Hovedbudskap

Legemidler øker overlevelsen og forebygger forverring og sykehusinnleg­gelser ved hjertesvikt.

Individuell tilpasning og optimalisering av legemiddelregimet tar tid, og det er ofte nødvendig med justeringer underveis.

Forekomsten av hjertesvikt øker med alderen. Mange pasienter har tilleggssykdommer og derfor omfattende legemiddelbruk, og har følgelig et stort behov for god informasjon og andre tiltak som sikrer riktig bruk. 


Last ned hele artikkelen i pdf-format.
 

Sammendrag

Hjertesvikt, her begrenset til kronisk systolisk venstresidig ventrikkelsvikt, er en progressiv lidelse med høy dødelighet. Legemidler har, ved siden av livsstilsendringer, en sentral plass i behandlingen. Optimalisering av legemiddelregimet er ofte tidkrevende og foregår mange steder i egne hjerte­sviktpoliklinikker drevet av spesialutdannede sykepleiere med en kardiolog som overordnet ansvarlig. Hjertesvikt kan sjelden kureres. Behandlingsmål er symptomlindring, redusert sykelighet, færre sykehusinnleggelser og redusert dødelighet. Den typiske hjertesviktpasienten er over 65 år og har svikt sekundært til iskemisk hjertesykdom og/eller atrieflimmer. I tillegg til standard sviktbehandling i form av betablokkere, ACE-hemmere, aldosteronantagonister og diuretika, eventuelt også digoksin, trenger derfor mange statiner, platehemmere og/eller antikoagulantia. Tilleggssykdommer som diabetes eller kols ses hyppig, og bidrar ytterligere til omfattende legemiddelregimer. Hensikten med denne artikkelen er å gi en oversikt over den farmakologiske behandlingen av kronisk systolisk venstresidig hjertesvikt, basert på relevante oppslagsverk, publiserte artikler og terapiretningslinjer, samt egen erfaring fra arbeid på hjertesviktpoliklinikk og med undervisning av hjertepasienter.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 1: 26–30.

 

Review article, summary

Pharmacological treatment of heart failure

Heart failure, here confined to chronic, left ventricular systolic dysfunction, is a progressive disease associated with a high degree of mortality. Besides lifestyle modification, medical treatment is essential. The optimalization of the heart failure patient’s drug regimen takes time, and is often taken care of by nurses and cardiologists in specialized out-patient clinics. The goals of heart failure therapy are symptomatic improvement and ultimately a reduction in the risk of morbidity, rate of hospitalization, and mortality. The typical heart failure patient is > 65 years old and have heart failure secondary to ischemic heart disease and/or atrial fibrillation. In addition to standard heart failure treatment with beta blockers, ACE-inhibitors, diuretics and aldosterone antagonists, additional drugs like statins, platelet inhibitors and anticoagulants are often indicated. Many patients have other diseases like diabetes or COPD as well, contributing to long and complex drug-lists. The aim of this article is to give a summary of standard drugs used in the treatment of heart failure due to systolic dysfunction, based on medical textbooks, published clinical guidelines and articles, as well as experiences from practice on a heart failure out-patient clinic. The role of the pharmacist as a care giver for these patients is outlined.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 1: 26–30.