Tekst: Jeanette Schultz Johansen, cand.pharm., RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål og Elisabet Nordmo cand.pharm., RELIS Nord-Norge, Universitetssykehuset Nord-Norge

BUDSKAP

 • Interaksjoner mellom nikotin og tamoksifen er ikke kjent.
 • Langtidsbruk av nikotintyggegummi er så langt ikke assosiert med alvorlige bivirkninger som kreft.

SPØRSMÅL
En lege vil vite om det er kjente inter­aksjoner mellom tamoksifen og nikotin- tyggegummi. Legen ønsker også infor­masjon om det er kjente alvorlige ­bivirkninger ved langtidsbruk av nikotinpreparatet, spesielt med hensyn til kreft i munnhulen.

SVAR
Interaksjoner mellom tamoksifen og nikotin
Nikotin metaboliseres av en rekke ulike enzymer og er en svak hemmer av CYP2E1. Nikotin har dermed begrenset potensial for farmakokinetiske inter­­ak­sjoner (1a). Derimot kan røykeslutt i seg selv gi opphav til endrede legemiddel­konsentrasjoner på grunn av ­innholdet av polysykliske aromatiske hydrokarboner. Den induserende effekten av tobakks­røyking fører til lavere ­plasma­konsen­trasjoner ved en gitt dosering av ­legemidler som metaboliseres av CYP1A2 og/eller uridindifosfat-­glu­kur­ono­syl­trans­feraser (UGT). For de fleste røykere innebærer dette økt dosebehov av lege­midler som metaboliseres via disse enzymene, samt behov for dosereduksjon ved røyke­slutt (2).  

Når det gjelder tamoksifen er CYP-enzymene 2C9, 2D6 og 3A4 de viktigste enzymene involvert i metabolismen, og CYP2D6 er spesielt viktig for dannelsen av den aktive metabolitten til tamoksifen (1b). Det synes dermed ikke å være teoretisk grunnlag for noen farma­ko­kinetiske interaksjoner mellom tamoksifen og nikotin (eller røykeslutt). Vi har også sjekket flere ulike interaksjonsdatabaser uten å finne opplysninger om kjente interaksjoner mellom tamoksifen og ­nikotin (3–5).

Langtidsbruk av nikotintyggegummi
Ifølge de norske preparatomtalene for nikotintyggegummi anbefales ikke ­substitusjonsbehandling i mer enn ett år (6–7). En annen kilde angir at bruk over ett år imidlertid ikke er assosiert med betydelig risiko, og nesten alle pasienter vil etter hvert slutte med nikotinerstatning (8). Resultater fra meta-analyser viser at langtidsbruk av nikotinerstatning er ­effektivt (9). Selv om man bør oppfordre til avvenning fra nikotinsubstitusjon, kan bruk over tid være å foretrekke fremfor røyking (8). I «The Lung Health Study», fulgte man nesten 4000 røykere med tegn til tidlig kronisk obstruktiv lungesykdom (kols). Forfatterne fant at nesten en tredjedel av de som klarte å slutte å røyke brukte ­nikotintyggegummi etter 12 måneder og noen fortsatte i 5 år uten at det ble ­rapportert om alvorlige bivirkninger. En oppfølgingsstudie som undersøkte forekomsten av kreft hos de samme pasientene etter 7,5 år fant ingen assosiasjon mellom bruk av nikotinerstatning og kreft (10).

Det er ikke kjent om nikotin er karsinogent eller mutagent hos mennesker, men data fra dyremodeller og kliniske studier tyder så langt ikke på det. I tobakk kan nikotin bli omdannet til nitrosaminer, en gruppe potente karsinogener (10). Det gjenstår å finne ut om nitrosaminmengden man får fra nikotin i tyggegummi har karsinogent potensial (8).

Det kan for øvrig nevnes at langtidsbruk (lengre enn 11 måneder) av nikotin­tyggegummi har vært assosiert med insulinresistens og hyperinsulinemi hos friske, normalvektige, middelaldrene menn. Den reduserte insulinsensitiviteten korrelerte med omfanget av nikotinbruken (8).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet kjente interaksjoner mellom tamoksifen og nikotin. Vikan ­heller ikke finne at langtidsbruk av nikotintyggegummi er assosiert med alvorlig bivirkninger som kreft. Selv om man bør oppfordre til avvenning fra nikotinsubstitusjon, kan bruk over tid være å foretrekke fremfor røyking.

Referanser

 1. Lexi-drugs in Lexicomp. a) nicotine b) tamoxifen. www.helsebiblioteket.no
  (Lest: 7. august 2011).
 2. Molden E, Spigset O. Tobakksrøyking og interaksjoner med legemidler. Tidsskr Nor Legeforen 2009; 129: 632–3.
 3. Baxter K, editor. Stockleys Drug Interactions. www.medicinescomplete.com (Lest: 4. august 2011).
 4. Klasco RK, editor. Nicotine (USP Drug Interactions). Micromedex. www.thomsonhc.com
  (Lest: 4. august 2011).
 5. Lexi-interact in Lexicomp. Nicotine + tamoxifene. www.helsebiblioteket.no
  (Lest: 10. august 2011).
 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nicorette tyggegummi 2 mg. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 7. august 2008).
 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nicotinell tyggegummi 2 mg. www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 21. september 2010).
 8. McEvoy GK, editor. Nicotine. The AHFS Drug Information. Via Lexi-Comp www.helsebiblioteket.no/ (Lest: 10. august 2011)
 9. Fiore MC, Jaen CR et al. Treating tobacco use and dependence: 2008 update. Clinical practice guideline. Rockvill, MD: U.S Department of Health and Human Services. Public Health Service. www.surgeon­gene­ral.gov/tobacco/treating_tobacco_use08.pdf  
 10. Murray RP, Connett JE et al. Does nicotine replacement therapy cause cancer? Evidence from the Lung Health Study. Nicotine Tob Res 2009; 11: 1076–82.

(Publisert i NFT nr. 9/2011 side 4.)