Tekst: Tanja Holager, cand.pharm. og Hanne Stenberg-Nilsen,
cand.pharm., RELIS Sør, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

BUDSKAP

  • Årsak til spedbarnskolikk antas sammensatt av flere forhold, men er ikke endelig kjent
  • Minifom dråper er godkjent til bruk ved 3 måneders kolikk og har vært brukt i en årrekke, men effekten er mangefullt dokumentert
  • Usikkerhet om risiko ved konserveringsmidler gjør at ukritisk og langvarig bruk av preparatet frarådes
  • Inntil videre bør helsepersonell avstå fra å anbefale Minifom ved spedbarnskolikk

PROBLEMSTILLING
For en tid tilbake ble det i media publisert at Minifom ikke lenger er tilrådelig å gi spedbarn. På helsestasjoner har man derfor sluttet å anbefale Minifom mot kolikk. Imidlertid selges preparatet fortsatt på apotek, foreldre har fått det anbefalt på legevakten, og det står fremdeles i Felleskatalogen.

Helsesøster spør hvordan helsestasjoner bør forholde seg til dette.

UTREDNING
Minifom dråper 100 mg/ml inneholder Antifoam M 100 mg (dimetikon 1000 94 mg, vannfri kolloidal silika 6 mg, samt hjelpestoffer) og er blant annet godkjent til bruk ved 3 måneders kolikk. Kontraindikasjoner er overfølsomhet overfor virkestoff eller ett eller flere av hjelpestoffene, for øvrig er ingen advarsler eller forsiktighetsregler angitt. Preparatet er konservert med parabener (1).

Basert på tiltak fra europeiske næringsmiddelmyndigheter satte Statens legemiddelverk i 2007 fokus på bruk av konserveringsmidler i medikamenter til barn (2). Parabener har tradisjonelt vært mye brukt som konserveringsmiddel i mat, kosmetikk og legemidler. Imidlertid har nyere studier i dyr vist at parabener har en svak østrogenliknende effekt. Tilsvarende er ikke sett hos mennesker, men inntil ytterligere data foreligger kan en mulig effekt ikke fullt ut utelukkes. Parabener nedbrytes normalt raskt i lever hos menneske, men nedbrytingen antas å være saktere hos spedbarn frem til ettårsalder. Det er dessuten mulig at spedbarn er ekstra sensitive for eventuelle effekter tilsvarende de hormonforstyrrelser som er sett i dyreforsøk. Inntil videre har Legemiddelverket derfor frarådet ukritisk og langvarig bruk over uker av legemidler som inneholder parabener, og der nytten ikke overstiger mulig risiko. Ifølge Legemiddelverket gjelder dette i første rekke preparatet Minifom dråper til behandling av spedbarnskolikk.

Omtrent ett av fire spedbarn i alderen 0–4 måneder har spedbarnskolikk (3). Årsaken er ikke endelig kjent, men antas sammensatt av flere forhold. Det finnes ikke noen egnet medikamentell eller annen entydig behandling. Norske fagspesialister har i en brosjyre som deles ut på apotek og helsestasjoner gitt noen generelle råd som kan bidra til å begrense antatte kolikkplager og gråt. Det sies samtidig at Minifom dråper ikke er bevist å ha effekt på spedbarnskolikk, på tross av årelang bruk. I tillegg kommer at preparatets innhold av parabener gir grunn til å fraråde ukritisk bruk over lengre tid inntil videre.

Disse råd og betraktninger bekreftes i en nylig publisert norsk systematisk kunnskapsoppsummering om spedbarnskolikk og effekt av forskjellige behandlingsformer (4). I rapporten er effekt og sikkerhet ved bruk av Minifom til spedbarn med antatt kolikk vurdert utilstrekkelig dokumentert. Noen få sammenliknende studier er gjort versus placebo i begrenset materiale, og med varierende design og kvalitet. Resultatene viste liten eller ingen forskjell i effekt på varighet av spedbarnsgråt og symptomer på kolikk mellom gruppene, og opplysninger om eventuelle bivirkninger var mangelfulle.

KONKLUSJON
Effekt av Minifomved spedbarnskolikk er ikke tilstrekkelig dokumentert, og behandling bør derfor kun pågå så lenge bruken synes å ha en effekt og tegn til kollikbesvær hos barnet foreligger. Dessuten fraråder Statens legemiddelverk ukritisk og langvarig bruk av preparatet av hensyn til innhold av konserveringsmiddel.

Helsestasjoners praksis med ikke lenger å anbefale Minifom mot kolikk synes derfor inntil videre å være i overenstemmelse med tilgjengelig dokumentasjon og gjeldende anbefalinger.

Referanser

  1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Minifom. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 15. oktober 2009).
  2. Soleng AF, Buajordet I. Fokus på konserveringsmidler i legemidler til spedbarn. Statens legemiddelverk (Publisert 12. april 2007). www.legemiddelverket.no/templates/Inter Page_ _ _ _38004.aspx
  3. Apotekforeningen. Foreldrebrosjyre nr 7. Kolikk hos barn. Gode råd når spedbarnet er urolig og gråter mye. (Revidert juni 2007). www.apotek.no/sw112.asp?ParentID=100/
  4. Myrhaug HT, Helseth S et al. Behandling av spedbarnskolikk. Rapport fra Kunnskapssenteret nr 14-2009. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten, Oslo juni 2009. (www.kunnskapssenteret.no)

(Publisert i NFT nr. 1/2010 side 4.)