Tekst: Tone Westergren, seksjonsleder, cand.pharm.
og Tanja Holager, seniorrådgiver, cand.pharm., RELIS Sør,
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

Vi har fått flere henvendelser om bruk av vareniklin (Champix) for røykestopp og interaksjonspotensiale for pasienter som bruker forskjellige psykofarmaka, som venlafaxin, mirtazapin, olanzapin og sertralin.

UTREDNING
Vareniklin (Champix) er et nytt legemiddel til bruk ved røykeavvenning. Det virker som partiell agonist ved nevronale nikotin-acetylkolinreseptorer. Mesteparten av inntatt dose utskilles uomdannet i urinen. Det er hittil ikke påvist klinisk relevante interaksjoner med vareniklin, verken når det gjelder farmakodynamikk (virkningsmekanisme) eller -kinetikk (metabolisme). Dermed er det så langt ingen kjent kontraindikasjon for samtidig bruk av disse legemidlene.

Røyking medfører induksjon av cytokrom P450 isoenzymet, CYP1A2. Røykeslutt kan derfor påvirke farmakokinetikken til enkelte legemidler ved å gi økt omsetning av legemidler som metaboliseres over dette enzymet. Ved røykeslutt bortfaller induksjonen og ved samme dosering får man dermed høyere serumkonsentrasjon av legemidler som er substrat for CYP1A2.

Røykeavvenning, med eller uten farmakoterapi, er assosiert med forverring av underliggende psykiatrisk sykdom (som f.eks. depresjon). Man bør være varsom med pasienter som har psykiatrisk sykdom i anamnesen og gi råd i henhold til dette. (1).

Olanzapin
Olanzapin metaboliseres hovedsakelig av CYP1A2, men også CYP2D6 er involvert (2). Metabolismen kan derfor nedsettes hos pasienter som slutter å røyke. Det er antakelig individuelle forskjeller når det gjelder hvor mye økning i serumkonsentrasjonen man må forvente når induksjon bortfaller. I en oversiktsartikkel fremkommer det at røykeslutt trolig vil øke serumkonsentrasjonen av olanzapin med et gjennomsnitt på 1,5 ganger i løpet av to til fire uker (3). Det finnes kasusrapporter der røykeslutt har ført til bivirkninger som forvirring og ekstrapyramidale symptomer på grunn av redusert clearance av olanzapin. Ved kraftig økning i sigarettrøyking er det sett forverring av underliggende psykiske symptomer på grunn av økt legemiddelnedbrytning.

Mirtazapin
Mirtazapin metaboliseres i stor grad av CYP2D6 og CYP3A4 og i mindre grad av CYP1A2 (4). Det er grunn til å tro at en eventuell reduksjon av CYP1A2-metabolismen ved røykestopp ikke vil få særlige utslag for mirtazapin, ettersom størsteparten av omdannelsen skjer via andre isoenzymer og flere metabolismeveier er involvert.

Venlafaksin
Venlafaksin metaboliseres av CYP2D6 og CYP3A3/4 (5) og vi har ikke funnet opplysninger om at metabolismen kan påvirkes av aktiviteten til CYP1A2.

Sertralin
Det er publisert en undersøkelse av metabolismen av sertralin (6). Det ser ut til at en rekke enzymer er involvert, og at CYP1A2 bare spiller en mindre rolle. Det er derfor ikke grunn til å vente at en redusert kapasitet av CYP1A2 på grunn av røykeslutt vil ha særlig klinisk betydning.

KONKLUSJON
Det er hittil ikke påvist farmakologiske eller farmakokinetiske interaksjoner med vareniklin (Champix), selv om erfaringen så langt er begrenset. Røyking er forbundet med induksjon av CYP1A2. Ved røykeslutt vil induksjonen bortfalle og metabolisme av enkelte legemidler gå saktere. Dette gjelder blant annet olanzapin, der dosereduksjon kan bli nødvendig. For metabolismen av venlafaksin, mirtazapin og sertralin spiller CYP1A2 liten eller ingen rolle.

Referanser

  1. Statenslegemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Champix. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 26. september 2006).
  2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Zyprexa. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 20. mars 2006).
  3. Zullino DF et al. Tobacco and cannabis smoking cessation can lead to intoxication with clozapine or olanzapine. Int Clin Psychopharmacol 2002; 17: 141–3.
  4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Remeron. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 6. oktober 2005).
  5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Efexor. www.legemiddelverket.no/preparatomtaler (Sist endret: 22. desember 2005).
  6. Obach RS et al. Sertraline is metabolized by multiple cytochrome P450 enzymes, monoamine oxidases, and glucuronyl transferases in human: an in vitro study. Drug Metab Disp 2005; 33 (2): 262–70.

    (Publisert i NFT nr. 4/2007 side 12.)