Kvalitetsforbedring

Sykehusapotekene HF skal i samarbeid med øvrige helseforetak og de private ideelle sykehusene i Helse Sør-Øst RHF etablere felles mål og tiltak for å redusere feilmedisinering under sykehusopphold og ved utskrivning. Det forutsettes at veilederen om legemiddelhåndtering, utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF, legges til grunn for endringer og implementering av prosedyrer samt tiltak som sikrer den nødvendige kompetanse hos helsepersonell som håndterer legemidler. (oppdrags- og bestillerdokument 2011)

Tekst: Astrid Johnsen, fagsjef tjenester Sykehusapotekene HF,
sekretær i Regionalt legemiddelforum og leder av Regionalt
legemiddelhåndteringsutvalg

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

Helse Sør-Øst RHF er landets største helseregion, som i dag består av ti sykehusforetak, ett sykehusapotekforetak og fem sykehus med driftsavtale, i alt rundt 70 000 medarbeidere.

Legemidler representerer en helt sentral innsatsfaktor i pasientbehandlingen i spesialisthelsetjenesten, og de aller fleste av medarbeiderne vil ha oppgaver innen legemiddelhåndtering. Dette stiller krav til gode systemer og tilstrekkelig opplæring.

Riktig legemiddelbruk og legemiddelhåndtering må være gjenstand for et kontinuerlig kvalitetsfokus. Dette er et område som er kritisk viktig, da feilmedisinering kan ramme pasientene som følge av svikt i legemiddelhåndtering på en lang rekke trinn med feilbehandling som resultat.

Veileder

Helse Sør-Øst RHF opprettet i 2008 et Regionalt legemiddelforum (RLF) med representasjon fra alle sykehusområder i regionen. Forumet skal gi administrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF anbefalinger i legemiddelrelaterte spørsmål for å sikre rasjonell, sikker og kostnadseffektiv legemiddelbruk samt bidra til regional faglig koordinering, raskere implementering av nasjonale og regionale retningslinjer og faglig rådgivning overfor det regionale helseforetaket (se figur 1).

Et ønske om en større grad av felles plattform for legemiddelhåndteringsprosedyrer og kompetansetiltak innen legemiddelhåndtering resulterte i nedsettelsen av en egen arbeidsgruppe, som la frem sitt arbeid i form av «Legemiddelhåndtering – veileder med anbefalinger i Helse Sør-Øst RHF».

Potensial for koordinering

Alle helseforetak i Helse Sør-Øst RHF har prosedyrer for legemiddelhåndtering, men innhold og omfang er noe ulikt mellom helseforetakene. Det er imidlertid store forskjeller mellom helseforetakene i forhold til opplæring eller ulike kompetansetiltak som tilbys det enkelte helsepersonell. Arbeidsgruppen konkluderte derfor raskt med at det bør ligge et betydelig potensial for koordinering og samarbeid i regionen. Økt kvalitet og rasjonell ressursbruk bør være målsetning for en regional satsing.

Veilederen inneholder fem anbefalinger innen områdene:

1. Overordnede prosedyrer

2. Kompetansekrav

3. Kompetansefremmende tiltak

4. Organisatoriske samordnende tiltak

5. Farmasøyten og sykehusapotekenes rolle

I tillegg til bakgrunn, referanser og definisjoner er Vedlegg 2 «Legemiddel-håndteringsrutiner – anbefalt innhold», grunnlaget for en mer enhetlig praksis og kvalitet i helseforetakenes legemiddelhåndteringsprosedyrer (se figur 2).

Kvalitetssikring

Hva betyr veilederen for sykehusapotekene? Veilederen har hatt status som anbefalinger for helseforetakene i 2010 og skal legges til grunn for aktuelle prosedyreendringer.

I 2011 er den forankret i helseforetakenes oppdrags- og bestillerdokument. Dette gir en forpliktende føring fra eier til det enkelte helseforetak.

Veilederen forankrer sykehusapotekenes arbeid gjennom kvalitetssikring av god praksis i prosedyrer og styrking av kompetansevirksomheten. Legemiddelrevisjoner, kvalitetssikring av legemiddelhåndteringsrutiner, kontroll av narkotika, rådgiving om legemiddelrelaterte spørsmål og undervisning av helsepersonell er viktige oppgaver som utføres av farmasøytene i Sykehusapotekene HF.

Kurs

På regionalt nivå er de prioriterte anbefalingene i veilederen fulgt med blant annet å etablere et Regionalt legemiddelhåndteringsutvalg (RLH), med lokalt nettverk ialle HF/sykehus. Utvalgets oppgave er å følge opp veilederen. Det arbeides nå først og fremst med en regional koordinering av kompetanseutvikling innen legemiddel-området. Del 1 er et introduksjonskurs i legemiddelhåndtering som utvikles i regionens e-læringsplattform. Del 2 består av en kursportefølje som gir grunnlaget for utvikling både av e-læringskurs og klasseromsundervisning.

Kompetansesenter

Sykehusapotekene HF skal være helseforetakenes kompetansesenter innen legemiddelområdet. Samarbeidsarenaene som nå er etablert på regionalt nivå, gir oss en god dialog med vår hovedkunde mot felles mål. I tillegg til deltakelse i både forum og utvalg har Sykehusapotekene HF rollen som sekretær i Regionalt legemiddelforum og leder det Regionale legemiddelhåndteringsutvalget.

 (Publisert i NFT nr. 2/2011 side 17–18.)