Statens helsetilsyn er i ferd med å sluttføre et omfattende tilsyn med legemiddelbehandlingen i norske sykehjem. En foreløpig rapport basert på tilsynene gjennomført i 2008, viser at det ble avdekket avvik ved 18 av 23 tilsyn. Tilsynene i 2009 og 2010 peker i samme retning.

Svikter pasientoppfølgingen
— Noe av det vi har funnet ved våre fem tilsyn er at legen ikke blir oppfattet som en integrert del av sykehjemmets drift. Dette går ut over pasientoppfølgingen, forteller Ingrid Karin Hegvold for Helsetilsynet i Sør-Trøndelag.

— Eldre mennesker er ofte pasienter med mange kroniske sykdommer som gjerne står på flere legemidler samtidig. I tillegg er ernæringstilstanden dårlig. Dette gjør at de trenger ekstra oppfølging i legemiddelbehandlingen, men det får de altså ikke. Eldre blir ikke tatt på alvor, verken i utgangspunktet eller i oppfølgingen, sier Hegvold.

— Og dette er i stor grad et styringsproblem. Pasientgruppen og behovene deres må anerkjennes både av kommune, sykehjemsledelse og legestanden.

Både papir og nett
Kaotisk og mangelfull journalføring er det andre hovedproblemet Helsetilsynet har funnet. Mange sykehjem har både elektroniske og papirbaserte journalsystem, uten at det nødvendigvis er klart for alle hvilke opplysninger som føres hvor. Den skriftlige dokumentasjonen blir derfor ofte ufullstendig og lite systematisk.

«Det er nesten umulig å få en helhetlig oversikt», skal flere av sykehjemslegene tilsynet har snakket med ha sagt. Helsetilsynet ser alvorlig på den risikoen for svikt i pasientbehandling mangelfull journalføring medfører: «Det synes å være et behov for at det fra sentralt hold satses tungt på å få utviklet gode elektroniske dokumentasjonssystemer som ivaretar en helhetlig pasientjournal som er brukervennlig for alt helsepersonell i sykehjemmet», skrev tilsynet i et brev til Helse- og omsorgsdepartementet i mars i fjor.

Den endelige oppsummeringen kommer til sommeren etter at alle tilsynene, over femti, er avsluttet.

(Publisert i NFT nr. 3/2010 side 12.)