Anne Sveaass, leder, FUG Norge og Lisbeth Damlien, aktivitetsgruppen, FUG Norge
E-post: anne.sveaass@merck.com

For at FUG skal fortsette å utvikle seg så vi behov for å investere i en prosjektkoordinator på deltid, og denne våren kom dette på plass. Skal vi investere og vokse på prosjektene ute, må vi sikre at FUG står stødig her hjemme også.

Utviklingsspørsmål
FUG er en organisasjon som jobber bredt omkring utviklingsspørsmål på legemiddelområdet. Vi jobber for at alle skal ha tilgang til riktige og virksomme legemidler uansett hvor de bor. Formuleringen favner bredt og innebefatter blant annet bekjempelse av falske legemidler, en generell kompetanseoverføring til både farmasøyter og teknikere, logistikkhåndtering og rasjonell legemiddelbruk. Det er lett å gape over for mye på en gang, for farmasøytisk virksomhet omkring disse spørsmålene har mange utfordringer. Det er derfor viktig å fokusere på de områdene der FUGs bidrag kan gjøre størst nytte, og her er det lett å bli rådvill når man møter mange sterke inntrykk samtidig.

I tillegg til prosjektarbeid ønsker FUG å bidra også her til lands med å sette farmasøytiske problemstillinger på dagsordenen, enten det er nasjonale eller globale saker. FUG har blant annet arran­gert åpne møter med tema som «Falske legemidler» og «Farmasøytisk hjelpe­arbeid».

Per i dag har FUG to prosjekter gående samt ett på trappene. Det første prosjektet som kom på plass i 2007 var et studentprosjekt i Mali, som handler om at studenter bidrar til utvikling av selvgående helsesentre. Året etter reiste første gruppe med farmasøyter til Zambia på det FUG kaller Zambia-prosjektet. Til sist er det et skandinavisk samarbeidsprosjekt i utviklingsfasen som går på falske legemidler i Ghana.

Zambia-prosjektet
Pharmaceutical management and capacity building in Zambia, Zambia-prosjektet, er et samarbeidsprosjekt mellom Kirkens Nødhjelp (Norwegian Church Aid, NCA), Kirkens Nødhjelps kontorer i Zambia (Churches Health Assosiation in Zambia, CHAZ) og Ministry of Health (MOH). Prosjektet har pågått i tre år, og hvert halvår har to norske farmasøyter reist ned seks uker på oppdrag på utvalgte sykehusapotek hovedsakelig i østre provins i landet. Hovedprinsippet med prosjektet er å tilby vår kompetanse som ressurs, og kompetanseoverføring til både farmasøytisk og ikke-farmasøytisk personell som jobber med farmasøytiske oppgaver på sykehusapotekene. NMD har her bidratt ved å støtte utreiser for farmasøyter ansatt hos seg.

Det er mange internasjonale støttespil­lere involvert i helsesektoren i Zambia, og mange gjør en innsats som nærmest konkurrerer med hverandre fremfor å utfylle. Det har derfor vært viktig for FUG at arbeidet som gjøres er i tråd og samarbeid med hva slags planer helsemyndighetene selv har, og at vi sikrer innsatsen ved å fylle tomrommene som finnes fremfor å endre på noe som fungerer i dag. Dette forklarer også hvorfor det er så viktig å ha et tett samarbeid med helsemyndighetene i Zambia på dette området.

Mange støttespillere er inne med midler til å støtte gode prosjekter, men det er ingen som jobber direkte med det FUG fokuserer på; farmasøytisk kompetanse­overføring. Prosjektet har fungert slik at FUG-farmasøytene den første tiden har jobbet sammen med personalet på apoteket. Etter to uker har de hatt et møte med de ansatte for å diskutere de størsteutfordringene på stedet.

