Budskap

 • Isotretinoin har en stadig viktigere plass i behandling av alvorlig akne.
 • Uttørring av hud- og slimhinner er blant de vanligste bivirkninger av isotretinoin.
 • Apoteket har en viktig rolle i rådgivning av pasienter som har fått utskrevet isotretinoin.


Akne er en utbredt sykdom globalt og rundt 85 % av personer i alderen 11–30 år har akne. Omtrent halvparten av disse vil oppleve aknelesjoner videre i livet. Isotretinoin har en stadig viktigere plass i behandling av alvorlig akne (1). Antallet brukere av isotretinoin er mer enn tredoblet de siste ti årene ifølge tall fra Reseptregisteret (2). Legemidlet brukes nå mer liberalt på grunn av god effekt og økende bekymring for antibiotikaresistens ved langtids anti­biotikabehandling. Isotretinoin er det eneste legemidlet som permanent kan endre det naturlige forløpet til akne, og majoriteten av pasientene opplever langvarig forbedring av graden av akne etter endt behandling (1).
 

Bivirkninger

Uttørring av hud- og slimhinner er blant de vanligste bivirkninger av isotretinoin (1, 3), og kan være både plagsomt og belastende for pasienten. I Norsk legemiddelhåndbok er det angitt at praktisk talt alle pasienter får tørre lepper, og mange får også tørr hud i ansiktet og på hendene. Isotretinoin kan gi tørre slimhinner i nese og epistakse (neseblødning), tørre øyne, redusert toleranse for kontaktlinser og i sjeldne tilfeller keratitt (4). I en systematisk gjennomgang var nesten 65 % av alle ­rapporterte bivirkninger av ­isotretinoin ­dermatologiske. Cheilitt (betennelse i munn­viken) og xerosis (tørr hud) var blant de ­hyppigst rapporterte. Isotretinoin er også ­assosiert med risiko for okulære bivirkninger, som blant annet tørre øyne, irritasjon og ­konjunktivitt. Mukokutane reaksjoner er for det meste tolererbare, doseavhengige og responderer på behandling (5). De fleste bivirkningene er vanligvis reversible etter endring av dosen eller seponering av behandlingen (1, 3, 6). Den godkjente norske preparat­omtalen (SPC) for isotretinoin angir generelt at noen bivirkninger likevel kan vedvare etter at behandlingen er stanset, uten at dette er nærmere spesifisert (3).

I en retrospektiv gjennomgang, som inklu­­derte 3525 pasienter med moderat til ­alvorlig akne, var bivirkninger som følge av ­isotretinoinbehandling milde og godt tolererte. Det var derfor ikke nødvendig å seponere ­isotretinoin. Tørre lepper var den hyppigst rapporterte bivirkningen (100 %), etterfulgt av xerosis (rundt 95 %) og erytem i ansiktet (rundt 66 %). De aller fleste pasientene som opplevde bivirkninger fortsatte likevel behandlingen med uendret dose. En anbefalt og beskrevet metode for å oppnå opphør eller reduksjon av ­bivirkninger er å redusere isotretinoin­dosen. Det er viktig å informere ­pasienter om at ­uttørring av hud og slimhinner kan oppstå under ­isotretinoinbehandling (7).
 

Tørr hud

Cheilitt, dermatitt, tørr hud, lokalisert eksfoliering, pruritus, erytematøst utslett og skjør hud er angitt som svært vanlige (> 10 %) bivirkninger av isotretinoin i SPC (3).

En systematisk litteraturgjennomgang har vurdert effekt og sikkerhet ved bruk av ­isotretinoin i behandling av akne vulgaris. Blant de randomiserte kontrollerte studiene som ble inkludert i gjennomgangen, omtalte 29 av 31 studier frekvensen på mindre alvorlige og alvorlige bivirkninger. Mindre alvorlige bivirkninger, som for eksempel tørr hud, ble vurdert i 13 studier. Forfatterne konkluderte med at de er usikre på om det er en forskjell i antall milde bivirkninger, som blant annet tørr hud, mellom ulike doser/behandlings­regimer (5).

Det må nevnes at det etter markedsføring har blitt rapportert om alvorlige hudreaksjoner (blant annet erythema multiforme, ­Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse) ved bruk av isotretinoin. Disse kan være vanskelige å skille fra andre, mildere hudreaksjoner som kan oppstå. Ved mistanke om alvorlig hudreaksjon skal pasienten straks kontakte lege (3).
 

