Tekst: Linda Amundstuen, master i farmasi og Pål-Didrik Hoff Roland, cand.pharm., RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL

En kvinne gravid i sjette måned har astma. Hun har hittil brukt terbutalin (Bricanyl) og budesonid (Pulmicort) til inhalasjon. Legen lurer på om disse legemidlene kan brukes videre eller om han bør råde pasienten til å bytte til for eksempel budesonid/formoterol (Symbicort).

SVAR

RELIS har tidligere utredet spørsmål om graviditet og legemidler mot astma. Konklusjonen var da at så lenge den gravide pasienten er godt kontrollert på nåværende medisin bør pasienten fortsette med dette, da ukontrollert astma bør unngås hos gravide. Det synes ikke å være vesentlig forskjell mellom ulike beta-2-agonister og de ulike kortikosteroidene som tas i inhalasjonspreparater, slik at man fritt kan velge blant preparater (1).

Institut for rationel farmakoterapi i Danmark svarte i mars i år på spørsmål om behandling av astma hos gravide. Budesonid angis som det best undersøkte steroidet, og misdannelsesfrekvensen ved bruk av dette legemidlet ved graviditet er sammenliknbar med frekvensen i bakgrunnsbefolkningen. Det angis at steroider kan virke supprimerende på barnets binyrefunksjon, og den lavest mulige dosen bør brukes, spesielt sent i graviditeten. Ved gjennombruddsymptomer på astma kan beta-2-agonist brukes i tillegg til steroider (2).

En ny kohortstudie av 4561 gravide kvinner med astma behandlet med inhalasjonssteroider konkluderte med at det ikke var økt risiko for misdannelser ved bruk av disse legemidlene under første trimester (3).

En nylig publisert oversiktsartikkel som omhandler sikkerheten ved bruk av legemidler mot astma ved graviditet angir at det er økt risiko for komplikasjoner hos gravide med astma. Dette inkluderer økt risiko for medfødte misdannelser som hjertefeil, leppe-ganespalte og muligens anal atresi, men den absolutte risikoen er liten. Disse effektene skyldes antakelig i stor grad den underliggende sykdommen, og det er derfor viktig at alvorligheten av astmaen reduseres med adekvat behandling. Det angis at en svak teratogen effekt (økt risiko for leppe-ganespalte) kan være assosiert med bruk av systemiske, og muligens også inhalasjonssteroider (4). En annen nylig publisert metaanalyse fant at inhalasjonssteroider ikke økte risikoen for større misdannelser, for tidlig fødsel, lav fødselsvekt eller graviditetsindusert hypertensjon (5).

En artikkel fra 2007 angir at gravide med astma skal behandles som andre astmatikere. Inhalasjonssteroider er fremdeles hjørnesteinen i behandlingen av astma og disse kan trygt brukes under graviditet. Ifølge forfatterne er ikke inhalasjonssteroider assosiert med medfødte misdannelser eller perinatal morbiditet. Korttidsvirkende beta-2-agonister anses også som trygge å bruke under graviditet, mens det eksisterer få data på bruk av langtidsvirkende beta-2-agonister brukt alene eller i kombinasjon med kortikosteroider (6).

KONKLUSJON

Adekvat behandling av astma anses som svært viktig under graviditet da forverret sykdomsbilde sannsynligvis er relatert til økt risiko for komplikasjoner. Verken terbutalin eller budesonid til inhalasjon er mistenkt å øke risikoen for misdannelser i noen grad av betydning, og hos den aktuelle pasienten er også tiden med størst fare for misdannelser over. Det er derfor ingen grunn til å bytte terapi hos denne pasienten. På grunn av en teoretisk risiko for suppresjon av barnets binyrefunksjon anbefales lavest mulig effektive dose budesonid mot slutten av svangerskapet.

Referanser:

  1. RELIS database 2006; spm.nr. 2102, RELISMidt-Norge. (www.relis.no/database).
  2. Institut for rationel farmakoterapi. Hvordan behandle astma under graviditet? www.irf.dk (Publisert 27. mars 2007).
  3. Blais L, Beauchesne M-F et al. Use of inhaled corticosteroids during the first trimester of pregnancy and the risk of congenital malformations among women with asthma. Thorax 2007; 62: 320–8.
  4. Källen B. The safety of asthma medications during pregnancy. Exp Opin Drug Saf 2007; 6 (1): 15–26.
  5. Rahimi R, Nikfar S et al. Meta-analysis finds use of inhaled corticosteroids during pregnancy safe: a systematic meta-analysis review. Hum Exp Toxicol 2006; 25: 447–52.
  6. Rey E, Boulet L-P. Asthma in pregnancy. BMJ 2007; 334: 582–5.

(Publisert i NFT nr. 11/2007 side 4.)