Det blir flere og flere kliniske farmasøyter i Norge, og det er derfor naturlig og nødvendig at opplæring og veiledning av nye kliniske farmasøyter skjer lokalt så vel som sentralt/regionalt. Noen sykehusapotekforetak har etablert egne program for opplæring av nyansatte kliniske farmasøyter, hvor kolleger har ansvar for opplæringen. Andre foretak sender sine folk på kurs, for eksempel på etter- og videreutdanning ved universitet.

 

Ekspertise fra Skottland

Målet med Teach the Teachers-seminaret på Universitetet i Oslo (UiO) var å styrke veiledningskompetansen hos kliniske farmasøyter som jobber med opplæring og veiledning av kolleger, samt å bidra til nettverksbygging på nasjonalt nivå.

Vi inviterte Moira Kinnear, en erfaren farmasøyt fra Skottland, til å bidra i planleggingen og å holde seminaret. Hun har lang erfaring i å arrangere slike seminarer, både i Skottland og på europeisk nivå. Seminaret gikk over to dager og deltakerne var plukket ut av de regionale sykehusapotekforetakene, samt fra sykehusapotekene ved Lovisenberg og Diakonhjemmet. Totalt 11 kliniske farmasøyter deltok. I tillegg hadde vi med oss fire legemiddelbrukere.

Deltakerne på Teach the Teachers-seminaret

 

Læringsmål

Fokus på seminaret var hvordan man kan lage læringsmål som skal brukes i opplæringen av nye kliniske farmasøyter, inkludert hvordan man kan bruke legemiddelbrukeren som læringsressurs og dermed forsterke pasientperspektivet i opplæringen.

Seminaret bestod av forelesninger, gruppearbeid og rollespill hvor deltakerne vekselsvis fikk trene på å være veileder og å være den som ble veiledet. Legemiddelbrukerne ga tilbakemeldinger underveis, og deltakerne fikk også trening i å gi hverandre, samt å ta imot, tilbakemelding.

 

Økt bevisshet om pasientperspektivet

I evalueringen oppga deltakerne at seminaret gjorde dem i stand til mer bevisst å sette læringsmål ut fra pasientperspektivet, og at dette vil de ta med seg hjem. Legemiddelbrukerne uttrykte at det var fint for dem å kunne dele av sine erfaringer. Det planlegges et digitalt oppfølgingsmøte hvor deltakerne kan dele sine erfaringer med hensyn til å bruke læringsmål på egen arbeidsplass.

 

(Publisert i NFT nr. 9/2022 side 9-10.)