Hovedbudskap

Moderne behandling av revmatiske sykdommer har gitt store gevinster for norske pasienter. Takket være bedre behandlingsstrategier med rask intervensjon og mulighet for målrettet immunsuppresjon med biologiske legemidler, kan mange bli spart for store leddødeleggelser og for komplikasjoner av sin leddsykdom. 

Innen revmatologi har vi et bredt utvalg av biologiske legemidler tilgjengelig. Biotilsvarende legemidler har gitt store muligheter for å redusere kostnadene ved bruk av disse kostbare biologiske legemidler. 

Det er viktig med systematisk overvåking av biologiske legemidler i Norge, for å avdekke bivirkninger og evaluere effekt.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.
 

Sammendrag

Biologiske legemidler, som tumorne-krosefaktor-alfa-hemmere, har bidratt til en betydelig forbedring i behandlingen av revmatiske sykdommer. Dette gjelder særlig i behandlingen av de viktigste inflammatoriske leddsykdommene: revmatoid artritt, spondyloartritt og psoriasisartritt. Biologiske legemidler er i utstrakt bruk i Norge, og vi har etter hvert et stort spekter av ulike preparater å velge blant, alle med litt ulike egenskaper. Biotilsvarende legemidler har bidratt til å senke prisene og gjøre denne klassen legemidler mer tilgjengelige. I Norge er det rutiner for screening før oppstart og for oppfølging av revmatologiske pasienter som bruker biologiske legemidler. Denne artikkelen beskriver hvordan man bruker biologiske legemidler for å behandle voksne revmatiske pasienter i Norge, og fokuserer på relevante retningslinjer og behandlingsalternativer.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 30–3.Review article, summary


Biological drugs in rheumatology


Biological agents such as tumor necrosis factor-alpha blockers have contributed to a significant improvement in the care and treatment for patients with rheumatic diseases. This applies particularly to the inflammatory joint diseases: rheumatoid arthritis, spondyloarthritis and psoriatic arthritis. Biological drugs are widely used in Norway, and we now have a considerable spectrum of agents to choose from, all with their particular characteristics. Biosimilars have contributed to lowering the price of these expensive medicines, making them more widely available. Rheumatologists in Norway have specific routines for screening patients prior to starting biological agents, and also specific routines for follow-up as patients use these potent immuno-modulators. This article describes how biological drugs are currently being used in treating adult Norwegian rheumatic patients, outlining the relevant guidelines and options applicable.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 30–3.