Det finnes to cannabislegemidler med markedsføringstillatelse i Norge: Sativex og Epidyolex. Sativex (tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD)) er godkjent for behandling av spasmer ved MS, mens Epidyolex (CBD) er godkjent for behandling av sjeldne former for epilepsi. Bruk av disse legemidlene innenfor indikasjon finansieres over H-resept.

Helsedirektoratet har avgjort at annen bruk av de godkjente legemidlene og all bruk av uregistrerte cannabisprodukter skal regnes som utprøvende behandling. Begrunnelsen er at dokumentasjonen for effekt og sikkerhet er mangelfull. Dersom et offentlig sykehus tilbyr utprøvende behandling, skal sykehuset også betale for behandlingen.


Indikasjon

Sativex og Epidyolex har godkjente bruksområder (se over).

Helsedirektoratet har ikke laget noen offisiell liste over tilstander der bruk av uregistrerte cannabisprodukter (eller bruk av godkjente legemidler utenfor indikasjon) er aktuelt. Men de fleste som tilbys slik behandling, er pasienter med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente legemidler.

Dokumentasjonen for effekt på gruppenivå er svak også for smerter. Ulike ekspertgrupper og kunnskapsoppsummeringer har derfor gitt ulike anbefalinger om bruk av cannabis ved smerte.

International Association for the Study of Pain (IASP) konkluderte slik i 2021: IASP does not currently endorse general use of cannabis and cannabinoids for pain relief.

Det er legen som etter en individuell vurdering må avgjøre om bruk av et uregistrert cannabisprodukt er den beste løsningen for pasienten, både ved smerter og ved andre plager. Sykehuset/helseforetaket skal ha rutiner for å avgjøre om en pasient skal få tilbud om utprøvende behandling med cannabis. Ved mange sykehus er det en fagdirektør som avgjør dette. Dersom et sykehus tilbyr utprøvende behandling, skal sykehuset også betale for behandlingen.
 

Hvem kan forskrive cannabisprodukter?

  • Alle leger som har rett til å rekvirere legemidler i gruppe A, kan skrive resept på godkjente cannabislegemidler (Sativex og Epidyolex) og søke om godkjenningsfritak for uregistrerte cannabisprodukter som inneholder inntil 1 % THC.
  • Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for uregistrerte cannabisprodukter som inneholder mer enn 1 % THC.
  • Uregistrerte cannabisprodukter er tilgjengelige i Norge gjennom ordningen med godkjenningsfritak.

 

Aktuelle produkter

Eksempler på produkter med cannabis som brukes i medisinsk behandling i Norge:

  • Legemidler med markedsføringstillatelse (MT) i Norge: Sativex og Epidyolex.
  • Legemidler med MT i andre land: Cesamet og Marinol.
  • Cannabisprodukter som ikke har MT i noe land:

- Apotekfremstilte oljer med CBD og/eller THC fra Glostrup apotek.
- Dråper med ulike konsentrasjoner CBD og/eller THC fra Stenocare.
- Cannabisplante for medisinsk bruk fra Bedrocan.

Ingen norske apotek har så langt søkt om å starte apotekproduksjon av cannabisprodukter. Unntaket er et apotek som en periode hadde tillatelse for ompakking/merking av store pakninger med produkter fra Bedrocan.
 

Behandling i utlandet

Mange pasienter oppsøker hvert år leger i utlandet og får resept på cannabisprodukter av dem.

  • Ved innreise til Norge kan pasienter med bostedsadresse i Norge ta med narkotiske legemidler (inkludert cannabis) til egen medisinsk bruk tilsvarende én ukes bruk.
  • Dersom pasienten i tillegg har en attest fra lege i Norge som bekrefter et medisinsk behov, kan hen ta med narkotiske legemidler (inkludert cannabis) til egen medisinsk bruk tilsvarende én måneds bruk.
  • Denne attesten heter «Legeerklæring for medbringing av legemidler med innhold av narkotika for reisende …» og skal skrives på fastsatt skjema som bare er tilgjengelig i legenes journalsystemer.

 

Hvordan kan farmasøyter bidra?

Farmasøyter kan rettlede pasienter og kunder som har spørsmål knyttet til bruk av cannabislegemidler, og vite at DMPs nettsider har oppdatert informasjon om regelverket rundt dette.

 

Vil du vite mer?


Forskrift om rekvirering av forbudt narkotikum og bestemte legemidler til humanmedisinsk bruk
https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2022-09-22-1630

Prosedyre for behandling med cannabis innenfor dagens regelverk (DMP)
www.dmp.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/behandling-med-cannabis-innenfor-dagens-regelverk


Last ned artikkelen i PDF-format. (43KB)


(Publisert i NFT nr. 2/2024, side 28)