Hovedbudskap

Det har vært en stor vekst i nye virkestoffer for behandling av kreftsykdommer de senere årene, og denne økningen er forventet å fortsette.

Mange av de nye virkestoffene er nib-er eller mab-er som i større grad enn tidligere legemidler er utviklet for å hemme gitte signalveier.

De nyere legemidlene kombineres gjerne med eldre substanser i ulike behandlingsregimer, og resistens og tilbakefall er fortsatt et stort problem innen kreftbehandling.

Norske forskningsmiljøer har vært med på utviklingen av flere virkestoffer som er godkjente eller under klinisk utprøving.

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Sammendrag

Nye legemidler for behandling av kreftsykdommer har den senere tid vært tema for stadige medieomtaler. Drevet frem av ny forståelse av kreftsykdommers patobiologi, ses nå en oppblomstring av nye virkestoff som har gitt et økt behandlingsrom i kreftbehandlingen.  Mange av de nye virkestoffene er proteinkinasehemmere (nib-er) eller monoklonale antistoffer (mab-er), to stoffklasser med ulike egenskaper. I motsetning til tradisjonelle cytostatika har disse legemidlene en mer presis biologisk virkningsmekanisme som muliggjør mer målrettet og persontilpasset terapi. Disse nyere legemidlene har allerede fått en etablert plass i klinikken, gjerne i kombinasjon med konvensjonelle cytostatika. Selv om det er en lovende utvikling, så er det for mange indikasjoner et stort behov for nye mer effektive virkestoffer. Fra norske forskningsmiljøer er det flere eksempler på legemidler som i dag enten er godkjente eller i klinisk utprøving for behandling av kreftsykdommer.   

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 8: 24–9.


Review article, summary

Oncological drugs; the development from conventional cytotoxics to nibs, mabs and other innovations

New medicines for the treatment of cancer diseases have been the subject of many media reviews lately. Many new drugs have been developed due to a deeper understanding of the molecular biology behind cancerous diseases. Many of these new active substances are protein kinase inhibitors (nibs) or monoclonal antibodies (mabs), two drug classes with different characteristics. The new drugs have a more specific biological mechanism, which allow more targeted and personalized therapy. These new drugs are widely used in the clinic, often in combination with older drugs. Despite the recent promising developments, there is for many indications a great need for new therapies. Several new oncologic drugs originating from Norwegian research communities are in clinical trials or are already approved.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2018; 8: 24–9.