Hovedbudskap

Det forekommer et betydelig antall uoverensstemmelser mellom legemiddellistene til multidoseapotek og fastleger.

Manglende samstemming av lege­middellistene før overgang fra papir til ­elektroniske rutiner for multidose vil kunne medføre utilsiktede endringer i enkelte pasienters legemiddelbehandling.

Grunnet andelen uoverensstemmelser i legemiddellistene og kapasitet ved ­overgang til nye rutiner, bør legemiddelsamstemming gjøres i forkant av oppstart av elektronisk multidose fremfor som en del av overgangsrutinen.


Last ned hele artikkelen i pdf-format.
 

Sammendrag

Hensikt
Undersøke uoverensstemmelser i legemiddellistene mellom lege og apotek ved overgang til elektronisk multidose, samt å finne gode rutiner for overgangen. 

Materiale og metoder
Ved pilotering av multidose i e-resept i kommunene Sandnes, Klepp, Time og Gjesdal høsten 2014, ble de elektroniske legemiddellistene til de 54 pilot­legenes multidosepasienter sammenliknet med ordinasjonskortene fra multidose­apoteket. Sammenlikningen ble gjort mellom to multidosebestillinger, antall og type uoverensstemmelser ble registrert.

Resultater
I totalt 328 legemiddellister ble 436 uoverensstemmelser funnet. I ­første gruppe (kommune 1–3) på 229 ­pasienter ble det funnet uoverens­stemmelser i 70 % av listene, 49 % dersom man ­ekskluderer kosttilskudd og behovs­medisin. I andre gruppe (kommune 4) på 99 pasienter der legen mottok ­apotekets legemiddelliste før ­oppstart, var andelen uoverens­stemmelser i listene 36 %, 29 % ekskludert kosttilskudd og behovsmedisin. 

Konklusjon
Sammenlikning av legemiddellistene til fastlege og multidoseapotek viser høy forekomst av uoverensstemmelser, og at samstemming er nødvendig for at ­pasientene skal få riktige legemidler i multidose. Omfanget av uoverens­stemmelser og korte tidsfrister ved overgang til elektroniske rutiner tilsier at samstemmingen bør utføres som en separat prosess før innføringen av multidose i e-resept, slik at den første legemiddellisten som sendes til Reseptformidleren er samstemt. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 10: 32–5.

 

Research article, summary

The importance of medication reconciliation to ensure safe transition to electronic multidose

Background
In 2014 a solution for implementing ­electronic prescriptions in the ­multidose drug dispensing (MDD) system was piloted. The objective of this study was to investigate the number and type of discrepancies between the general practitioners’ (GPs) and the pharmacy’s medication records before implementation, and to identify good routines for the conversion.

Material and methods
In 4 Norwegian municipalities ­medication records from 54 GPs were compared to the records from the pharmacy, the ­discrepancies were noted.

Results
In 328 records, 436 discrepancies were disclosed. In the first group (229 ­patients) 70% had one or more discrepancies, 49% when dietary supplements and pro re nata (PRN) medication were ­excluded. In the second group (99 patients) where the GPs received the pharmacy’s ­medication lists prior to the study, 36% had ­discrepancies, 29% when ­supplements and PRN were excluded. 

Conclusion
The agreement between the medication records was low, thus making medication reconciliation necessary in order for MDD patients to get correct medications. Due to the number of discrepancies and short time frame for converting to new routines, the reconciliation should be ­performed as a separate process prior to the conversion so that the first ­medication list sent to the pharmacy is as correct as possible. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2016; 10: 32–5.