Tekst: Vigdis Solhaug, cand.pharm. og Tanja Holager, cand.pharm.,
RELIS Sør-Øst, Oslo universitetssykehus

BUDSKAP

 • En studie har vist at vareniklin har bedre effekt enn placebo ved snusavvenning, men over halvparten snuste etter avsluttet vareniklinbehandling.
 • Vareniklin kan gi psykiske bivirkninger, og noe økt risiko for fall/ulykker og kardio­vaskulære hendelser.

SPØRSMÅL

Pasient bruker cirka én pakke snus om dagen og ønsker å slutte. Han har forsøkt nikotinplaster samt tyggegummi uten hell. Lege vil vite om pasienten kan forsøke med vareni­klin (Champix), og spør om dette har effekt ved snusavvenning.

SVAR

Effekt av vareniklin ved snusavvenning
Champix er indisert for røykeavvenning hos voksne (1). Vi har funnet én randomisert, blindet og placebokontrollert studie som ­undersøkte effekten av vareniklin ved snus­avvenning (2). I tillegg er det publisert to mindre studier (3, 4). Det er også gjort en Cochrane-review (5) om effekt av ulike intervensjoner ved snusavvenning, der vareniklinbehandling er inkludert, som er basert på studien til Fagerström og medarbeidere (2).

Studien til Fagerström og medarbeidere er utført i Norge og Sverige, og inkluderte totalt 431 personer med høyt snusforbruk (2). Disse ble randomisert til behandling med vareniklin (n = 213) eller placebo (n = 218) i 12 uker. Vareniklindosen ble titrert opp i løpet av den første uken fra 0,5 mg daglig til 0,5 mg x 2 per dag, deretter 1 mg x 2 per dag de påfølgende 11 ukene. Deltakerne ble instruert til å sette en dato for å slutte å snuse mellom dag 8 og 28 i behandlingsløpet. Det primære endepunktet i studien var andel snusfrie personer i de fire siste ukene av behandlingen (uke 9–12). Det var signifikant flere som ikke snuste i denne perioden hos de som fikk behandling med vareniklin (59 %, 125 personer) enn hos de som fikk placebo (39 %, 85 personer). Forskjellen var mindre ved oppfølging i uke 26, altså 14 uker etter avsluttet behandling. Da var det 45 % i vareniklingruppen som fremdeles var snusfrie, mot 34 % i placebogruppen. Forskjellen var fortsatt statistisk signifikant, men det var altså over halvparten som snuste en tid etter avsluttet behandling.
De to studiene til Ebbert og medarbeidere er små, og den ene uten kontrollgruppe, men antyder at vareniklin kan være nyttig ved snusavvenning (3, 4).

I Cochrane-utredningen om effekt av intervensjoner ved snusavvenning konkluderes det med, basert på studien til Fagerström og medarbeidere, at vareniklin kan hjelpe snusavhengige med å slutte (5). I tillegg vises det til at ulike ikke-farmakologiske tiltak også kan være effektive.

Bivirkninger av vareniklin
Det er kjent at bruk av vareniklin i forbindelse med røykeslutt kan forårsake nedstemthet og adferdsendring. Legemidlet er derfor ikke anbefalt til pasienter med depresjon eller annen psykiatrisk sykdom (6). RELIS og Legemiddelverket mottok 94 bivirknings­rapporter mellom 2006 og januar 2010, med i alt 345 reaksjoner. Hyppigst rapportert var psykiske bivirkninger som depresjon, angst, søvnløshet, selvmordstanker, unormale drøm­mer, hukommelsesproblemer og hallusinasjoner (7). Det er også en amerikansk rapport som viser at vareniklin er koblet til uventet høy ­rapportering av ulykker og skader, blant annet trafikkulykker og fall (8). Tap av bevissthet, forvirring, svimmelhet og muskelspasmer er blant de angitte symptomene. I studien til Fagerström og medarbeidere var det én ­person i vareniklingruppen som opplevde bevissthetstap med resulterende trafikkulykke (2).

En metaanalyse som nylig ble publisert i Canadian Medical AssosiationJournal fant en liten økning i kardiovaskulære hendelser hos pasienter i kliniske studier som tok vareniklin, sammenliknet med dem som fikk placebo (1,06 % mot 0,82 %) (9). Den europeiske vitenskapelige legemiddelkomiteen påpeker at den publiserte metaanalysen har så mange begrensninger og svakheter at man ikke kan trekke sikre konklusjoner på bakgrunn av studien, og fastslår at gevinsten ved å bruke vareniklin i røykeavvenning veier tyngre enn en mulig økt risiko for kardio­vaskulær sykdom (10).

Den godkjente preparatomtalen (1) gir en deta­ljert omtale av bivirkninger av vareniklin.

KONKLUSJON

Godkjent indikasjon for vareniklin er røyke­avvenning hos voksne. Det finnes noe dokumentasjon for at vareniklin også har effekt ved snusavvenning; én blindet, randomisert studie har vist at ­vareniklin ga signifikant flere som sluttet med snus enn placebo. Dog var det over halvparten som snuste etter avsluttet vareniklinbehandling.

Vareniklin kan gi psykiske bivirkninger, og skal derfor ikke gis til pasienter med psykisk sykdom. Preparatet er også blant annet assosiert med bevissthetstap med risiko for fall/ullykker, samt en mulig økt risiko for kardio­vaskulære hendelser.

Referanser

 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Champix. www.legemiddelverket.no/legemid­delsok (Sist endret: 17. juni 2011).  
 2. Fagerström K, Gilljam H et al. Stopping smokeless tobacco with varenicline: random­ised double blind placebo controlled trial. BMJ 2010; 341: c6549.  
 3. Ebbert JO, Croghan IT et al. A pilot study of the efficacy of varenicline for the treatment of smokeless tobacco users in Midwestern United States. Nicotine Tob Res 2011; 13: 820–6.  
 4. Ebbert JO, Croghan IT et al. A pilot study to ass­ess smokeless tobacco use reduction with varenicline. Nicotine Tob Res 2010; 12: 1037–40.  
 5. Ebbert J, Montori VM, Erwin PJ et al. Interventions for smokeless tobacco use cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2011, Issue 2. Art. No.: CD004306. DOI: 10.1002/14651858.CD004306.pub4.  
 6. Statens legemiddelverk. Champix og bivirkninger. www.legemiddelverket.no/templates/ InterPage____82837.aspx (Publisert 20. januar 2011).
 7. Statens legemiddelverk. Champix (vareniklin) og bivirkninger. ww.legemiddelverket.no/temp lates/InterPage____82321.aspx (Publisert 2. mars 2010).
 8. Statens legemiddelverk. Champix og risiko for bivirkninger. www.legemiddelverket.no/temp lates/InterPage____73706.aspx. (Sist gjennomgått: 25. september 2009).
 9. Singh S, Loke YK et al. Risk of serious adverse cardiovascular events associated with vareni­cline: a systematic review and meta-analysis. CMAJ 2011; 183: 1359–66.  
 10. Statens legemiddelverk. Vareniklin (Champix) ved røykeavvenning. www.legemiddelverket.no/ templates/InterPage____73706.aspx (Publisert 26. juli 2011).

(Publisert i NFT nr. 2/2012 side side 4.)