Sammen med apotekeren og de ansatte blir FUG-farmasøytene enige om noen arbeidsområder hvor det er størst behov for forbedring. Det innføres relevante SOPer som skal være levende arbeidsdokumenter. I det nedenstående er et eksempel på en rapport fra St. Francis der man eksempelvis har blitt enige om å implementere SOP Drug dispensing to in/out patients og dermed følgende grep:

The Dispensary
The pharmacy staff agreed upon continuing the implementation of procedures (SOP 1):

 • Use preferably counting trays and spatulas for dispensing. If using fingers for dispensing make sure they are clean.
 • After filling the prescription, close lid of drug container and put it back on assigned place, except for those you use freqeuntly. Do not leave container-lids open.
 • All medicine bags should be labelled with generic name and strenght of drug, number of tablets, dosage, patients name, dispensing date and other information if necessary.
 • For pre-packed drugs the label should contain generic name, strenght, number of tablets, standard dosage and preferably expiry date.
 • Each prescription should be double checked before given to the patient, including the pre-packs.
 • Give oral information to patients on drug usage. Make them repeat the dosage.
 • Use generic names on medicine bags to in and out patients. Always write strength and expiry date when dispensing to wards.

Eksempler på andre viktige fokus­områder er logistikk, kontroll med temperaturmålinger, dispensering av hivmedisiner med fokus på etterlevelse av den informasjonen pasientene har fått, informasjon om bruk av medisiner til pasientene, og rutiner for håndtering av legemidler utløpt på dato.

FUG-farmasøytenes utreise har variert noe i form etter hvert som prosjektet har utviklet seg. Fellesnevneren har likevel vært at for hver utreise har de arbeidet på et nytt sykehusapotek samt hatt oppfølgingsbesøk på tidligere besøkte sykehus for å sørge for en jevnlig oppfølging.

Gjennom fem utreiser i perioden 2008–2010 og én utreise våren 2011 for å evaluere prosjektet etter de første tre årene, har FUG skaffet seg mange erfaringer. Vi har nå en klar formening om hva som skal til for å utvikle et langvarig prosjekt med langvarige resultater i Zambia. For å oppnå resultater er det viktig at:

 • Farmasøyt ansvarlig for geografisk provins samt sykehusapotekerne ser viktigheten av arbeidet og spiller en avgjørende rolle i implementeringen av oppgaver.
 • Tett oppfølging over lang tid. Evalu­eringen viser at jo tettere oppfølgingen har vært, desto bedre resultater oppnås med prosjektet.
 • Det zambiske systemet er hierarkisk. Et ønske og mål om implementering av nye rutiner og opplæring må komme fra øverste hold; MOH sentralt.
 • Fokusområde for å skape langvarige resultater er å få farmasøytene til å tenke som farmasøyter og gi dem en innføring i pharmacy management. Man må forstå hvorfor det er viktig med rutiner som å lese av temperaturen, hvorfor det er viktig å ikke blande legemidler som har gått ut på dato med de andre, osv. Her er det mange mangler etter endt utdanning på universitetet i Lusaka.
 • Det er også viktig å heve kunnskapen til alle de ufaglærte som jobber på sykehusapotek i Zambia.
 • Basert på disse funnene og en tett dialog og møter med samarbeidspartnere og potensielt nye samarbeidspartnere, er FUGs Zambia-prosjekt nå påvei inn i en spennende ny fase der prosjektet skal bidra i et nasjonalt prosjekt og spille en viktig rolle innen det området vi mener vi har den største kompetansen vår; Pharmacy management and capacity building.

Studentprosjektet Pharma Aide Mali–Norvège
Pharma Aide Mali–Norvège ble startet opp våren 2007. Masterstudenter i farma­kognosi fra Farmasøytisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) var på feltarbeid i Mali og traff her farmasistudenter ved Universitetet i Bamako. Prosjektet drives i dag som et samarbeid mellom Farma­søyter Uten Grensers studentgruppe ved UiO og farmasistudenter ved Universitetet i Bamako. Apotek 1 er økonomisk bidrags­yter til prosjektet.

