Hovudbodskap

Både totalkolesterol og kroppsmasse­indeks var høgare enn anbefala og noko høgare i Nord-Noreg samanlikna med dei øvre regionane i Noreg.

Heile 13 % som målte totalkolesterol i en apotekstudie hadde et høgt nivå.

Det er stort potensial for førebyggande arbeid kring kardiovaskulær helse i Nord-Noreg.

Det var meir sannsynlig at ein hadde målt totalkolesterol tidlegare i livet på Austlandet enn i Trøndelag.

Regionale skilnader i totalkolesterol og deler som ikkje har målt kolesterolet sitt før,  kan tyde på at dette bør vurderast målt i fylkesundersøkingane.


Last ned hele artikkelen i PDF-format.


Samandrag


Høge nivå av totalkolesterol (TK) og kroppsmasseindeks (KMI) er viktige risikofaktorar for kardiovaskulær sjukdom på befolkningsnivå. Frå 40-års­undersøkingane fekk vi kunnskap om at det var skilnader i risikofaktorar mellom fylka i Noreg. Manglande oppdaterte nasjonale data på TK- og KMI-nivå gjer dagens status uklar. Vi ønska å studere om det var skilnad i tidlegare målingar av TK, TK-nivå og kalkulert KMI mellom fem regionar. Måling av TK og sjølvrapportering av bakgrunnsinformasjon frå N = 21 090 gjennom to landsdekkjande tverrsnittstudiar i apotek i 2012 og 2014 vart nytta i statistiske analysar. Våre data viste at gjennomsnittleg TK og KMI ­justert for alder og kjønn var over anbefalte nivå (TK > 5 mmol/L og KMI > 25 kg/m2) i alle regionar. Begge ­risikofaktorane var høgast i Nord-Noreg (n = 1001) med følgeleg 5,7 mmol/L ± 1,0 og 25,9 kg/m2 ± 3,9 samanlikna med dei fire andre regionane. Vidare var det lågare odds for at ein hadde målt TK tidlegare i Trøndelag samanlikna med Austlandet [OR 0,7 (95 % KI: 0,6, 0,8), justert for alder og kjønn]. Denne tverrsnitt­studien frå apotek viser at snitt TK og KMI er over optimale nivå i alle regionar og høgast i Nord-Noreg, samt at det var meir sannsynleg at TK var målt om ein budde på Austlandet samanlikna med i Trøndelag.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2020; 8: 34–9.


 

Research article, summary


What are current regional differences in total cholesterol and BMI in Norway? 


Aim

Elevated concentration of blood cholesterol and overweight/obesity are cardiovascular disease (CVD) risk factors. As screening and monitoring of risk factors are currently not performed nationwide, we do not know whether risk profiles differ among Norwegian regions. Here we investigate differences in total cholesterol and BMI among five regions: North, Central, West, South and East. 


Material and methods

Study setting was 50 Boots pharmacies. During one week in both of 2012 and 2014 health care providers in pharmacy measured total cholesterol on 21,090 healthy subjects not using statins. Self-reported BMI and background information were obtained. 
 

Results

Total cholesterol (5.7±1.0 mmol/L), BMI (25.9±3.9 kg/m2) and proportion of overweight/obese individuals (54%) were all higher in the North (N=1001) compared to the other regions. Participants were less likely to report prior measurement of total cholesterol in the Central region compared to the East [odds ratio 0.7 (95% KI: 0.6-0.8), adjusted for age and gender].
 

Conclusion

This cross-sectional national study demonstrates differences in risk factors between regions in Norway, with highest risk in the North. Norwegian pharmacies have demonstrated they can play a potential role in primary prevention of CVD.


Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2020; 8: 34–9.