Hovedbudskap

Hver fjerde apotekkunde med diabetes mangler praktisk opplæring i blodglukosemåling og 45 % rapporterte HbA1c-verdi over anbefalt behandlingsmål.

Apotekpersonalet må bli mer systematisk i sin kartlegging, opplæring og rådgivning av apotekkunder med diabetes. Rådgivningen må favne bredere enn kun praktisk opplæring i blodglukosemåling.Last ned hele artikkelen inkl. supplerende vedlegg i PDF-format.


 

Sammendrag

Hensikt

Å få innsikt i hvordan apotekkunder med diabetes forholder seg til blodglukosemålinger samt estimere veiledningsbehovet blant apotekkunder med diabetes.    

Materiale og metode

Farmasistudenter i praksis intervjuet, ved hjelp av spørreskjema, apotek-kunder med diabetes, og samlet data på selvrapportert blodglukose, selvmonitorering, HbA1c, legemiddelbruk og demografiske data. Deltakere ble definert å ha veiledningsbehov dersom minimum ett av følgende kriterier var oppfylt: HbA1c > 12,0 %, ekstreme blodglukoseverdier, mange (> 10) eller ukjent antall legemidler, blodglukosemåling uten bruk av målingene, eventuelt også ukjent HbA1c-verdi.

Resultater

Til sammen 486 deltakere ble inkludert. Av de som oppga HbA1C-verdi, rapporterte 45 % en HbA1c over behandlingsmålet, 34 % kjente ikke egen HbA1c-verdi. De fleste målte blodglukose selv (90 %), 24 % var selvlært og 6 % oppga ingen bruksområder for målingene. En av fem var tidvis usikre på om målingen var riktig, men de fleste kontrollerte aldri eget blodglukoseapparat, spesielt de med type 2-diabetes (73 %). Trettifem prosent (55 % inkludert de med ukjent HbA1c) ville vært tjent med farmasøytisk veiledning.

Konklusjon

Apotekkunder med diabetes mener blodglukosemåling er viktig og føler seg relativt trygge på egen blodglukosemåling. Studien avdekker imidlertid et veiledningsbehov hos en stor andel av kundegruppen.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; 9: 45–50.


 

Research article, summary


Self-monitoring of blood glucose and need for pharmaceutical counselling among Norwegian pharmacy customers with diabetes

Background

Pharmacists communicate daily with diabetes patients. Guidelines recommend that patients have knowledge of their disease, treatments and therapy goals. The aim was to describe self-monitoring of blood glucose among pharmacy customers with diabetes and estimate their need for pharmaceutical counselling.


Material and methods

Pharmacy students interviewed pharmacy customers with diabetes and collected data on self-reported blood glucose, self-monitoring, HbA1c, medication and demographics. Participants were defined to benefit from pharmaceutical counselling if they fulfilled at least one of the following: HbA1c >12.0%, extreme blood glucose values, > 10 drugs (or unknown number), no use of measurement results, or unknown HbA1c.


Results

The study included 486 pharmacy customers with diabetes. Among those reporting an HbA1c-value, 45% had an HbA1c above the treatment goal, 34% did not know their HbA1c-value.  Most performed self-monitoring (90%), 24% were self-taught and 6% reported no use of measurements. Some (19%) were occasionally unsure of measurement accuracy, but few controlled their glucometer, particularly in the type 2 diabetes group (73%).  Thirty-five percent (55% including unknown HbA1c) would benefit from pharmaceutical counselling.


Conclusion

Diabetes patients think blood glucose measurements are important and feel relatively confident in their measurement practice, but a substantial proportion of patients would benefit from pharmaceutical counselling.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; 9: 45–50.