Tørre øyne og neseslimhinner

I preparatomtalen for isotretinoin er det angitt at tørre slimhinner er blant de vanligste ­rapporterte bivirkningene av isotretinoin. Tørre øyne og øyeirritasjon er angitt som svært ­vanlige (> 10 %) bivirkninger av legemidlet. Det er spesifikt angitt at tørre øyne, korneal uklarhet, redusert nattsyn og keratitt vanligvis forsvinner etter seponering av behandlingen. Pasienter med synsproblemer bør kontakte lege. Lege må vurdere om det er nødvendig å seponere isotretinoin (3).

Epistakse, tørrhet i nesen og nasofaryngitt er vanlige (< 10 %) bivirkninger av isotretinoinbehandling (3). I en monografidatabase er det angitt at epistaksis, tørrhet i nesen og munntørrhet kan forekomme hos opptil 80 % av pasienter med nodulær akne under isotretinoinbehandling, og kan skyldes en endring i spyttsammensetningen (8).
 

Rådgivning ved isotretinoinbehandling

Det er aktuelt med lokalbehandling ved hud- og slimhinneplager som følge av isotretinoinbehandlingen. Pasienter som har fått utskrevet isotretinoin kan ha et rådgivnings- og informasjonsbehov ved utlevering av isotretinoin på apoteket.

SPC anbefaler at pasienter bør rådes til å bruke en fuktighetsgivende salve eller -krem på huden og en leppebalsam fra starten av behandlingen (3). Rådgivningen bør tilpasses individuelt. For å minimere plagene med tørr hud, anbefales pasienter å vaske huden forsiktig med et mildt rensemiddel uten såpe.  Deretter anbefales påføring av et fuktighetsgivende middel som er tilpasset hudtilstanden. Spesielt cheilitt kan være betydelig og ­krever ofte liberal bruk av aktuelle fuktighetsgivende midler, for eksempel vaselin eller leppebalsam. For å motvirke munntørrhet kan et råd være sukkerfri xylitolholdig tyggegummi (5).

For pasienter med tørrhet eller skorpedannelse i nesen eller epistaksis, kan saltvannsnesespray og påføring av vaselin rundt ­neseborene være nyttig. En neseolje kan også være å anbefale. Kunstig tårevæske kan bidra til å redusere tørrhet i øynene. ­Pasienter som bruker kontaktlinser kan ha problemer med å bruke dem under behandlingen med isotretinoin, og bør ­diskutere dette med lege (5).

Solbeskyttende tiltak er indisert for å minimere effekten av isotretinoinindusert lysoverfølsomhet. ­Pasientene bør bruke en fuktighetskrem for ansiktet med en solbeskyttelsesfaktor (SPF) på minst 30 daglig. Solbeskyttende klær bør brukes ved soleksponering. Solkrem skal brukes på alle utsatte hudområder før soleksponering og påføres på nytt hver annen til tredje time (5).
 

Konklusjon

Tørr hud og tørre slimhinner er ­vanlige bivirkninger av isotretinoinbehandling. Plagene kan være uttalte og ofte kreves lokale tiltak. Apoteket har en viktig rolle i råd­givning av disse pasientene ved uttørring av hud- og slimhinner. Blant annet bør fuktighetsgivende midler og leppebalsam brukes fra oppstart med isotretinoin. Råd­givningen bør tilpasses individuelt.
 

Referanser

 1. Norsk Elektronisk Legehåndbok. Akne. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 1. april 2020).
 2. Reseptregisteret. Isotretinoin. www.reseptregisteret.no/ (Søk: 10. juli 2020).
 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Isotretinoin. www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 18. mai 2020).
 4. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L16.1.2.1 Isotretinoin. http://legemiddelhandboka.no/ (Publisert: 1. juni 2017).
 5. Costa CS, Bagatin E et al. Oral isotretinoin for acne. Cochrane Database Syst Rev 2018; nr. 11: CD009435.
 6. Owen C. Oral isotretinoin therapy for acne vulgaris. Version 30.0. In: UpToDate. www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 6. mars 2019).
 7. Brzezinski P, Borowska K et al. Adverse effects of isotretinoin: A large, retrospective review. Dermatol Ther 2017; 30.
 8. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). Isotretinoin. In: Micromedex® 2.0. www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 23. april 2020).(Publisert i NFT nr. 6/2020 side 27–28)