Hovedbudskap

Pasientene i denne studien opplevde at det var nyttig å bruke en smarttelefonapplikasjon for å huske å ta ­medisinen og for å få bedre oversikt over egen legemiddelbruk.

Smarttelefonapplikasjoner kan ­f­ungere som et godt hjelpemiddel for å håndtere egne legemidler, spesielt for ­pasienter som ikke har etablerte rutiner for sin legemiddelbruk.

Brukskvaliteten til smarttelefon­applika­sjoner har stor betydning for bruk og opplevd nytteverdi av løsningene.


Last ned hele artikkelen i pdf-format.


Sammendrag

Hensikt
Hensikten med studien var å ­undersøke hvordan kronisk syke pasienter ­opplevde å bruke en smarttelefonapplikasjon som hjelpemiddel for å håndtere egne legemidler.

Materiale og metode
Det ble gjennomført 9 ­semistrukturerte dybdeintervjuer med pasienter som hadde brukt en av to ulike smart­telefonapplikasjoner i minst to uker. Intervjuene ble tatt opp på lydbånd og transkribert. Systematisk tekstkondensering ble brukt som analysemetode.

Resultater
Pasientene opplevde at applikasjonene hjalp dem å huske å ta medisinen, og flere beskrev at en slik applikasjon var nyttig for å holde oversikten over ­legemiddelbruken. Særlig ­pasienter som stod på tidskritiske legemidler og pasienter som ikke hadde ­etablerte rutiner for legemiddelbruken sin, ­rapporterte slik nytteverdi. Det ble identifisert ønsker om individuelt ­tilpassede løsninger blant annet vedrørende alarmlyd og -styrke, samt fleksibilitet knyttet til påminnelser og registrering av faktisk legemiddelbruk.

Konklusjon
En smarttelefonapplikasjon kan være et nyttig hjelpemiddel for å huske å ta legemidler, monitorere egen ­lege­middelbruk, samt å få oversikt over og informasjon om egne resepter og ­legemidler. Brukskvaliteten av slike applikasjoner har imidlertid stor betydning for bruk og opplevd nytteverdi. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 6: 34–7.


Research article, summary

Smartphone applications as medication management tools – experienced benefits and usability requirements

Background
The aim of this study was to investigate how patients suffering from chronic illnesses experienced the use of a smartphone application as a support tool for medication management.

Material and methods
We performed 9 semi-structured individual in-depth interviews with patients who had used a smartphone application for a time period of minimum 2 weeks. The interviews were tape recorded, transcribed verbatim, and analyzed using systematic text condensation. 

Results
Patients experienced that the smartphone application was a good support tool to remember to take medications and to get an overview of their own medication use. The patients that benefitted the most of using the application were patients who were required to take medications at specific times and patients who had not yet established routines for their medication management. We identified usability issues such as the need for more flexible and individual solutions e.g. concerning alert sound adjustments and reminders. 

Conclusion
Smartphone applications can be helpful support tools to remember to take medications, for self-monitoring, and to get overview and information about own medications and prescriptions. However, experienced benefits depend on the applications’ usability.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 6: 34–7.