Hovedbudskap

Brystkreft er den klart hyppigste kreftform blant kvinner med vel 3000 nye tilfeller hvert år.

NBCG utarbeider retningslinjer for adjuvant behandling.

Behandlingsinduserte bivirkninger og håndteringen av disse har fått økende oppmerksomhet de siste årene.


Last ned hele artikkelen i pdf-format.

 

Sammendrag

Hensikt

Brystkreft er den klart hyppigste kreftform hos kvinner. Hensikten med denne oversiktsartikkelen er å gi en kort inn­føring i adjuvant behandling av lokal­isert brystkreft.

Materiale og metode

Artikkelen er i hovedsak basert på «Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for diagnostikk, behandling og oppfølging av pasienter med brystkreft» utgitt av Helsedirektoratet 2014, referat fra styringsgruppemøte i NBCG (Norsk bryst cancer gruppe), et skjønnsmessig utvalg av relevante publikasjoner og egne kliniske erfaringer.

Resultat og fortolkning

NBCG har laget retningslinjer for adjuvant behandling som sikrer en likeverdig behandling uavhengig av bosted. Adjuvant systemisk behandling har i gjennomsnitt ført til en betydelig bedring i prognose. Det pågår et kontinuerlig arbeid for å redusere behandlingsinduserte bivirkninger, samt med større sikkerhet kunne identifisere pasienter med nytte av behandlingen for å unngå unødige bivirkninger. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 1: 31–5.

 

Review article, summary

Systemic pharmacologically treatment of localized breast cancer

Background

Breast cancer is the most common cancer among women in Norway with almost 3000 new cases each year. The purpose of this article is to give a brief introduction of the systemic treatments used in localized breast cancer.

Material and methods

This article is mainly based on the Norwegian guidelines written by NBCG (the Norwegian breast cancer group), a selection of relevant publications and own clinical experience.

Results and conclusion

The guidelines for the adjuvant therapy ensure equal treatment independent of geographical differences. Adjuvant systemic treatment has lead to a major improvement in the prognosis of localized breast cancer. A continuous work is going on to reduce the side effects caused by the adjuvant treatment and to improve the classification of breast cancer to secure the optimal treatment for every women.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 1: 31–5.