Hovedbudskap

Kvinner og kreft-studien gir en verdifull mulighet til å studere legemiddeleffekter i den kvinnelige, norske befolkningen.

Studien åpner for mange ulike ­samarbeidprosjekter internasjonalt.


Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

«Kvinner og kreft»* eller The Norwegian Women and Cancer (NOWAC) study er en norsk, populasjons­basert ­kohortstudie primært basert på ­informasjon fra ­spørreskjema. Studien har data fra nær 172 000 kvinner. Av disse har
50 000 også bidratt med blodprøver til plasmakonsentrasjonsmåling av ulike markører for risikofaktorer og sykdom. Blodprøvene muliggjør også ­analyser av ­genuttrykket, det vil si oversikt over hvilke gener som var aktivert/­inaktivert på blodprøvetidspunktet. Det er videre tatt vevsprøver fra normalt brystvev og brystkreftsvulster. De ulike data­kildene, spesielt genuttrykk og brystvev fra friske kvinner, gjør studien unik i verdenssammenheng.
Kvinnene er tilfeldig trukket fra ­Folkeregisterets database og var 30–70 år da de svarte på ­første ­spørreskjema. Datainnsamlingen ­startet i 1991 og pågår ­fremdeles. Hensikten er å finne mulige ­sammen­henger mellom kvinners ­livsstil, ­deriblant bruk av legemidler, og risiko for kreft. Studien er velegnet til å gjøre tverrsnittsanalyser, men også til ­oppfølgingsstudier ved kopling til ulike helseregistre, for eksempel for å se på kreftsykelighet og dødelighet. Flere slike koplinger er allerede foretatt.
Undersøkelsen inngår siden 1998 i European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). Dette er et samarbeidsprosjekt som omfatter ti ­europeiske land.
I denne artikkelen presenteres ­studien og noen av resultatene den har frembrakt.

*For fullstendig oversikt over Kvinner og kreft og alle publikasjoner, se http://site.uit.no/kvinnerogkreft/

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 4: 14–7.


Review article, summary

The Norwegian Women and ­Cancer study

The Norwegian Women and ­Cancer (NOWAC) study is a population based cohort study. It is primarily a ­questionnaire based survey that includes almost 172 000 women. Among these, 50 000 have contributed blood samples for biomarker measurements and gene expression analysis. The study biobank also includes breast tissue samples from breast cancer cases and healthy controls. The combination of data sources renders the NOWAC study unique.
The women are randomly drawn from the Central Population Register database and were 30–70 years old at first ­survey. The data collection started in 1991 and is still on-going. The aim is to find ­potential associations between women’s life style, including drug use, and ­cancer risk. The study is suited for ­cross-­sectional ­analyses as well as follow-up studies through linking to ­different health ­registries, for instance to investigate cancer morbidity and ­mortality. Several such linkages have been performed.
NOWAC is since 1998 included in the European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC). This is a ­collaboration of researchers in ten European countries.
This article presents the NOWAC study and some of its results so far.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 4: 14–7.