Hovedbudskap

Monoklonale antistoffer brukes i dag i behandling av en rekke kreftsykdommer. Noen av resultatene, særlig behandling som fremmer immunsystemets respons, gir håp om helbredelse for enkelte pasienter og kan representere starten på en ny æra innen kreftbehandling.


 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.

 

Sammendrag


Monoklonale antistoffer brukes i dag i behandling av en rekke kreftsykdommer. Antistoffene binder seg til spesifikke molekyler som uttrykkes av kreftceller eller immunceller. De kan virke direkte på tumorceller, gjennom hemming av biologiske prosesser som fremmer proliferasjon, viabilitet og invasivitet, eller de kan utløse antistoffavhengig cellemediert cytotoksisitet. De kan også virke via immunceller og andre stromale celler. I løpet av de siste årene er det utviklet et nytt behandlingsalternativ gjennom bruk av antistoffer som aktiverer T-celler. Ved å blokkere immunsuppressive «checkpoint»-proteiner på cytotoksiske T-celler, stimulerer disse antistoffene immunsystemets reaktivitet. Antistoffer som hemmer de T-celle-inhiberende reseptorene CTLA4 og PD-1 er i dag i klinisk bruk ved en rekke kreftsykdommer. 

Antitumorantistoffer bidrar til nye behandlingsmuligheter ved en rekke kreftformer. Noen av resultatene, særlig behandling som fremmer immunsystemets respons, gir håp om helbredelse for enkelte pasienter og kan representere starten på en ny æra innen kreftbehandling.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 34–9.

 

Review article, summary


Monoclonal antibodies in cancer therapy


Monoclonal antibody drugs are used in the treatment of several malignant diseases. They exert their antitumor effects by binding to specific molecules expressed by cancer cells or immune cells. The antibodies may act directly on the malignant cells, by blocking biological processes that promote cell proliferation, viability and invasiveness, or by eliciting antibody-dependent cell-mediated cytotoxicity. They can also act indirectly through immune cells or other stromal cells. Over the past few years a new treatment option has been developed by the use of antibodies interfering with regulatory mechanisms of T lymphocytes. By blocking inhibitory check-point proteins on cytotoxic T cells, these antibodies enhance the reactivity of the immune system. Antibodies blocking T cell-inhibiting receptors CTLA4 and PD-1 are now in clinical use for treatment of several malignancies. 

The antitumor antibodies provide new treatment options in various cancers. In particular, some of the results obtained, notably with the use of antibodies that enhance the immune response, are presently raising the hope of permanent cure for some patients and may represent the start of a new era in cancer therapy.  


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 34–9.