Hovedbudskap

Sammenliknet med placebo har paracetamol klinisk relevant effekt hos 5–10 % av pasienter med spenningshodepine og 10–20 % av pasienter med migrene.

Ved akutte uspesifikke korsryggsmerter har paracetamol tilsvarende effekt som placebo, men kunnskapsgrunnlaget er basert på kun én studie.

Paracetamol har ikke klinisk relevant smertelindrende effekt ved artrose.

 

Last ned hele artikkelen i PDF-format.

 

Sammendrag


Hensikt

Paracetamol er et velkjent og lett tilgjengelig legemiddel. Hovedindikasjonen er milde til moderate smerter. Med bakgrunn i økende popularitet i befolkningen har vi gjort en ­litteraturgjennomgang for å evaluere effekten av paracetamol sammenliknet med­ ­placebo ved fire vanlige smertetilstander.
 

Kunnskapsgrunnlag

Relevant litteratur ble identifisert gjennom et litteratursøk i databasene Embase og Medline for perioden 1.1.2007–15.9.2017. Kunnskapsgrunnlaget omfattet randomiserte kliniske studier, systematiske oversikter og metaanalyser som sammenliknet effekten av paracetamol med placebo ved spenningshodepine, migrene, uspesifikke korsryggsmerter og artrosesmerter.
 

Resultater

Når paracetamol ble sammenliknet med placebo var «number needed to treat» for relevant smertereduksjon i størrelsesorden 10–20 for spenningshodepine og 5–10 for migrene. Studier hvor paracetamol er gitt i prodromalfasen til migreneanfall finnes ikke. Ved akutte uspesifikke korsrygg­smerter var det ingen statistisk signifikante forskjeller i smertereduksjon mellom paracetamol og placebo, men det er knyttet usikkerhet til om optimal paracetamoldosering kunne ha gitt andre resultater. For pasienter med artrosesmerter i kne eller hofte var paracetamol statistisk signifikant bedre enn placebo, men forskjellen var så liten at den ikke er klinisk relevant.
 

Konklusjon

Ved spenningshodepine, migrene og uspesifikke ryggsmerter er den dokumenterte effekten av paracetamol sammenliknet med placebo i beste fall beskjeden. Klinisk relevant effekt av paracetamol ved artrose er ikke dokumentert. Kunnskapsgrunnlaget avspeiler ikke den omfattende bruken av paracetamol i befolkningen.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2020; 6: 31–5.

 

Review article, summary


Analgesic effect of paracetamol in frequently encountered chronic or recurrent pain conditions.


Aim

Paracetamol is widely used in mild to moderate pain. We have conducted a review of current literature to evaluate the effect of paracetamol in frequently encountered chronic or recurrent states of pain.


Method

Systematic searches of Embase and Medline for the period 1.1.2007–15.9.2017 were undertaken. We identified publications comparing the effect of paracetamol to placebo in tension type headache, migraine, low back pain and osteoarthritis. A total of 12 publications were included.


Results

The number needed to treat for relevant pain reduction was approximately 10–20 for tension type headache and 5–10 for migraine. Studies where paracetamol had been given in the prodromal phase of migraine were not found. In acute low back pain there was no significant analgesic effect of paracetamol, but higher doses of the drug might have improved the outcome. In patients with knee or hip osteoarthritis, paracetamol was significantly superior to placebo, but the effect was smaller than what is considered clinically relevant.


Conclusion

In tension type headache, migraine and low back pain the analgesic effect of paracetamol as compared to placebo is at best modest. Clinically relevant effect of paracetamol in osteoarthritis is not documented. The current knowledge does not reflect the extensive use of paracetamol in the general population.

Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2020; 6: 31–5.