Tekst: Hanne Stenberg-Nilsen, cand.pharm.,
RELIS Sør, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet

BUDSKAP

  • Slimhinneavsvellende legemidler kan gi alvorlige bivirkninger og anbefales ikke lenger til barn under to år.
  • Ved nesetetthet hos barn under to år anbefales skylling med saltvannsoppløsning som førstevalg ved egen-behandling.

PROBLEMSTILLING
En lege ønsker nærmere opplysninger om begrunnelse for at slimhinneavsvel-lende nesedråper/nesespray ikke lenger anbefales til barn under to år.

UTREDNING
Bruk av slimhinneavsvellende nesespray og nesedråper til behandling av tett nese ved forkjølelse anbefales ikke lenger til barn under to år etter diskusjoner rundt nytte-risikoforholdet (1, 2).

Legemiddelmyndigheter i USA (FDA) og enkelte EU-land har mottatt rapporter om alvorlige bivirkninger hos små barn ved bruk av legemidler mot forkjølelse med hoste/slim eller tett nese. I enkelte land er det blant annet rapportert om takykardier, men det er ikke mottatt slike rapporter i Norge. En gjennomgang av rapportene har ført til at FDA har frarådet bruk av alle reseptfrie forkjølelsesmedisiner til barn under to år. Enkelte EU-land har også innført restriksjoner på salg av denne typen reseptfrie medisiner. Flertallet av disse bivirkningsrapportene er knyttet til medisiner som enten er reseptpliktige eller ikke markedsføres i Norge. I mange land selges forkjølelsesmedisiner som inneholder flere stoffer med ulik virkning mens vi i Norge kun har preparater som inneholder ett virksomt stoff (1).

Effekt av slimhinneavsvellende midler er lite dokumentert til barn under 12 år, og studier har ikke vist bedre effekt enn saltvann (1, 2). Dette, sammen med bivirkningsrapportene omtalt ovenfor, gjør at man nå anbefaler fysiologisk saltvann som førstevalg til egenbehandling ved tett nese hos barn under to år. Foreldre bør ikke gi barn som er under to år slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper uten at de har snakket med lege, apotek eller helsesøster. Dersom fysiologisk saltvann er forsøkt uten tilfredsstillende effekt, kan slimhinneavsvellende nesespray eller nesedråper gis, men da skal laveste styrke benyttes. Anbefalt dosering og brukstid bør følges nøye (1).

Referanser

  1. Samdal H, Sharikabad M. Nesespray og dråper mot nesetetthet anbefales ikke til barn under 2 år (sist gjennomgått 5. januar 2009). Statens legemiddelverks hjemmesider http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage_80300.aspx (søk 29. oktober 2010).
  2. Berg A, Furu K, Spigset O. Slimhinne-avsvellende nesedråper og nesespray hos barn. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2582–3. (http://www.tidsskriftet.no/-index.php?seks_id=1767795)

(Publisert i NFT nr. 12/2010 side 4.)