Tekst: Jeanette Schultz Johansen, rådgiver, cand.pharm.
og Tanja Holager, seniorrådgiver, cand.pharm.,
RELIS Sør, Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF

SPØRSMÅL

En ca. 60 år gammel kvinne har brukt E-vitamintilskudd i normal dosering i flere år. Hun har ingen påvist E-vitaminmangel. For en tid siden hørte hun i media en lege anbefale E-vitamin i høye doser som helsefremmende. Hun har derfor i noen uker tatt 1000 mg E-vitamin daglig. Apotekfarmasøyten ønsker opplysninger om toksisk dose og mulige uheldige langtidseffekter ved slik dosering. Kunden har i det siste redusert dosen til 500 mg E-vitamin, uten at det ligger bivirkninger til grunn for dosejusteringen.

SVAR

Vitamin E er et fettløselig vitamin som finnes i åtte forskjellige former. Alfa-tokoferol er regnet som den mest aktive formen i mennesker. Naturlig vitamin E 100 IE inneholder 66,7 mg alfa-tokoferol, mens 100 IE av syntetisk vitamin E tilsvarer 45 mg alfa-tokoferol (1). Vitamin E er en antioksidant og skal beskytte cellene mot frie radikaler og oksidativt stress. Siden oksidativt stress kan tenktes å spille en rolle i utviklingen av mange sykdommer, har vitamin E vært forsøkt på en rekke indikasjoner (2).

I Norge er anbefalt daglig inntak 8 mg E-vitamin for en kvinne på 60 år (3). Ved mangel på vitamin E er terapeutisk dose vanligvis 100 mg/dag (4). Vitamin E regnes internasjonalt som trygt selv i doser over det anbefalte daglige inntaket. Hos friske personer regnes 1000 mg/dag som tolererbar øvre grense (2). En amerikansk studie fra 2005 har gjennomgått sikkerheten av vitamin E og konkluderer med at doser under 1600 IE (1073 mg alfa-tokoferol) anses som trygt for de fleste (5).

Det er i det siste publisert flere randomiserte studier og metaanalyser som har sett på nytteverdien av vitamin E-tilskudd.

HOPE-TOO-studien undersøkte effekten av vitamin E-tilskudd i daglig dose 400 IE (tilsvarer ca. 265 mg) hos pasienter over 55 år med kardiovaskulær sykdom eller diabetes (6). Primære endepunkter var kreft, kreftdød og alvorlige kardiovaskulære hendelser. Median oppfølgingstid var sju år. Man fant ingen signifikant forskjell mellom vitamin E og placebo på noen av endepunktene, men resultatene viste økt risiko for hjertesvikt i vitamin E-gruppen. Forfatterne mener på bakgrunn av disse funnene at vitamin E-tilskudd ikke burde gis til pasienter med kardiovaskulær sykdom eller diabetes.

Det er også gjort randomiserte studier der man har undersøkt forebyggende effekt av vitamin E hos friske personer. The women's health study randomiserte 39876 kvinner til 600 IE (tilsvarer ca. 400 mg) vitamin E annenhver dag eller placebo. Gjennomsnittlig oppfølgingstid var 10,1 år. Man fant ingen forskjell mellom placebogruppen og vitamin E-gruppen på alvorlige kardiovaskulære hendelser, kreft eller total dødelighet (7).

En metaanalyse fra 2005 av 19 randomiserte kontrollerte studier viste at høye doser vitamin E (doser over 400 IE, tilsvarer ca. 265 mg) økte total dødelighet (8). Forfatterne kommenterer i diskusjonen at studiene der det ble brukt høye doser ofte inkluderte personer med kronisk sykdom, og er derfor usikre på om funnene kan generaliseres til friske personer. Forfatterne fraråder bruk av høye doser (over 400 IE) vitamin E.

En annen nylig publisert metaanalyse i JAMA undersøkte effekt på dødelighet av forskjellig antioksidant-tilskudd gitt som primær eller sekundær profylakse i randomiserte studier (9). Forfatterne fant, etter eksklusjon av studier med høy risiko for «bias», at vitamin E alene eller i kombinasjon med andre antioksidanter ga signifikant økt dødelighet. Vitamin E-dosene i metanalysen varierte fra 10 IEtil 5000 IE. De fant ingen sammenheng mellom E-vitamindose og dødelighet, i motsetning til metaanalysen fra 2005. Forfatterne konkluderer med at det ikke er bevist at tilskudd av antioksidanter har fordelaktig effekt på dødelighet. Dessuten ser det ut til at vitamin E øker risiko for død.

KONKLUSJON

Vitamin E regnes internasjonalt som trygt til friske personer i doser opptil 1000 mg per dag. Denne dosen er langt over anbefalt daglig inntak for å unngå vitamin E-mangel. To nyere metaanalyser tyder på at vitamin E kan øke risiko for død. Store randomiserte studier har ikke vist positiv effekt av vitamin E på alvorlige kardiovaskulære hendelser og utvikling av kreft. Det kan stilles spørsmålstegn ved nytteverdien av vitamin E-tilskudd.

Referanser

 1. Manson P. Dietary supplements. London: Pharmaceutical Press. Eletronic version. (17. juli 2007).
 2. Natural Medicines Comprehensive Database. Vitamin E. www.naturaldatabase.com/ (13. juli 2007).
 3. Sosial- og helsedirektoratet. Anbefalt inntak av vitaminer og mineralstoffer. www.shdir.no/ernaering/n_ringsstoffanbefalinger/norske_anbefalinger/ (16. juli 2007).
 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. www.legemiddelhåndboka.no/ (16. juli 2007).
 5. Hathcock JN, Azzi A et al. Vitamins E and C are safe across a broad range of intakes. Am J Clin Nutr 2005; 81: 736–45.
 6. Lonn E, Bosch J et al. (HOPE and HOPE-TOO Trial Investigators). Effects of long term vitamin E supplementation on cardiovascular events and cancer. A randomized controlled trial. JAMA 2005; 293(11): 1338–47.
 7. Lee IM, Cook NR et al. Vitamin E in the primary prevention of cardiovascular disease and cancer. The women's health study: A randomized controlled trial. JAMA 2005; 294(1): 56–64.
 8. Miller ER III, Pastor-Barriuso R. Meta-analysis: High-dosage vitamin E supplementation may increase all-cause mortality. Ann Intern Med 2005; 142(1): 37–46.
 9. Bjelakovic G, Nikolova D et al. Mortality in randomized trials of antioxidant supplements for primary and secondary prevention. Systematic review and meta-analysis. JAMA 2007; 297(8): 842–57.

  (Publisert i NFT nr. 9/2007 side 4.)