Hovedbudskap

Én femtedel av reseptutleveringer i apotek har reservasjon mot generisk bytte.

Reservasjon utgjorde en merkostnad på 401 millioner kroner i 2016, der omtrent tre femtedeler av kostnadene ble belastet folketrygden.

Legereservasjon øker og pasient­reservasjon avtar med økende pris.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Sammendrag

Hensikt

Ordningen med generisk bytte i ­apotek ble innført i Norge i 2001 og har bidratt til å redusere myndighetenes og pasientenes legemiddel­utgifter. ­Hensikten med denne studien var å undersøke omfanget av reservasjon mot generisk bytte i apotek og merkostnadene ­knyttet til dette, samt undersøke ­hvordan pris påvirker reservasjonsgraden. 

Materiale og metoder

Alle utleveringer på resept i 2016 på de 1365 varenumrene (116 ulike virkestoff) inkludert i trinnprissystemet ble hentet ut fra Apotekforeningens bransjestatistikk. Legemidlene hadde en omsetningsverdi på 3,25 milliarder kroner. 

Resultater

Det ble funnet en reservasjonsgrad på 21 % av alle utleveringer, derav 7 % legereservasjon og 14 % ­pasientreservasjon. Som følge av reservasjonene ble det totalt ­beregnet en merkostnad på 401 millioner ­kroner, der 230 ­millioner ble belastet folketrygden og 171 millioner ­pasientene. Det ble videre funnet at prisdifferansen mellom original­legemiddel og det generiske ­alternativet hadde en ­negativ sammenheng med pasient­reservasjon og en positiv sammenheng med legereservasjon.

Konklusjon

Reservasjon mot generisk bytte utgjør en betydelig merkostnad ved salg av legemidler med omtrent 12 % av den totale omsetningsverdien av legemidlene. Legereservasjon øker og pasient­reservasjon avtar med økende prisforskjell mellom original- og generisk preparat.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 2: 29–32.


Research article, summary


Reservation against generic substitution – prevalence, costs and the impact of price

Background

To reduce the growth of public expenditure, generic substitution of drugs was implemented in Norway in 2001. The aim of this study was to examine the extent and costs of reservations against generic substitution, and investigate whether price affects drug version choice. 

Material and methods

An extensive dataset containing all prescriptions dispensed in 2016 on 116 different chemical substances was obtained from the Norwegian Pharmacy Association. The drugs in the dataset had a total sales value of 3.25 billion NOK. 

Results

Reservation by physicians was found on 7% of the prescriptions, and reservation by patients on 14%, making a total of 21%.  The calculated costs due to reservations were 401 million NOK, where 230 million was paid by the Norwegian National Insurance Scheme and 171 million by the patients. The price difference between the brand and the generic versions had a negative correlation with patient reservation, and positive correlation with physician reservation. 

Conclusion

One fifth of dispensed prescriptions contain reservations against generic substitution, and the costs of the reservations amounts to approximately 12% of the sales value of the drugs. Physician reservation increases and patient reservation decreases with increasing drug prices.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 2: 29–32.