Tekst: Nina Carstens og Siv Elin Hjelmaas, Sjukehusapoteket i Haugesund

Vårt utgangspunkt var å forenkle hjemreise for pasientene, spare sykepleiertid, skåne dårlige og utålmodige pasienter for venting i apoteket i tillegg til å unngå utlevering av medisiner fra sykehusavdelingenes legemiddellager. Vi ønsket at publikumsavdelingen på denne måten skulle bli en naturlig del av sykehusets behandlingskjede.

Sengeposter ble involvert
Tre medisinske sengeposter fikk tilbud om at apotekpersonalet hentet resepter på avdelingen for pasienter som skulle skrives ut. I prosjektperioden hentet apotektekniker resepter på avdeling to ganger daglig.

Vi opprettet et samarbeid med stomiavdelingen på kirurgisk avdeling hvor nyopererte stomipasienter fikk tilbud om å hente nødvendig utstyr for to til tre ukers forbruk på grunnlag av bestillinger gjort et par dager før utskriving.

Vi utarbeidet et basislager og stomisykepleier gav beskjed ved ønske om endringer av lageret. Før oppstart fikk leger og sykepleiere informasjon om prosjektene gjennom informasjonsmøter på avdelingene. Apotektekniker hospiterte også på stomiavdelingen for å få bedre kunnskap om stell og utstyr til en stomi.

Prosjektperioden varte i knappe tre måneder.

Færre resepter enn forventet
I prosjektperioden utgjorde «hentereseptene» bare vel to prosent av antall ekspederte resepter i publikumsavdelingen og det var stor variasjon mellom sengepostene hvor mye ordningen ble benyttet. Fra den ene sengeposten ble totalt 14 prosent av de utskrevne reseptene på sengeposten hentet av apotekpersonalet.

I prosjektperioden fikk 50 pasienter stomioperasjon. 20 av disse (40 prosent) fikk nødvendig utstyr fra apoteket ved hjemreise. Rundt en fjerdedel av disse er senere blitt faste kunder. Per desember 2010 ekspederer vi én til to stomiresepter per uke.

På slutten av prosjektperioden ble det levert ut et evalueringsskjema til de ansatte på aktuelle avdelinger. Av de 30 tilbakemeldingene vi fikk hadde to tredjedeler benyttet ordningen og samtlige syntes det var et bra tilbud. Alle som svarte ønsket å beholde systemet. Den viktigste årsaken til at resepthenteordningen ikke ble benyttet ble oppgitt til pasientens tidligere hjemreise på dagen og at de ikke kjente til ordningen.

Apotekets egen evaluering viste at det ble levert inn færre resepter enn forventet. Vi fikk likevel mye positiv respons fra de ansatte, mange fornøyde pasienter, og vi så færre «hvite frakker» fra sykehuset som brukte tiden sin på apoteket. Gjennom stomisatsingen nådde vi også en helt ny kundegruppe.

Vi så at det i perioder var få resepter å hente, men merket økning etter gjennomføring av nye informasjonsrunder på avdelingene. Stadig informasjon er derfor viktig!

Det var også noe skepsis på forhånd blant apotekpersonalet om at det ville bli ressurskrevende med «henterunde» hver dag. Dette gikk helt greit, ca. 10 minutter per dag gikk med til henting.

Sykehuspersonell bør delta i prosjektgruppene
Vi har også sett at det er mye å hente ved å involvere sykehuspersonell i oppstart og under hele prosjektperioden, gjerne som deltakere i prosjektgruppen. De får da et eierforhold til prosjektet, og engasjerer seg mer underveis.

I stomidelen av prosjektet hadde vi med to sykepleiere fra aktuell avdeling i prosjektgruppen, og det var nyttig!

Vi har også sett at vi får reklame for apoteket. Både leger og sykepleiere har mer fokus på sykehusapotekets tilgjengelighet, og anbefaler apoteket til pasientene selv om de ikke benytter seg avresepthenteordningen.

Det er dessuten en stor fordel å ha nærhet til sykehuslegene. De er lette å kontakte ved intervensjoner på reseptene, og alt blir ordnet opp i før pasienten forlater sykehuset. Vi har også en kontinuerlig dialog med de samarbeidende avdelingene og knytter til oss kontakter der.

Ordningen videreføres
Summen av alle positive erfaringer har gjort at Sjukehusapoteket i Haugesund har besluttet å videreføre ordningen – etter noen justeringer. Vi ønsker samtidig å utvide til flere pasientgrupper og avdelinger.

Tilbudet om resepthenting ble i høst utvidet til en ny pasientgruppe; gastric bypass-opererte. Disse pasientene har forholdsvis store standardresepter og kom-mer ofte alle til apoteket samtidig, noe som fører til mye venting. Når reseptene klargjøres på forhånd, kan vi bruke mer tid på veiledning til hver enkelt. Vi har også hatt besøk av ernæringsfysiolog på apoteket, som informerte om blant annet anbefaling av næringsdrikker til denne pasientgruppen.

Grunnet stor utskiftning blant personalet, er det alltid noen som ikke har hørt om ordningen. Vi gjennomfører derfor jevnlige informasjonsmøter for sykepleierene med 5–10 minutters innslag på deres rapportmøter en gang hver vår og høst.

Vårt ønske gjennom dette prosjektet var at publikumsavdelingen skulle bli en naturlig del av behandlingskjeden på sykehuset. For å oppnå et best mulig tilbud til pasienter som skrives ut fra sykehuset, erfarte vi at det var viktig å involvere sykehuspersonell i planlegging samt å gjenta informasjon om tilbudet til sykerhusavdelingene.

Prosjektet ble tildelt prosjektmidler fra Helse Vest prosjektmidler, såkalte «Såkornmidler».

(Publisert i NFT nr. 1/2011 side 24.)