Hovedbudskap

Data fra Grossiststatistikken ble brukt til å undersøke mulige endringer i salget av vanedannende legemidler under koronapandemien.

Det var en økning i salget av sterke opioider og angstdempende benzodiazepiner i mars 2020.

For pandemiperioden under ett var det ingen endringer i salget av vanedannende legemidler.

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.

 

Sammendrag

 

Hensikt

Koronapandemien og de påfølgende samfunnstiltakene kan ha økt behovet for og bruken av legemidler som demper smerter, angst eller søvnproblemer. Vi undersøkte derfor om salget av slike vanedannende legemidler endret seg i pandemiens første periode.


Materiale og metode

Data ble hentet fra grossistbasert legemiddelstatistikk. Månedlige salg av smertestillende opioider, angstdempende benzodiazepiner og sovemidler fra begynnelsen av 2017 til slutten av 2020 ble sammenliknet med to grupper legemidler som neppe var påvirket av samme årsaker. Tidsserieanalyser testet om legemiddelsalget under pandemien avvek fra tidligere salg.
 

Resultater

For hele pandemiperioden var det ingen signifikant endring i salget av noen av legemidlene. For flertallet av legemidlene var det en signifikant økning i salget i mars 2020 sammenliknet med foregående eller etterkommende periode. Kun for benzodiazepin- og benzodizepin­liknende sovemidler var det en nedgang i perioden april–desember 2020 sammenliknet med perioden før pandemien.


Konklusjon

Salget av vanedannende legemidler som demper smerter, angst eller søvnproblemer, var ikke vesentlig endret under pandemiens første periode. Vi kjenner ikke forklaringen på dette, men det kan reflektere uendret behov for disse legemidlene, eller at et eventuelt økt behov var udekket som følge av dårligere tilgang til helsetjenester. Økt salg av legemidler i mars kan være uttrykk for en kortvarig hamstring.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021; 5: 35–8.
 


Research article, summary


Sales of prescription drugs with an abuse potential in Norway during the corona pandemic


Aim

The corona pandemic and subsequent social lockdown may have increased the need for and use of drugs to relieve pain, anxiety, or sleep problems. We thus investigated whether the sales of such potentially addictive prescription drugs changed in the first period of the pandemic.


Material and methods

Data were taken from the Norwegian Drug Wholesales Statistics. Monthly sales of opioids, benzodiazepines, and hypnotics from January 2017 to December 2020 were compared to two groups of drugs indicated for other maladies (beta-blockers and oral anti-diabetics). Using time series analyses we tested whether drug sales during the pandemic deviated from previous sales.


Results

Viewing the entire pandemic period, there was no significant change in sales of any of the drugs. However, for most of the drugs, there was a significant increase in sales in March 2020 compared to prior or subsequent periods. Only for hypnotics, sales decreased in the April – December 2020 period, compared to the pre-corona pandemic period. 


Conclusion

Sales of prescription drugs with an abuse potential used to relieve pain, anxiety or sleep problems did not change significantly during the first period of the pandemic. Even if we do not know the reasons for this, it could reflect that the need for these medicines did not change, or that an increased need was unmet due to poorer access to healthcare. Increased sales of drugs in March 2020 may reflect a short-term stockpiling.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2021; 5: 35–8.