Tekst: Elin Rugnes Andersen, Kjersti Wilhelmsen Garstad og Margrethe Sunde, Boots Norge, og Mette Valeur og Dagfinn Øgreid, ScreenCancer

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

Tjenesten ble lansert i åtte pilotapotek. Basert på erfaringene fra pilotperioden valgte vi fra april i år å utvide tilbudet og etablere dette som en fast tjeneste i utvalgte apotek. I dag er det 42 apotek som tilbyr tjenesten.

Føflekkreft – tidlig diagnose er avgjørende

Norge er på verdenstoppen når det gjelder føflekkreft (malignt melanom). Føflekkreft er en av kreftformene som har økt mest de siste årene. Det har vært over en tidobling de siste femti årene. I 2009 ble det ­diagnostisert 1413 nye tilfeller og 296 døde. Føflekkreft rammer også yngre mennesker. Det er den nest vanligste ­kreftformen i aldersgruppen 25–49 år. Blant kvinnene er 29 prosent av de som rammes under 50 år.

Tidlig diagnose er helt avgjørende for behandlingsutsiktene. Ved tidlig diagnose er det svært god overlevelse, men dersom sykdommen oppdages på et sent stadium er prognosen dårlig.

Hva er føflekkskanning i ­apotek?

Tjenesten føflekkskanning leveres i sam­arbeid med ScreenCancer AS. En kunde som ønsker å få undersøkt en mistenkelig føflekk henvender seg til Boots apotek. Føflekkskanning er en drop-in-tjeneste. Skanning av føflekken(e) skjer i apotekets informasjonsrom ved bruk av et SiaScope. Apotekansatte som utfører skanningen har fått opplæring og er sertifisert for opp­gaven. Bildet av føflekken sendes elektronisk til en av ScreenCancers hudleger som analyserer bildet. Det stilles også noen standardspørsmål til kunden som gir ­hudlegen tilleggsinformasjon til bildet. ScreenCancer gir kunden svar innen en til to uker. Dersom bildet viser normale funn, mottar kunden svarbrev i posten. Dersom bildet viser avvikende funn, kontaktes kunden per telefon av ScreenCancers lege for informasjon og henvisning til videre undersøkelser.

Da tjenesten ble lansert, stilte Lege­foreningen seg skeptisk til en slik tjeneste i apotek. Forskere ved Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin stilte seg undrende til skepsisen, og ga faglig støtte til metoden. De påpekte at det er ventetid hos hudleger, at tidlig diagnose er ­avgjørende for behandlingsutsiktene og at det ofte er vanskelig for hudlegen å ­vurdere hastegraden basert på fastlegens teksthenvisning. De uttalte at «et bilde sier som kjent mer enn tusen ord – og et bilde av en mistenkelig føflekk kan ofte fortelle mer enn pasientens fastlege kan». Andre land, som Australia og New Zealand, ­bruker føflekkskanning rutinemessig.

Helseinformasjon om mistenkelige føflekker

Tidlig diagnose er avgjørende for be­handlingsutsiktene, og det er derfor viktig at mistenkelige føflekker undersøkes i en tidlig fase. Det er behov for høyere bevissthet og mer kunnskap i befolkningen om hva som kjennetegner en mistenkelig føflekk. Alle Boots apotek tilbyr infor­masjonsmateriell som understøtter helsemyndighetenes budskap om å være ­oppmerksom på egne føflekker. ABCDE-regelen oppsummerer faresignalene.

Resultater og erfaringer

Vi har sett på resultatene fra de 1500 første skannene i apotek. Det tar noe tid fra kunden skanner en føflekk i apoteket til man vet utfallet av en eventuell videre utredning. Nittifire prosent har fått svar fra ScreenCancer om at bildet viser normale funn (figur 1, se pdf). Seks prosent har blitt henvist til videre undersøkelser.

Utfallet av videre undersøkelser er kjent for halvparten av de som er henvist videre. Av disse har 38 prosent en ufarligtilstand som ikke krever videre behandling, 30 ­prosent av fått diagnostisert en annen hudlidelse og 32 prosent har fått en ­kreftdiagnose (figur 2, se pdf). Av kreftdiagnosene er 18 ­prosent annen hudkreft og 14 ­prosent er malignt melanom. Det betyr at det så langt er avdekket sju tilfeller av malignt melanom gjennom denne tjenesten, men basert på undersøkelser der utfallet ikke er kjent enda forventes det at det reelle tallet er høyere.

Evalueringer av tjenesten viser at ­kundene er fornøyde med tjenesten. Over 90 prosent svarer at de er godt fornøyd med tjenesten, at de ville anbefalt den til andre og at apotek er et egnet sted.

Konklusjon

Det er behov for høyere bevissthet og mer kunnskap i befolkningen om faresignaler ved malignt melanom samt viktigheten av å få undersøkt mistenkelige føflekker i en tidlig fase. Apotek er en god arena for å ­formidle slik informasjon. Føflekkskanning representerer et lavterskeltilbud for å få undersøkt mistenkelige føflekker, og er et godt supplement til øvrig helsetjeneste. Så langt er det avdekket flere tilfeller av malignt melanom i tidlig fase. Disse funnene viser at føflekkskanning i apotek bidrar til å redde liv.

Kilder

  • www.dagensmedisin.no/debatt/den-digitale-kampen-mot-kreften/
  • Cancer in Norway 2009, Kreftregisteret.
  • Nasjonalt handlingsprogram med ­retningslinjer for diagnostikk behandling og oppfølging av maligne melanomer, Helsedirektoratet nov. 2011.
  • www.screencancer.no

(Publisert i NFT nr. 12/2011 side 16–17.)