Helsesystemet i Mali er bygd opp av flere nivåer, helsesentre, såkalte CSCOMs. Det er det leddet av helsetjenesten som er mest tilgjengelig for mennesker som ikke bor i sentrale områder. Mali er et av verdens fattigste land, så kun en tredjedel av driftsutgiftene til CSCOMs blir dek­ket av myndighetene. Resten av utgiftene skal dekkes av menneskene som bruker helsesentrene gjennom et medlems­system. Ettersom innbyggerne i landsbyene ikke prioriterer å kjøpe medlemskap i helsesentrene, er de fleste CSCOMs avhengige av eksterne bidragsytere for å få driften til å gå rundt. I Mali er det er også stor mangel på utdannet helsepersonell. Pharma Aide Mali-Norvège har siden 2007 støttet CSCOM Sido med penger til legemidler og medisinsk utstyr. CSCOM Sido ligger i landsbyen Sido og er helsesenter for 26 omkringliggende landsbyer. Helsesenteret dekker dermed et stort geografisk område og er nærmeste helsetjeneste for relativt mange mennesker. Pharma Aide har blant annet kjøpt inn nødvendige legemidler, fødeseng, solcellepanel, kjøleskap til oppbevaring av vaksiner og andre kjølevarer, i tillegg til annet forbruksmateriell. CSCOM Sido er per 2011 et økonomisk velfungerende helsesenter i forhold til standarden ellers i Mali. Fra februar 2011 har Pharma Aide også støttet CSCOM Madina økonomisk, helsesenteret er nærmeste helsetjeneste for seks omkringliggende landsbyer. CSCOM Madina var imidlertidig i svært dårlig stand da studenter fra UiO besøkte senteret i februar 2011. Pharma Aide har kjøpt inn nødvendige legemidler, fødeseng og annet medisinsk utstyr til helsesenteret.

FUGs studentgruppe ved UiO har i 2010 og 2011 gjennomført utreiser til Mali for å følge opp prosjektet lokalt og knytte tettere bånd til farmasistudentene i Mali. Under utreisen i 2010 ble det gjennomført en informasjonsdag for innbyggerne i landsbyen Sido om malaria og hiv/aids. Dette skapte livlig diskusjon blant deltakerne og man fikk avkreftet noen myter rundt temaene. Ettersom CSCOM Sido og CSCOM Madina blir mer økonomisk uavhengige, er det ønskelig for Pharma Aide Mali–Norvège å fokusere mer på kunnskapsformidling. Det er ønskelig å øke kunnskapsnivået blant de ansatte/frivillige som jobber ved helsesentrene, blant annet i forhold til hygiene og oppbevaring av legemidler. Det vil også være aktuelt å arrangere flere informasjonsdager for innbyggerne i landsbyene med fokus på ulike problemstillinger.

Skandinavisk samarbeids­prosjekt
I januar 2010 ble FUG-organisasjonene i Sverige, Danmark og Norge enige om å satse på et skandinavisk samarbeidsprosjekt. Ghana ble foreslått som et egnet land da fokusområdet skal være bekjemping av falske legemidler. Siden den tid har kartleggingsarbeidet gått sin gang. Vi har fått bekreftet at det er et stort problem for landet, ognå fortsetter kartleggingen for å finne egnede samarbeidspartnere samt skape en forankring til det lokale universitetsmiljøet. Denne delen av prosjektutvik­lingen tar tid, men det er samtidig viktig for å skape et godt fundament og sikre at FUG jobber riktig.

FUG for fremtiden
I løpet av sine seks første leveår er det liten tvil om at den norske FUG-organisasjonen gjør et viktig arbeid. Derfor jobber vi i dag med å utvide og utvikle prosjektene vi har. I Mali utvides prosjektet til å omfatte flere helsesentre. I Zambia går prosjektet fra å omfavne regionalt til å sette problemstillingene på nasjonal dagsorden. I Ghana går arbeidet i denne fasen sakte, men sikkert fremover, vi etablerer kontakter med lokale farmasøyter i universitetsmiljøet.

For mer informasjon om FUG sitt arbeid, se www.fugnorge.no.

(Publisert i NFT nr. 9/2011 side 21–23.)