Hovedbudskap

Legemidler kan forstyrre kroppens vann- og natriumhomeostase, noe som kan føre til hypernatremi. 

Kjennskap til hvilke legemidler som kan forårsake hypernatremi, i tillegg til risikofaktorer og forekomst, er viktig både med hensyn til å utrede hypernatremi, samt å forebygge at tilstanden oppstår.

Last ned hele artikkelen som pdf.

 

Sammendrag

Hensikt

Denne artikkelen gir en oversikt over de viktigste mekanismene bak legemiddelindusert hypernatremi, samtidig som de homeostatiske mekanismene for vann- og natriumkontroll i kroppen blir gjennomgått.

Materiale og metode

Relevante artikler ble innhentet gjennom ikke-systematiske søk i PubMed og Google Scholar. 

Resultater

Flere legemidler kan indusere hypernatremi gjennom ulike mekanismer. Forekomsten varierer og henger sammen med andre risikofaktorer hos pasienten.

Konklusjon

Legemidler kan representere en forstyrrende faktor i kroppens homeostatiske kontroll av natrium og vann og gi hypernatremi. Kunnskap om hvilke legemidler som har denne egenskapen, samt forekomst, risikofaktorer og mekanismer er viktig både i forebygging og utredning av denne tilstanden. 

 

Review article, summary

Drug-induced hypernatremia

Purpose

This article lists the most important drugs that might trigger hyper-natremia. In addition, the mechanisms for homeostatic control of body water and sodium will be reviewed. 

Materials and method

Relevant articles were collected using non-systematic searches in PubMed and Google Scholar. 

Results

Several drugs may cause hyper-natremia. The prevalence is often dependent on other risk factors present in the patient. 

Conclusion

Drugs may adversely affect the homeostatic control of water and sodium and cause hypernatremia. Identifying the drugs most at risk, as well as an understanding of the underlying mechanisms, is important in the investigation and the prevention of this condition. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2015; 12: 29–33.