Hovedbudskap

Norske primærapotek gjennomfører et betydelig antall intervensjoner med potensiell klinisk betydning.

Det bør innføres et bedre elektronisk registreringssystem for farmasøytiske intervensjoner i norske primærapotek.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.

 

Sammendrag

Hensikt

Hensikten med studien var å kartlegge reseptintervensjoner av potensiell klinisk betydning som ble utført i primærapotek og beskrive grad av overensstemmelse med intervensjoner registrert i apotekets dataprogram.

Materiale og metoder

Studien ble gjennomført ved sju primærapotek i Norge to uker i februar 2015. I denne perioden registrerte farmasøytene ved de deltakende apotek reseptintervensjoner av potensiell klinisk betydning på et spesialdesignet papirskjema. I samme periode ble elektronisk registrering av intervensjoner gjennomført i apotekets datasystem via alminnelige rutiner i reseptekspedisjonen. 

Resultater

I løpet av to uker ble det ekspedert 10 685 resepter og registrert totalt 65 intervensjoner med potensiell klinisk betydning gjennom papirbasert og elektronisk registrering. I 33 (51 %) av de 65 intervensjonene var det ikke samsvar mellom elektronisk og papirbasert registrering når det gjaldt type underkategori av intervensjoner med potensiell klinisk betydning. Det ble også avdekket 13 (20 %) elektroniske registreringer som ikke kunne gjenfinnes som papirbasert registrering. For de resterende 19 (29 %) av intervensjonene var det samsvar mellom papirskjema og elektronisk registrering i datasystemet.

Konklusjon

Farmasøyter gjennomførte et betydelig antall intervensjoner med potensiell klinisk betydning. Det er imidlertid behov for bedre rutiner og tekniske muligheter for systematisk og entydig registrering av intervensjonene.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; 6: 26–30.

 

Research article, summary

Recording of pharmaceutical interventions of potential clinical importance in Norwegian pharmacies

Background

Control and interventions in connection with dispensing of prescriptions are key elements in the work of pharmacists in community pharmacies. A reliable system for registration of pharmaceutical interventions is needed in order to evaluate this work of the pharmacists. The aim of the investigation was to describe the type and frequency of interventions of potential clinical importance in community pharmacies, and the degree of accordance with interventions recorded in the pharmacy computer system.

Material and methods

The study was performed in seven community pharmacies in Norway during two weeks in February 2015. During this period the pharmacists at the participating pharmacies recorded pharmaceutical interventions of potential clinical importance on a specially designed paper form. In the same period, pharmaceutical interventions were also recorded electronically in the pharmacy computer system according to standard dispensing procedures.

Results

During the study period, the pharmacies dispensed 10 685 prescriptions and recorded 65 interventions of potential clinical importance. Of the 65 interventions 33 (51%) were registered in different categories of potential clinical importance on the paper form and in the computer system, 13 (20%) were only recorded electronically, while 19 (29%) of the interventions were registered in a similar manner in the computer system and on the paper form.

Conclusion

The pharmacists performed a considerable number of interventions with potential clinical importance. It is, however, need for improved routines and computer systems for systematic, informative registration of the interventions.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; 6: 26–30.