vi supplerer med en sikker linje. I tillegg forplikter alle brukere av helsenettet seg til å følge Norm for informasjonssikkerhet i helsesektoren, forklarer Dahl.

— Hva er forskjellen på Norsk Helsenett og KITH?

— Kort fortalt er KITH et standardiseringsorgan for elektroniske meldinger, mens Norsk Helsenett besørger selve samhandlingsarenaen disse meldingene sendes gjennom.

— Hvorfor er det viktig at apotekene er med i helsenettet, Gunn Fredriksen?

— Dersom apotekene ønsker å være en del av norsk helsetjeneste, må vi også være en del av helsenettet og ha tilgang til samme informasjon som de andre. Det vil styrke fagligheten vår også, tror sykehusfarmasøyten.

I dag er ca. 1700 legekontor og andre «småaktører» tilknyttet helsenettet. I tillegg har alle sykehus og rundt halvparten av alle landets kommuner tilgang.

(Publisert i NFT nr. 3/2010 side 12.)