Hovedbudskap

Persontilpasset dosering basert på konsentrasjonsmålinger er etablert for enkelte biologiske legemidler, særlig ved en del immunsykdommer – eksempel infliksimab. 

Analyse av pasientens dannelse av antistoffer mot de biologiske legemidlene er et nyttig supplement ved lave konsentrasjoner.

Konsentrasjonsmålinger inngår i dokumentasjon for «biosimilars» som også kan bidra til at persontilpasset behandling blir etablert.

 

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.Sammendrag


Hensikt

Hensikten med denne artikkelen er å vise eksempler på biologiske legemidler hvor man har begynt å bruke persontilpasset behandling. Videre nevnes flere terapi-områder hvor dette vil kunne vise seg hensiktsmessig, men hvor man så langt ikke har tilstrekkelig dokumentasjon.

 

Materiale og metoder

Oversiktsartikkelen er basert på usystematisk gjennomgang av litteraturdatabaser som PubMed, samt forfatternes egne erfaringer gjennom rutinemessig og prosjektbasert analysevirksomhet og dialog med kliniske miljøer om bruken av biologiske legemidler.


Resultater

For enkelte terapiområder som behandling av inflammatorisk tarmsykdom og andre immunsykdommer, er individualisert behandling langt på vei etablert i Norge. Den individualiserte behandlingen er basert på konsentrasjonsmåling av aktuelle biologiske legemidler som infliksimab og adalimumab, samt eventuell forekomst av pasientens egne antistoffer mot disse legemidlene, såkalte anti-drug antibodies (ADA). For andre biologiske legemidler foreligger spredte retrospektive analyser som i noen tilfeller indikerer at behandling med biologiske legemidler kan optimaliseres – eventuelt også økonomiseres – ved bedre persontilpasset behandling. Imidlertid er det mangel på prospektive studier som kan gi evidens for eventuell nytte av slik individualisering.


Konklusjon

Nytte av persontilpasset behandling med infliksimab og adalimumab er dokumentert og innarbeidet praksis. For andre biologiske legemidler er det per i dag ikke tilstrekkelig data for å anbefale dette.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 40–3.
 


Review article, summary


Individualizing biological therapies


Background 

The number of approved biological drugs is rapidly increasing in different therapeutic areas. Several of the drugs have large inter- and intraindividual variability, which means that there may be a potential for improvement of therapy by personalizing the selection and dosing of these agents. 


Material and methods

This review is based on unsystematic literature review and the experience of the authors obtained from a clinical therapeutic drug monitoring (TDM) service.


Results and Conclusion

For biologicals like infliximab and adalimumab, individualization based on concentration measurements and (identifying) titers of anti-drug antibodies (ADA) is already largely established in Norway. For several other biologicals retrospective studies indicate that there may be a potential for optimization through individualized dosing, but evidence in the form of prospective studies is lacking.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 1: 40–3.