Tekst: Tina Bakkebø, cand.pharm., RELIS Vest

BUDSKAP

  • Sammenhengen mellom bruk av astmalegemidler til inhalasjon og tannskader har lenge vært diskutert
  • Inhalasjonssteroider er assosiert med flere munn- og tannrelaterte bivirkninger, men dokumentasjonsgrunnlaget er sparsomt
  • Inhalasjonssteroider er ikke kjent å kunne føre til tannløsning

SPØRSMÅL
Allmennlege har en pasient med KOLS som bruker budesonid (Pulmicort Turbu­haler). Pasienten har nå problemer med at tennene løsner, og har hørt fra tannlegen at dette kan skyldes bruk av budesonid. Legen spør om RELIS kjenner til at bruk av budesonid til inhalasjon kan føre til skader på eller tap av tenner?

SVAR
Påvirkning på tenner med påfølgende tannløsning er ikke en kjent bivirkning av inhalasjonssteroider. Tap av tenner er ikke nevnt i preparatomtaler eller andre legemiddelmonografier for steroider til inhalasjon. På verdensbasis fins det fra 1970-tallet og frem til i dag kun rundt 10 bivirkningsrapporter om tap av tenner mistenkt relatert til bruk av inhalasjonssteroider, og disse rapportene bekrefter ikke en even­tuell årsakssammenheng (1).
RELIS har tidligere undersøkt sammenhengen mellom bruk av inhalasjonssteroider og risiko for utvikling av osteoporose. Det ble da konkludert med at steroider til inhalasjon trolig ikke medfører økt risiko for osteoporose, selv om enkelte studier antyder en uheldig påvirkning av benvev ved langtidsbruk (2). Redusert benmineraltetthet (BMD) i underkjeven kan muligens være en risikofaktor for tap av tenner, og det har vært rapportert at pasienter med redusert BMD, målt i forskjellige deler av skjelettet, har færre tenner sammenliknet med normalbefolkningen (3). En liten ­studie hos 30 pasienter med KOLS, undersøkte effekten av inhalasjonssteroider på BMD i underkjeven i relasjon til tap av ­tenner. Pasientene hadde brukt inhalasjonssteroider i minst ett år. Sammenliknet med 30 friske kontroller hadde pasientene med KOLS lavere BMD i underkjeven, men det var ingen statistisk signifikant forskjell i antall tenner som var mistet (3). Pasienter med KOLS synes i utgangspunktet å ha en økt risiko for å utvikle periodontitt med påfølgende tap av tenner, men om dette skyldes bruk av inhalasjonssteroider er ikke dokumentert (3).

Sammenhengen mellom astmalege­midler til inhalasjon og tannskader har lenge vært diskutert, men er fremdeles ikke sikkert etablert. Undersøkelser har vist at de fleste astmalegemidler i pulverform har en pH-verdi under 5,5, og således evner å løse opp emalje (hydroksyapatitt). Aerosoler er funnet å være mindre sure. En studie som undersøkte reduksjon av pH i saliva og plakk ved bruk av både glu­ko­kortikoider og beta2-agonister fant at pH-senkingen var dobbelt så stor for tørr­pulverpreparater med laktose enn for andre. Endringene i pH var derimot små (reduksjon inntil 0,3 pH-enheter), og ­forfatterne konkluderer med at dette ikke er i nærheten av påvirkning fra inntak av mat og drikke og derfor trolig ikke gir ­erosjonsproblemer (4). Faktorer som ­drikke- og spisevaner i tillegg til generell munnhygiene, er trolig derfor av større betydning for påvirkning av munnhule og tenner, spesielt hos barn og unge. Det ­nevnes likevel at laktoseholdige preparater ikke kan utelukkes som årsak til demineralisering av emaljen (4). Pulmicort Turbu­haler inneholder ikke laktose (5).

KONKLUSJON
Tap av tenner er ikke en kjent bivirkning av inhalasjonssteroider. I litteraturen er in­halasjonssteroider assosiert med flere munn- ogtannbivirkninger, men foreløpig er ikke datamaterialet tilstrekkelig til å kunne trekke en konklusjon om sammenhengen mellom bruk av inhalasjons­steroider og tanntap og redusert periodontal status. Det er av enkelte hevdet at inhalasjonssteroider øker risikoen for osteoporose, men hvorvidt osteoporose videre kan relateres til periodontal sykdom, er ikke klarlagt.

Referanser

  1. Verdens helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase, søk 20. mai 2009.
  2. RELIS database 2005; spm.nr. 3349, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. Komerik N, Akkaya A et al. Oral health in patients on inhaled corticosteroid treatment. Oral Dis 2005; (5): 303-8.
  4. RELIS database 2007; spm.nr. 4462, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  5. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Pulmicort Turbuhaler. www.legemiddel­verket.no/legemiddelsok (Sist endret: 23. april 2004).

Denne spalten er basert på henvend­elser til RELIS og svaret de har gitt.

Andre RELIS-utredninger er tilgjenge­lige her: www.relis.no/database

(Publisert i NFT nr. 6/2009 side 4.)