BUDSKAP

 • Det er uavklart om legemidler for ADHD kan påvirke pubertetsutviklingen.
 • Legemidlene kan redusere eller forsinke vekst.
 • Vekstutvikling bør følges mens behandling av ADHD pågår.

SPØRSMÅL

En pasient har brukt metylfenidat (Concerta) fra 12 års alder. Han kom i puberteten som 15-åring, etter sine kamerater. Kan metylfenidat ha forsinket hans pubertetsutvikling? Er det andre liknende preparater som ikke vil påvirke dette?

SVAR

Det er vanskelig å si noe om hvorfor gutten først kom i puberteten som 15-åring. Det kan ha vært at dette var naturlig for han, han kan ha hatt noe forsinket pubertetsutvikling grunnet bruk av metylfenidat, eller han kan ha vært forsinket på grunn av andre forhold.

Metylfenidat

I WHO-databasen er det meldt ti tilfeller av redusert pubertetsutvikling ved bruk av metylfenidat (1). I den norske bivirkningsdatabasen er det ikke meldt noen tilsvarende tilfeller (2). Preparatomtalen til metylfenidat sier ikke noe om påvirkning av pubertetsutvikling, men den sier noe om vekstutvikling. Vi har sett på vekst siden dette kan ha sammenheng med pubertetsutvikling. Det er sett moderat redusert vektøkning og vekstretardasjon ved langtidsbruk av metylfenidat hos barn, redusert vekst er oppgitt som en vanlig bivirkning i preparatomtalen (3, 4). I den norske bivirkningsdatabasen er det meldt ni tilfeller av redusert vekst ved bruk av metylfenidat (2). Den reduserte veksten er antatt å kunne skyldes suppresjon av appetitt og endret veksthormonsekresjon (3, 4). Effektene på endelig høyde og endelig vekt er per i dag ikke kjent og bør undersøkes videre (5). Vekstpotensialet er vanligvis intakt etter seponering av disse legemidlene, og innhenting av vekst skjer gjerne innenfor en toårsperiode (6, 7).  

En kasustikk beskriver en 20-årig mann som ennå ikke var i puberteten. Han hadde ikke kommet i stemmeskifte, han hadde ikke fått økt hårvekst, samt at hans kjønnsorganer ikke var normalt utviklet. Han hadde brukt metylfenidat i 17 år. Han ble behandlet med testosteron og gonadotropin. Etter fire måneder var pubertetsutviklingen i gang (8). En annen studie med 174 gutter viste at mer enn tre års behandling med medisiner for ADHD (ikke spesifisert hvilke legemidler), var assosiert med en saktere fysisk utviklingsrate i puberteten. Lavest mulig dose av legemidlene ble anbefalt for å påvirke pubertetsutviklingen så lite som mulig (9). Vi kan ikke utelukke at årsak til sent innsettende pubertet er uavhengig av metylfenidat. Vi har ikke godt nok grunnlag til å trekke konklusjoner angående bruk av metylfenidat og pubertetsutvikling.

Andre legemidler i samme gruppe 

Andre preparater innenfor samme lege-middelgruppe er deksamfetamin, lisdeksamfetamin (Elvanze), atomoksetin (Strattera) og modafinil (Modiodal) (3, 4, 10). I WHO-databasen er det meldt ett tilfelle av redusert pubertetsutvikling ved bruk av deksamfetamin og to tilfeller av redusert pubertetsutvikling ved bruk av atomoksetin (1). I en dobbelt-blindet placebokontrollert studie ble det antatt at atomoksetin-bruk ikke var assosiert med forsinkelse av kjønnsutvikling (11).

I den norske bivirkningsdatabasen er det meldt ett tilfelle av redusert vekst ved bruk av atomoksetin (2). Redusert vekst er oppgitt som bivirkning i preparatomtalene både for deksamfetamin, lisdeksamfetamin (Elvanze) og atomoksetin (Strattera), mens dette ikke ser ut til å gjelde for modafinil (3, 4, 9). En studie viste at påvirkningen av vekstutvikling var mer uttalt ved bruk av atomoksetin enn ved bruk av metylfenidat (12). Studiene rundt bruk av ADHD-midler og deres sammenheng med vekst og pubertetsutvikling er mangelfulle. Dette må studeres videre før endelige slutninger kan trekkes. I noen tilfeller kan det vurderes å henvise pasienten til endokrinolog for nærmere utredning.

Referanser

 1. Verdens helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 9. februar 2015). 
 2. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 5. februar 2015).
 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Concerta. Elvanze. Strattera. Modiodal. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Lest: 5. februar 2015).
 4. Clinical Pharmacology 2015 database. Concerta. Elvanze. Strattera. Modiodal. Gold Standard, Inc. www.clinicalpharmacology.com/ (5. februar 2015).
 5. Hyo-Won K, Seon-Ok K et al. Effect of Methylphenidate on height and weight in Korean children and adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder: a retrospective chart review. J Child Adolesc Psychopharmacol 2014; 24: 448–53.
 6. Peyre H, Hoertel N et al. Letters to the editor. Long-term effects of ADHD medication on adult heights: results from NESARC. J Clin Psychiatry 2013: 11.
 7. [No authors listed]. Methylphenidate: growth retardation. Prescrire Int 2011; 20(120): 238–9.
 8. Ramasamy R, Dadhich P et al. Case report: testicular failure associated with chronic use of methylphenidate. F1000Res 2015; 3: 207. (Abstract).
 9. Poulton AS, Melzer E et al. Growth and pubertal development of adolescent boys on stimulant medication for attention deficit hyperactivity disorder. Med J Aust 2013; 198: 29–32.
 10. Electronic Medicine Compendium. Preparatomtale (SPC). Dexamfetamine. www.medicines.org.uk (Oppdatert: 1. juli 2014).
 11. Germinario EAP, Arcieri R et al. Attention-deficit/hyperactivity disorder drugs and growth: An italian prospective observational study. J Child Adolesc Psychopharmacol 2013; 23: 440–7.
 12. Trzepacz PT, Spencer TJ et al. Effect of atomoxetine on Tanner stage sexual development in children and adolescents with attention deficit/hyperactivity disorder: 18-month results from a double-blind, placebo-controlled trial. Curr Med Res Opin 2011; 27: 45–52.

(Publisert i NFT nr. 3/2015, side 18.)