Hovedbudskap

Biologiske legemidler er fremstilt av levende organismer og inneholder proteiner som virkestoff.

Mange biologiske legemidler har meget stor klinisk nytteverdi.

Biotilsvarende legemidler inneholder virkestoffer som er svært like godkjente biologiske legemidler.

Det er i dag ikke anledning til å bytte biologiske legemidler i apotek.  


Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Sammendrag

Biologiske legemidler er legemidler som inneholder virkestoffer som er fremstilt av levende organismer. Vanligvis er disse virkestoffene proteiner eller proteinderivater. Dette er kompliserte substanser som i dag ofte fremstilles ved såkalt rekombinant DNA-teknologi. Mange biologiske legemidler har stor klinisk nytteverdi; spesielt innen kreftbehandling og for behandling av immunrelaterte sykdommer. Biotilsvarende legemidler er legemidler som inneholder virkestoffer, som likner på allerede godkjente biologiske legemidler. Det er i dag ikke bytte av biologiske legemidler på apotek i Norge. Kliniske byttestudier og generell klinisk erfaring vil være med på å dokumentere eventuelle fremtidige bytter i apotek. Det er ventet at det vil komme mange nye biotilsvarende legemidler de nærmeste årene. Det er også svært mange nye biologiske virkestoffer, spesielt monoklonale antistoffer, under utvikling. Mange av disse har nye «targets» og har dermed potensial til å behandle andre sykdommer enn de sykdommene som i dag behandles med antistoffer. 

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 22–9.

 

Review article, summary


Biological drugs and biosimilars

Biological drugs are drug products comprising drug substances produced by living organisms. Biological drug substances are generally proteins or protein derivatives prepared by use of recombinant DNA technology. Several biological drugs are clinically very effective drugs; especially within oncology and immune related diseases. Biosimilar drugs are drugs that are similar to an approved biological drug. Biological drugs cannot today be substituted in the pharmacy in Norway. Several new biological drugs, especially monoclonal antibodies, and new biosimilar drugs are in development.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 22–9.