Tekst: Jenny Bergman, rådgiver og cand.pharm.,
RELIS Vest, Haukeland universitetssykehus

RELIS presenterer her advarsler om alvorlige fotoallergiske hudreaksjoner ved bruk av Zon gel og Orudis gel og bivirkninger rapportert i Norge.

EUs vitenskapelige legemiddelkomité (CHMP) har vurdert nytten av ketoprofen-geler i forhold til risikoen for fotosensitivitetsreaksjoner. Komiteen har kommet frem til at risikoen for alvorlige fotoallergiske reaksjoner er svært liten, men det blir foreslått tiltak for å fremme sikrere bruk (1, 2).

Ketoprofen er et ikke-steroid antiinflammatorisk middel som brukes til å behandle milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overflatiske bløtdelsskader. Dokumentasjon av effekten av ketoprofen gel er tidligere omtalt i NFT (3). I Norge finnes ketoprofen-geler i form av Zon gel 2,5 % og Orudis gel 2,5 %. Disse preparatene fås foreløpig reseptfritt på apotek, men CHMP anbefaler nå at disse preparatene kun brukes når de er forskrevet av lege. Legemiddelverket kommer til å vurdere reseptstatus for disse preparatene som følge av denne anbefalingen (1).

Råd til pasienter og helsepersonell (1):

 • Helsepersonell bør informere pasienter nøye om riktig bruk av topikalt ketoprofen.
 • Pasienter bør unngå sollys på de behandlede områdene under og i to uker etter behandling.
 • Pasienter bør vaske hendene godt etter påføring av gelen.
 • Pasienter bør være forsiktig med bruk av ketoprofen-geler i kombinasjon med produkter som inneholder octocrylen, et kjemisk solfilter som finnes i flere kosmetiske produkter som sjampo, hudkrem o.l.
 • Pasienter bør stoppe behandlingen og oppsøke lege umiddelbart hvis hudreaksjoner oppstår.
 • Prescrire International omtaler bruken av ketoprofen gel som mer skadelig enn nyttig. I tillegg til beskjeden effekt og alvorlige hudreaksjoner viser man til dokumentasjon på kryssensitivitet med octocrylen. Pasienter som tidligere utviklet hudreaksjoner av ketoprofen gel har fått tilbake hudreaksjonene ved bruk av octocrylen uten at ketoprofen ble brukt samtidig (4).

I Norge er det i 2010 meldt om ni tilfeller med hudreaksjoner assosiert med bruk av Zon gel eller Orudis gel. I tre av tilfellene er det kjent soleksponering og sannsynlige fotoallergiske reaksjoner som pasientene har utviklet. I to av tilfellene gjelder det pasienter som fått lokale hudreaksjoner som synes å skyldes andre mekanismer, mens det i de fire siste tilfellene er uklart om soleksponering og fotoallergi har medvirket til hudreaksjonene. Én fotoallergisk reaksjon oppstod ved soleksponering over 14 dager etter avsluttet behandling. Denne og enda én fotoallergisk reaksjon ble vurdert som alvorlige og krevde omfattende og systemisk behandling. Det samme var tilfelle for én av de andre hud-reaksjonene. Det er ikke kjent i noen av meldingene om pasientene samtidig har brukt produkter som inneholder octocrylen (5).

Som alternativ til ketoprofen finnes ibuprofen gel til lokal behandling. Hudreaksjoner kan også oppstå ved lokal bruk av ibuprofen, men synes å være sjeldnere enn for ketoprofen (6). Forskjeller i kjemisk struktur og fotoreaktivitet kan forklare ulik forekomst av fotosensitivitetsreaksjoner mellom ibuprofen og ketoprofen. Ingen bivirkningsrapporter i 2010 er assosiert med lokal bruk av ibuprofen (5).

Referanser

 1. Statens legemiddelverk. Preparater i fokus 2010: Ny vurdering av nytte-risiko forholdet ved bruk av topikalt ketoprofen (18. august 2010). www.legemiddelverket.no.
 2. Statens legemiddelverk. Helsepersonellbrev – sikkerhetsdata, Ketoprofen gel (august 2010). www.legemiddelverket.no.
 3. Larsen BM. Ketoprofen gel og effekt på smerter ved bløtdelsskader.Nor Farm Tidsskr 2010; 3: 21–2.
 4. Anon. Ketoprofen gels: unfortunately back on the French market. Prescrire Int 2010; 19(109): 204–5.
 5. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen, søk 20. desember 2010.
 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) a. Ibux gel (Sist endret: 15. oktober 2009), b. Ibumetin gel (Sist endret: 27. april 2006). http://www.legemiddelverket.no­/-legemiddelsok.

(Publisert i NFT nr. 1/2011 side 4.)