Hovedbudskap

Riktig diagnose kan være vanskelig for angioødem utløst av bradykinin og konvensjonell antiinflammatorisk behandling vil ha liten eller ingen effekt.

Flere terapeutiske alternativer er nå tilgjengelige som kan reversere slike potensielt livstruende ødemer.

Problemstillingen har økende aktualitet i og med introduksjonen av nye legemidler som øker sannsynligheten for slike ødemanfall.

Farmasøyter kan spille en viktig rolle ved å identifisere slike ødemtilstander og kjenne til behandlingsalternativene.

 Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

Hensikt
Denne artikkelen gir en oversikt over behandlingsalternativer for angioødem utløst av bradykinin med et spesielt fokus på sykdommen hereditært angioødem. Samtidig er hensikten å rette oppmerksomheten mot andre nye legemidler som kan forårsake slike ødemer.

Bakgrunn
Det foreligger nå flere medikamentelle alternativer for å behandle og motvirke angioødem som skyldes bradykinin. Samtidig introduseres nye legemidler innen behandlingen av diabetes og hjertesvikt som hemmer metabolismen av peptider og som derved kan føre til slike ødemer.

Konklusjon
Angioødem ved bruk av ACE-hemmere er en velkjent bivirkning og det er mulig at andre nye legemidler også vil føre til slike bradykininutløste ødemer. Farmasøyters oppmerksomhet mot denne problemstillingen kan medvirke til effektiv behandling som nå er tilgjengelig.   

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 4: 31–5.
 

Review article, summary

Angioedema caused by bradykinin

Purpose
This article provides an overview of treatments for edema caused by ­bradykinin with a special focus on the disease hereditary angioedema. At the same time the purpose is to focus attention on other new medicines that can cause such edema.

Background
Several alternative drugs that can be used to treat and prevent edema ­caused by bradykinin are now ­available. The introduction of other new drugs in the treatment of ­diabetes and heart failure, inhibit the ­meta­bolism of peptides and may lead to such edema.

Conclusion
Angioedema caused by ACE ­inhibitors is a well-known side effect and it is possible that other new drugs also will lead to such bradykinin-triggered edema. The attention of pharmacists to this problem can contribute to effective treatment that is now available.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 4: 31–5.