Hovedbudskap

Andelen voksne som brukte vane­dannende legemidler var høyere hos kvinner enn hos menn.

Kjønnsforskjellen var størst for z-hypnotika og angstdempende benzodiazepiner.

De relative kjønnsforskjellene har stort sett vært uforandret i perioden 2005–2013.

Last ned hele artikkelen i pdf-format.

 

Sammendrag

Hensikt

Å studere kjønnsforskjeller i bruk av vanedannende legemidler i Norge og endringer over tid.

Materiale og metode

Data fra Reseptregisteret for perioden 2005–2013 ble benyttet til å studere forekomst av bruk for de viktigste ­gruppene av vanedannende legemidler i Norge. Disse gruppene ble studert: opioider, benzodiazepiner, z-hypnotika og sentralstimulerende midler (ADHD-midler). En person som hentet ut minst ett legemiddel på apotek i et gitt år ble definert som en bruker.

Resultater

Totalt fikk 907 744 personer i Norge (18 %) utlevert minst ett vanedannende legemiddel i 2013; 533 966 kvinner (21 %) og 373 778 menn (15 %). ­Andelen voksne kvinner som brukte vanedannende legemidler i 2013 var høyere enn andelen voksne menn og den relative kjønnsforskjellen økte med alderen. De relative kjønnsforskjellene var størst for z-hypnotika og angstdempende benzodiazepiner, nesten dobbelt så stor andel kvinner i forhold til menn brukte slike legemidler (prevalensratio henholdsvis 1.97 og 1.86).

Konklusjon

I underkant av en million personer i Norge brukte minst ett vanedannende legemiddel i 2013. Kvinner brukte mer enn menn, og kjønnsforskjellene har vært relativet uforandret i perioden 2005–2013.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 4: 27–31.

 

Research article, summary

Gender differences in use of addictive ­prescription drugs in Norway

Purpose

To study gender differences in ­pre­scribing of addictive drugs in Norway and ­changes over time.

Materials and methods

Data from the Norwegian Prescription Database for the period 2005–2013 was used to study the prevalence of use of the most frequently used addictive drugs in Norway. The groups studied were: opioids, benzodiazepines, z-hypnotics and psychostimulants (ADHD-agents). A person with at least one of these drugs dispensed at a pharmacy in a given year was defined as a user.

Results

A total of 907,744 persons in ­Norway (18%) used at least one addictive ­prescription drug in 2013; 533,966 women (21%) and 373,778 men (15%). In 2013, the ­prevalence of use was ­higher among adult women than among adult men and the relative ­gender ­difference increased with age. The relative gender ­differences were greatest for z ­hypnotics and ­anxiolytics benzodiazepines, the ­prevalence of use was almost twice as high among women compared to men (Prevalence Ratio 1.97 and 1.86, respectively).

Conclusion

Almost a million persons in Norway used at least one addictive drug in 2013. The proportion of use was higher in women than in men, and the gender differences were relatively stable in the study period.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 4: 27–31.